Skontrolujte, či vaša simulácia je už preložená .

PROSÍM PREČÍTAJTE SI CELÚ TÚTO STRÁNKU PRED POUŽITÍM NASTROJA NA PREKLAD.

Nástroj na preklad je možné použiť na vytvorenie prekladu pre nový jazyk, alebo na úpravu existujúceho prekladu. V oboch prípadoch sú pokyny rovnaké.

Všeobecné pokyny

 1. Stiahnite si translation-utility.jar do vášho počítača.
 2. Prejdite na webové stránky PhET a stiahnite si súbor JAR pre simuláciu, ktorú chcete preložiť (stlačte tlačidlo "Stiahnuť" na stránke simulácie).
 3. Dvojitým kliknutím na translation-utility.jar spustite nástroj na preklad.
 4. Zadajte názov súboru simulácie JAR s úplnou cestou umiestenia na disku.
 5. Vyberte jazyk, do ktorého chcete prekladať z ponuky možností. Ak váš jazyk nie je uvedený v ponuke, kontaktujte phethelp@colorado.edu a požiadajte o vlastný kód jazyka. Keď dostanete svoj vlastný kód jazyka, vyberte z ponuky volieb CUSTOM (posledná voľba v ponuke) a zadajte vlastný kód jazyka do textového poľa, ktoré sa objaví.
 6. Stlačte tlačidlo "Continue".
 7. Zadajte preložené texty v pravom stĺpci textových polí.
 8. Stlačením tlačidla "Test" spustite simuláciu s preloženými textami.
 9. Pomocou tlačidiel "Save" a "Load" uložíte alebo načítate svoju prácu.
 10. Po dokončení svojho prekladu stlačte tlačidlo "Submit to PhET". Tým uložíte váš preklad do súboru, ktorý môžete poslať emailom PhET. Pre odoslanie súboru si zaznamenajte názov súboru a emailovú adresu uvedenú v dialógovom okne.
 11. Pošlite email so súborom prekladu do PhET.

Príklad použitia

Tento príklad ukazuje ako preložiť simuláciu "Models of the Hydrogen Atom" do francúzštiny.

 1. Stiahnite si translation-utility.jar do vášho počítača.
 2. Prejdite tu a kliknite na tlačidlo "Stiahnuť". Tým stiahnete hydrogen-atom_en.jar.
 3. Dvojitým kliknutím na translation-utility.jar spustite nástroj na preklad.
 4. Stlačte tlačidlo "Browse" a vyhľadajte stiahnutý súbor hydrogen-atom.jar.
 5. Vyberte "French (fr)" z ponuky jazykov.
 6. Stlačte tlačidlo "Continue".
 7. Zadajte francúzsky preklad v pravom stĺpci textových polí. Napríklad pre hydrogen-atom.name zadajte "Môj francúzsky názov".
 8. Stlačte tlačidlo "Test" pre spustenie simulácie s preloženými textami. Uvidíte štart simuláciu s názvom "Môj francúzsky názov"
 9. Uložte svoju prácu do súboru pomocou tlačidla "Save". Nástroj pre preklad môžete ukončiť. Neskôr môžete súbor s prekladom načítať použitím tlačidla "Load".
 10. Stlačte tlačidlo "Submit to PhET". Váš preklad bude uložený do súboru s názvom hydrogen-atom-strings_fr.properties.
 11. Emailom pošlite súbor hydrogen-atom-strings_fr.properties na adresu phethelp@colorado.edu.

Spoločné reťazce

Niektoré reťazce, ktoré sa objavujú v simulácii sú súčasťou knižnice "spoločných komponentov", ktoré sa používajú vo všetkých simuláciách PhET. Tieto reťazce označujeme ako "spoločné reťazce" (common strings). Napríklad do spoločných reťazcov patrí: menu "Súbor", menu "Pomoc", tlačidlá Hrať/Pauza/Krok. Nástroj pre preklad simulácie neumožňuje preložiť spoločné reťazce.

Ak chcete preložiť spoločné reťazce, budete si musieť stiahnuť špeciálny JAR súbor do počítača. K dispozícii sú samostatné súbory JAR (a samostatné súbory spoločných reťazcoch) Java a Flash simulácií. Ak chcete preložiť Java spoločné reťazce, stiahnite si java-common-strings_en.jar . Ak chcete preložiť Flash spoločné reťazcov, stiahnite si flash-common-strings_en.jar . Načítanie týchto súborov JAR do prekladateľského nástroja uskutočníte rovnakým spôsobom ako pri súbore simulácie JAR. Jediné, čo potrebujete je preložiť každý súbor iba raz, a my ho začleníme do všetkých simulácií.

Upozornenie

 • Niektoré reťazce, ktoré sa objavujú v preklade sa nemusia zobraziť v simulácii, ktorú prekladáte. Dôvodom je to, že podobné simulácie (napr varianty Stavebnice obvodov) zdieľajú jeden prekladový súbor. Ak sa reťazec neobjaví v simulácii ako ste ho preložili, bez obáv ponechajte pole pre preklad prázdne.

Hlásenie chýb (Bug Reports)

Chyby hláste na phethelp@colorado.edu. Pri korešpodencii prosím uveďte číslo verzie (je uvedené v záhlaví).