බැලුන සහ ස්ථිති විද්‍යුතය - ස්ථිති විද්‍යුතය | විද්‍යුත් ආරෝපණ | විද්‍යුත් බලය - PhET Interactive Simulations

බැලුන සහ ස්ථිති විද්‍යුතය

බැලුන සහ ස්ථිති විද්‍යුතය simulation

Topics

  • ස්ථිති විද්‍යුතය
  • විද්‍යුත් ආරෝපණ
  • විද්‍යුත් බලය

Sample Learning Goals

  • සුලබ ස්ථිති විද්‍යුත් විද්‍යුත් සංකල්ප(ආරෝපන හුවහමාරුව, ප්‍රේරණය, ආකර්ෂණය, විකර්ෂණය සහ භූගත කිරීම ) සඳහා ආකෘතීන් ඇඳ විස්තර කරන්න.විවිධ ආරෝපන වින්‍යාස සඳහා, කිසියම් දුරකදී ඇතිවන බල පිළිබඳව පුරෝකථනය කරන්න.

Inclusive Features

  • Alternative Input;

    Alternative Input

  • Interactive Description;

    Interactive Description

We are adding features to make our simulations more inclusive to learners with diverse needs and within diverse environments. Find all sims with inclusive features.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Inclusive features are added to HTML5 sims only, and some features have platform limitations. See Accessible Sims for more details on system requirements and tested platforms.

Version 1.4.15