Bong bóng và tĩnh điện - Tĩnh điện | Điện tích | Điện lực - PhET Interactive Simulations

Bong bóng và tĩnh điện

Bong bóng và tĩnh điện simulation

Topics

 • Tĩnh điện
 • Điện tích
 • Điện lực

Sample Learning Goals

 • Mô tả và phác hoạ các mô hình của các khái niệm tĩnh điện (truyền điện tích, cảm ứng, sự hút, sự đẩy, và nối đất)
 • Tiên đoán về cường độ lực của các cấu hình điện tích khác nhau.

Inclusive Features

 • Alternative Input;

  Alternative Input

 • Interactive Description;

  Interactive Description

We are adding features to make our simulations more inclusive to learners with diverse needs and within diverse environments. Find all sims with inclusive features.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Inclusive features are added to HTML5 sims only, and some features have platform limitations. See Accessible Sims for more details on system requirements and tested platforms.

Version 1.4.16