Ενεργειακά Διαγράμματα 골드스타는 PhET 설계 지침에 따른 양질의 탐구기반 활동임을 의미합니다.


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로


제목 Ενεργειακά Διαγράμματα
설명 Με τη χρήση του εν λόγω εκπαιδευτικού αντικειμένου και της προσέγγισης από το Energy Chain approach (δες R.Devi, A.Tiberghien, M.Baker, P. Brna, «Modelling students' construction of energy models in physics», 1996, http://ses.telecom-paristech.fr/baker/publications/ArticlesBakerPDF/1996/1996EtAl-d.pdf),), προτείνεται ένα Φύλλο Εργασίας με σκοπό τη χρήση του ορθού επιστημονικού λεξιλογίου για την ενέργεια (η ενέργεια αποθηκεύεται, μεταφέρεται, μετατρέπεται).
주제 물리학
수준 고교
유형 숙제목록 구분 실험목록 구분 안내된 활동
기간 60 분
정답 포함 아니요
언어 그리스어
키워드 ενέργεια목록 구분 ενεργειακά διαγράμματα목록 구분 μεταφορά목록 구분 μορφές
시뮬레이션 에너지의 형태와 변화


저자(들) Nikolaos Nerantzis
학교/기관 TEE & EPAL Eidikis Agogis (Serres) (Secondary Special Vocational School of Serres)
제출일 15. 7. 16
업데이트 날자 15. 7. 16