Ενεργειακά Διαγράμματα 一颗金星 象征着 是通过PhET设计指南所设计出来的高质量的探究活动。


Download 所有文件都是以 zip 的格式进行压缩


标题 Ενεργειακά Διαγράμματα
描述 Με τη χρήση του εν λόγω εκπαιδευτικού αντικειμένου και της προσέγγισης από το Energy Chain approach (δες R.Devi, A.Tiberghien, M.Baker, P. Brna, «Modelling students' construction of energy models in physics», 1996, http://ses.telecom-paristech.fr/baker/publications/ArticlesBakerPDF/1996/1996EtAl-d.pdf),), προτείνεται ένα Φύλλο Εργασίας με σκοπό τη χρήση του ορθού επιστημονικού λεξιλογίου για την ενέργεια (η ενέργεια αποθηκεύεται, μεταφέρεται, μετατρέπεται).
科目 物理学
等级 高中
类型 实验室, 家庭作业, 指导活动
持续时间 60 分钟
是否包含答案
语言 希腊语
关键词 ενέργεια, ενεργειακά διαγράμματα, μεταφορά, μορφές
仿真程序 能量的形式和转换


作者 Nikolaos Nerantzis
学校/组织 TEE & EPAL Eidikis Agogis (Serres) (Secondary Special Vocational School of Serres)
提交日期 15-7-16
更新日期 15-7-16