අම්ල-භස්ම ද්‍රාවණ - අම්ල | භෂ්ම | සමතුලිතතාව - PhET Interactive Simulations

අම්ල-භස්ම ද්‍රාවණ

අම්ල-භස්ම ද්‍රාවණ simulation

Topics

  • අම්ල
  • භෂ්ම
  • සමතුලිතතාව
  • විඝටනය
  • විසඳුම්

Sample Learning Goals

  • දෙන ලද අම්ල හෝ භෂ්ම සමාන සාන්ද්‍රණයන්ගෙන් යුක්තය, අම්ල සහ භෂ්ම ප්‍රබලතාව පිළිබඳ අවබෝධය පහත කරුණු මගින් ප්‍රදර්ශණය කරන්න: 1අම්ලයක හෝ භෂ්මයක ප්‍රබලතාව, එය ජලය තුළ වියෝජනය වන ප්‍රමාණයට දක්වන සම්බන්ධය. 2. දෙන ලද අම්ල හෝ භෂ්ම ද්‍රාවණයක ඇති සියලුම අණු හා අයන හඳුනා ගැනීම. 3. දුබල අම්ල (හෝ භෂ්ම) වලට සාපේක්ෂව ප්‍රබල අම්ල (හෝ භෂ්ම) ද්‍රාවණ වල අණු හා අයනවල සාපේක්ෂ සාන්ද්‍රණය සැසඳීම 4. ප්‍රබල අම්ල හා දුබල අම්ල හෝ ප්‍රබල භෂ්ම හා දුබල භෂ්ම අතර සමානතා සහ අසමානතා පැහැදිළි කිරීම.
  • ද්‍රාවණ සාන්ද්‍රණය පිළිබඳව අවබෝධය පහත කරුණු මත ප්‍රදර්ශණය කරන්න: 1.සාන්ද්‍ර සහ තනුක ද්‍රාවණ අතර සමානතා සහ වෙනස්කම් පැහැදිළි කිරීම. 2. නිශ්චිත අම්ලයක හෝ භෂ්මයක සියලුම අණු හා අයන වල සාන්ද්‍රණ සැසඳීම.
  • අම්ලයක හෝ භෂ්මයක ප්‍රබලතාවය සහ එහි ද්‍රාවණයේ සාන්ද්‍රණය යන දෙකම, පහත අරමුණු සඳහා යොදා ගන්න : 1.දුබල අම්ලයක(හෝ භෂ්මයක) සාන්ද්‍ර ද්‍රාවණයක් හෝ ප්‍රබල අම්ලයක(හෝ භෂ්මයක) සාන්ද්‍ර ද්‍රාවණයක් හෝ වෙනත් සංකලනයක් ඇත්නම්, එයින් අදහස් වන දෑ වචනයෙන් සහ රූප සටහන්(ප්‍රස්කාර හෝ අණුක රූප සටහන්) ඇසුරින් පැහැදිළි කරන්න. 2. එකම pH අගයක් ලබා දෙන විවිධ ප්‍රබලතා/සාන්ද්‍රණ වල සංකලන ගවේෂණය කරන්න.
  • ද්‍රාවණයක්, අම්ලයක්ද ශෂ්මයක්ද, ප්‍රබලද දුබලද සහ සාන්ද්‍රද තනුකද යන්න හඳුනා ගැනීමට pH පත්‍ර, සන්නායකතාව, pH මීටරය වැනි සුලබ මෙවලම් උදව් වන අන්දම පැහැදිළි කරන්න

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.2.26