КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ - Киселини | Бази | Рамнотежа - PhET Interactive Simulations

КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ

КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ simulation

Topics

  • Киселини
  • Бази
  • Рамнотежа
  • Дисоцијација
  • Раствор

Sample Learning Goals

  • Дадени се киселини или бази со истата концентрација, да се разбере силата на киселината и базата од страна на: 1. Во врска со силата на киселина или база на степенот до кој тој дисоцира во вода 2. Идентификување на сите други молекули и јони кои се присутни во одредена киселина или база. 3.Споредување на релативната концентрација на молекули и јони во слаби наспроти силни киселини (или бази). 4.Опишувајќи ги сличностите и разликите меѓу силни киселини и слаби киселини или силни бази и слаби бази
  • Демонстрира разбирање концентрацијата преку: 1.Опишување на сличностите и разликите меѓу концентрирани и разредени раствори. 2.Споредба на концентрациите на сите молекули и јони во концентрирана наспроти разредена киселина или база
  • Користејки ја силата на киселината или базата и концентрацијата , со цел да: 1.Опише со зборови и слики (графици или молекуларна цртежи) што значи тоа ако имаш: Концентриран раствор од слаба киселина (или база) или Концентриран раствор на силна киселина (или база) и други комбинации. 2. Испита различните комбинации на сила / концентрации кои резултираат со исти рН вредности.
  • Опишете како најчестите алатки (pH метар, спроводливост, pH хартија) ќе помогне во идентификацијата дали е киселина или база и силен или слаб и концентрирани или разреден раствор.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.2.25