محلول اسيد و باز - اسیدها | بازها | تعادل - PhET Interactive Simulations

محلول اسيد و باز

محلول اسيد و باز simulation

Topics

 • اسیدها
 • بازها
 • تعادل
 • تفکیک
 • محلول ها

Sample Learning Goals

 • شبیه سازی. محلول های اسید – باز.اهداف یادگیری:
 • با اسیدها و بازهای داده شده در غلظت همسان، درک قدرت اسید توضیح داده می شود با:
 • 1- ارتباط قدرت اسید یا باز با مقداری که در آب حل می شود
 • 2-تشخیص کلیه ملکول ها و یون هایی که در محلول اسید یا باز داده شده موجودند.
 • 3- مقایسه غلظت نسبی ملکول ها و یونها در محلول اسید(یا باز) ضعیف در برابر قوی
 • 4- توصیف شباهت و تفاوت بین اسید قوی و اسید ضعیف یا باز قوی و باز ضعیف
 • درک غلظت محلول نشان داده می شود با:
 • 1- توصیف تشابه و اختلاف بین محلول های غلیظ و رقیق
 • 2- مقایسه غلظت کلیه ملکول ها و یونها در محلول های غلیظ در برابر رقیق در یک اسید و باز خاص
 • استفاده کردن از قدرت اسید یا باز و غلظت محلول آن با هم به این منظورکه
 • 1- با لغات یا تصاویر (نمودارها یا ترسیم ملکولها) معنی داشتن یک محلول غلیظ یا ضعیف از اسید (یا باز) ضعیف یا محلول غلیظ از اسید یا باز قوی یا ترکیبات دیگر را بیان نماید
 • 2- بررسی ترکیبات مختلف از قدرت/غلظت که مقدار ph یکسان ایجاد کند
 • توصیف کند چگونه ابزارهای معمول (ph سنج، رسانایی و کاغذ PH) به تشخیص اینکه آیا محلول یک اسید یا باز قوی یا ضعیف و غلیظ یا رقیق است کمک می کند

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.2.26