Dung dịch Acid-Base - Acids | Base | Cân bằng - PhET Interactive Simulations

Dung dịch Acid-Base

Dung dịch Acid-Base simulation

Topics

 • Acids
 • Base
 • Cân bằng
 • Sự phân ly
 • Dung dịch

Sample Learning Goals

 • Acids hay bases đã cho có cùng nồng độ. Tìm hiểu về cường độ của acid và base:
 • 1. Liên hệ cường độ acid/base với độ phân ly của nó trong nước
 • 2. Xác định tất cả các phân tử, ion có trong dung dịch acid/base đã cho.
 • 3.So sánh nồng độ mol giữa acid/base mạnh và acid/base yếu.
 • 4.So sánh acid/base mạnh và acid/base yếu.
 • Tìm hiểu về nồng độ dung dịch bằng cách:
 • 1. So sánh giữa dung dịch đậm đặc và loãng.
 • 2. So sánh nồng độ phân tử và ion giữa dung dịch đậm đặc và dung dịch loãng của một acid/base đặc biệt.
 • Dùng cường độ và nồng độ acid/base để:
 • 1. Giải thích bằng lời/hình ảnh (đồ thị hay hình vẽ phân tử) ý nghĩa của việc bạn có: dung dịch đậm đặc của một acid/base yếu/mạnh.
 • 2. Nghiên cứu các trường hợp khác nhau của cặp nồng độ/cường độ có cùng pH.
 • Mô tả các dụng cụ thường dùng (pH kế, giấy pH...) giúp chúng ta xác định dung dịch acid/base mạnh hay yếu, đặc hay loãng

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.2.26