Διαλύματα Οξέων-Βάσεων - Οξέα | Βάσεις | Ισορροπία - PhET Interactive Simulations

Διαλύματα Οξέων-Βάσεων

Διαλύματα Οξέων-Βάσεων simulation

Topics

  • Οξέα
  • Βάσεις
  • Ισορροπία
  • Διάσταση
  • Διαλύματα

Sample Learning Goals

  • Για δεδομένα οξέα ή βάσεις με την ίδια συγκέντρωση, δείξτε τον βαθμό της κατανόησής σας σχετικά με την ισχύ των οξέων και βάσεων: 1. Συσχετίζοντας την ισχύ ενός οξέως ή βάσης με το βαθμό διάστασής τους στο νερό. 2. Ταυτοποιώντας όλα τα μόρια και ιόντα που υπάρχουν σε ένα δεδομένο διάλυμα οξέως ή βάσης. 3. Συγκρίνοντας τις σχετικές συγκεντρώσεις μορίων και ιόντων μεταξύ ασθενών και ισχυρών διαλυμάτων οξέως (ή βάσης). 4. Περιγράφοντας τις ομοιότητες και διαφορές μεταξύ ισχυρών και ασθενών οξέων ή ισχυρών και ασθενών βάσεων.
  • Δείξτε τον βαθμό της κατανόησής σας σχετικά με τη συγκέντρωση των διαλυμάτων: 1. Περιγράφοντας τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξυ πυκνών και αραιών διαλυμάτων. 2. Συγκρίνοντας τις συγκεντρώσεις όλων των μορίων και ιόντων μεταξύ πυκνών και αραιών διαλυμάτων ενός δεδομένου οξέως ή βάσης.
  • Χρησιμοποιήστε τόσο την ισχύ του οξέως ή της βάσης, όσο και τη συγκέντρωση του διαλύματός τους, προκειμένου να: Περιγράψετε με κείμενο και με εικόνες (γραφήματα ή σχέδια μορίων) τι σημαίνει όταν έχετε: ένα πυκνό διάλυμα ενός ασθενούς οξέως (ή βάσης) ή ένα πυκνό διάλυμα ενός ισχυρού οξέως (ή βάσης) ή άλλους συνδυασμούς. 2. Διερευνήστε διαφορετικούς συνδυασμούς ισχύος/συγκέντρωσης οι οποίοι έχουν σαν αποτέλεσμα τις ίδιες τιμές για το pH.
  • Περιγράψτε πώς κοινές μέθοδοι (πεχάμετρο, αγωγιμότητα, πεχαμετρικό χαρτί) μπορούν να βοηθήσουν στο να εξακριβωθεί κατά πόσο ένα διάλυμα είναι όξινο ή βασικό, ισχυρό ή ασθενές και πυκνό ή αραιό.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.2.26