Sjekk om simuleringa di allereie er omsett.

VER VENNLEG Å LESE HEILE DENNE SIDA FØR DU BRUKER OMSETJINGSVERKTYET.

Omsetjingsverktyet kan brukast for å lage omsetjingar til eit nytt språk, eller for å redigere ei noverande omsetjing. I begge tilfelle er instruksjonane dei same.

Generelle instruksjonar

 1. Last ned translation-utility.jar til datamaskina di.
 2. Gå til PhET-nettstaden og last ned JAR-fila for simuleringa som du vil setje om (klikk "Last ned"-knappen på nettsida for simuleringa).
 3. Dobbeltklikk på translation-utility.jar for å starte omsetjingsverktyet.
 4. Legg inn full mappesti for JAR-FILA til simuleringa.
 5. Vel språket ddu vil setje om frå på val-menyen ("option"). Dersom språket ditt ikkje blir lista opp i menyen, kontakt phethelp@colorado.edu for å be om ein tilpassa språkkode. Når du får den tilpassa språkkoden, vel TILPASSA ("CUSTOM") frå val-menyen (det siste valet i menyen) og legg inn den tilpassa språkkoden i tekstboksen som blir vist.
 6. Trykk "Continue"-knappen.
 7. Skriv inn den omsette teksten i tekstfelta som står i kolonnen til høgre.
 8. Trykk "Test"-knappen for å køyre simuleringa med den omsette teksten.
 9. Bruk "Save"- og "Load"-knappar for å lagre og laste inn arbeidet ditt.
 10. Trykk "Submit to PhET"-knappen når du er ferdig med omsetjinga di. Dette lagrar omsetjinga di til ei fil som du kan sende med e-post til PhET. Noter deg filnamnet og e-postadressa som blir viste i dialogboksen.
 11. Send omsetjingsfila til PhET.

Døme på bruk

Dette dømet viser korleis ein omset "Models of the Hydrogen Atom" til fransk.

 1. Last ned translation-utility.jar til datamaskina di.
 2. hit og klikk "Last ned"-knappen. Dette vil laste ned hydrogen-atom_en.jar.
 3. Dobbeltklikk på translation-utility.jar for å starte omsetjingsverktyet.
 4. Trykk "Browse"-knappen og finn fila hydrogen-atom.jar som du lasta ned.
 5. Vel "French (fr)" frå språkvalet i alternativ-menyen.
 6. Trykk "Continue"-knappen.
 7. Legg inn franske omsetjingar i tekstfelta i høgre kolonne. Døme: fyll inn "Min franske overskrift" i hydrogen-atom.name.
 8. Trykk "Test"-knappen for å køyre simuleringa med dei omsette tekststrengene. Du vil sjå at simuleringa startar med "Min franske tittel" i dialogboksen som viser framdrift.
 9. Lagre arbeidet ditt til ei fil ved å bruke "Save"-knappen. Du kan avslutte omsetjingsverktyet og laste inn fila seinare ved å bruke "Load"-knappen.
 10. Trykk "Submit to PhET"-knappen. Omsetjinga di vil bli lagra i hydrogen-atom-strings_fr.properties.
 11. Send hydrogen-atom-strings_fr.properties med e-post til phethelp@colorado.edu.

Felles tekststrenger

Nokre av tekststrengane som blir vist i ei simulering, er ein del av eit fellesbibliotek som blir brukt i alle PhET-simuleringane. Vi bruker omgrepet "felles tekststrengar" når vi refererer til desse. Døme på felles tekststrengar inkluderer "Fil"-menyen, "Hjelp"-menyen og Start/Stopp/Steg-knappane. Når du set om ei simulering kan du ikkje setje om desse felles tekststrengane i omsetjingsverktyet.

For å setje om felles tekststrengar må du laste ned nokre spesielle JAR-filer til datamaskina di. Det er ulike JAR-filer (og ulike sett med felles tekststrengar) for Java- og Flash-simuleringar. For å setje om felles Java-tekststrengar, last ned java-common-strings_en.jar. For å setje om felles Flash-tekststrengar, last ned flash-common-strings_en.jar. Last desse JAR-filene inn i omsetjingsverktyet på same måte som du gjer med ei JAR-fil for ei simulering. Du treng berre å setje om kvar JAR-fil med felles tekststrengar ein gong, vi vil inkludere omsetjingane i alle simuleringane.

Åtvaringar

 • Det kan hende at nokre av tekststrengene som blir vist i omsetjingsverktyet ikkje blir vist i simuleringa du omset. Dette er fordi liknande simuleringar (for eksempel variantar av Circuit Construction Kit) deler same omsetjingsfil. Om ein tekststreng ikkje blir vist i simuleringa du omset, kan du la den vere tom.

Feilrapportering

Send feilrapportar til phethelp@colorado.edu. Ver vennleg å inkludere versjonsnummer blir (vist i tittelfeltet) i korrespondansen din.