مطمئن شوید که شبیه سازی ها قبلا ترجمه نشده باشند.

قبل از استفاده از ابزار ترجمه، این صفحه را بخوانید.

این ابزار ترجمه برای شروع ترجمه یا حتی برای تصحیح ترجمه موجود استفاده شود. شیوه استفاده در هر دو مورد یکسان است.

دستورالعمل های عمومی

 1. translation-utility.jar را بارگذاری کنید.
 2. به تارنمای PhET رفته و فایل JAR را برای شبیه سازی ای که می خواهید ترجمه کنید بارگذاری کنید.
 3. translation-utility.jar را کلیک کنید تا ابزار ترجمه اجرا شود.
 4. نام مسیر کامل فایل شبیه سازی JAR را وارد کنید.
 5. زبانی که میخواهید ترجمه کنید را از لیست انتخاب کنید.
 6. تکمه ی "ادامه"را فشار دهید.
 7. متن ترجمه شده را در ستون سمت راستی وارد کنید.
 8. برای اجرای امتحانی شبیه سازی ها، روی گزینه "امتحان" کلیک کنید.
 9. گزینه های "ذخیره" و "بارگذاری" را برای ذخیره و بارگذاری کارتان استفاده کنید.
 10. وقتی ترجمه تان تمام شد کلید "ارسال به PhET" را بفشاریدبا این کار ترجمه شما روی فایلی ذخیره می شود که بعدا می توانید برای PhET ایمیل کنید.
 11. فایل ترجمه را به PhET ایمیل کنید.

مثال طریقه ی استفاده

این مثال نشان می دهد چگونه "مدلهای اتم هیدروژن" را به فرانسه ترجمه کنید.

 1. translation-utility.jar را روی رایانه خود بارگذاری کنید.
 2. به صفحه مربوطه رفته و فایل JAR شبیه سازی دلخواه را بارگذاری کنید.
 3. روی translation-utility.jar دوبار کلیک کنید تا ابزار ترجمه اجرا شود.
 4. گزینه Browse را انتخاب کرده و فایل hydrogen-atom.jar.را که بارگذاری نموده اید را بیابید.
 5. از لیست زبانهای مختلف فرانسه را انتخاب کنید.
 6. تکمه ی "ادامه"را فشار دهید.
 7. ترجمه فرانسه خود را در ستون سمت راست وارد کنید.
 8. برای مشاهده ترجمه فرانسه خود گزینه "امتحان" را کلیک کنید.
 9. کارتان را با انتخاب گزینه "ذخیره" ذخیره کنید. ابزار ترجمه را ببندید و با فشار کلید "بارگذاری" دوباره فایل را بازکنید.
 10. کلید "ارسال به ما" را بفشارید و کارتان ذخیره می شود.
 11. Email hydrogen-atom-strings_fr.properties to phethelp@colorado.edu.

رشته های عمومی

..

برای ترجمه باید فایل JAR شبیه سازی مربوطه را بارگذاری کنید.

هشدارها

 • در بعضی موارد ترجمه ممکن است در شبیه سازی نمایش داده نشود.

گزارش اشکالات

اشکالات را به ما گزارش دهید