Ενεργειακά Διαγράμματα Ein goldener Stern steht für qualitativ hochwertige Beiträge, welche den PhET Design Richtlinien entsprechen.


Download Sie können auch alle Dateien als komprimiertes ZIP Archiv downloaden


Titel Ενεργειακά Διαγράμματα
Beschreibung Με τη χρήση του εν λόγω εκπαιδευτικού αντικειμένου και της προσέγγισης από το Energy Chain approach (δες R.Devi, A.Tiberghien, M.Baker, P. Brna, «Modelling students' construction of energy models in physics», 1996, http://ses.telecom-paristech.fr/baker/publications/ArticlesBakerPDF/1996/1996EtAl-d.pdf),), προτείνεται ένα Φύλλο Εργασίας με σκοπό τη χρήση του ορθού επιστημονικού λεξιλογίου για την ενέργεια (η ενέργεια αποθηκεύεται, μεταφέρεται, μετατρέπεται).
Thema Physik
Niveau Sekundarstufe II
Typ Geführte Aktivität, Hausaufgabe, Praktikum
Dauer 60 Minuten
Antwort enthalten Nein
Sprache Griechisch
Stichworte ενέργεια, ενεργειακά διαγράμματα, μεταφορά, μορφές
Simulation(en) Energieformen und Energieumwandlungen


Autoren Nikolaos Nerantzis
Schule / Organisation TEE & EPAL Eidikis Agogis (Serres) (Secondary Special Vocational School of Serres)
Eingereicht am 16.07.15
Aktualisiert am 16.07.15