Tính chất của chất khí - Định luật về khí lý tưởng | Thuyết động học phân tử | Khuếch tán - PhET Interactive Simulations

Tính chất của chất khí

Tính chất của chất khí simulation

Topics

 • Định luật về khí lý tưởng
 • Thuyết động học phân tử
 • Khuếch tán
 • Công pV
 • Phân bố Maxwell-Boltzmann

Sample Learning Goals

 • Xác định ảnh hưởng của việc thay đổi P, V, N và T đến tính chất của chất khí.
 • Mô tả mối liên hệ giữa số va chạm tường-hạt với áp suất.
 • Tiên đoán ảnh hưởng của sự thay đổi nhiệt độ lên tốc độ phân tử.
 • Tiên đoán tốc độ phân tử ở trạng thái cân bằng nhiệt dựa trên khối lượng tương đối của phân tử.
 • Xác định giai đoạn trong đó khí thực hiện/nhận công do áp suất/thể tích khí thay đổi.
 • Giải thích cách hai chất khí hoà trộn với nhau.
 • Thiết kế một thí nghiệm để tìm ra các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ khuếch tán.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.0.6