385 хайлтын үр дүн Coulomb's Law-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд