Tương tác nguyên tử - Thế tương tác | Liên kết nguyên tử | Lực Van der Waals - PhET Interactive Simulations

Tương tác nguyên tử

Tương tác nguyên tử simulation

Topics

  • Thế tương tác
  • Liên kết nguyên tử
  • Lực Van der Waals
  • Lực đẩy Pauli
  • Thế Lennard-Jones
  • Tương tác nguyên tử

Sample Learning Goals

  • Giải thích lực hút/đẩy đã chi phối sự tương tác giữa hai nguyên tử như thế nào.
  • Mô tả ảnh hưởng của chiều sâu của giếng thế đến sự tương tác nguyên tử.
  • So sánh giếng thế và hành trạng của cặp nguyên tử có và không có liên kết.
  • Mô tả liên kết một cách động và chiều dài liên kết là khoảng cách trung bình.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.2.2