Альфа Задрал - Альфа задрал | Хагас Задрал | Радиац - PhET Interactive Simulations

Альфа Задрал

Browser-Compatible Version
Learn more

Альфа Задрал simulation

Topics

  • Альфа задрал
  • Хагас Задрал
  • Радиац

Sample Learning Goals

  • Альфа цацрагийн үед юу тохиолдохыг тайлбарла.
  • Энэ нь альфа задралын үед уг элементэд юу тохиолддогийг урьдчилан таамаглах.
  • Хагас задралын тухай үзэл баримтлал, түүний дотор санамсаргүй байдалтайг тайлбарлаарай.
  • Атомын цөмийг байрьж байдаг (хүчтэй цөмийн хүч) хүчийг нь таслахын тулд ажиллаж буй хүчний тухай ойлголт (Кулоны, өөрөөр хэлбэл цахилгаан цэнэг, хүч) -ийг ойлгож авах.

System Requirements

Java via CheerpJ;

Java via CheerpJ simulations run in a browser on most devices.
See full Java via CheerpJ system requirements

Java;

Download the java file using the download button.Java simulations run on most PC, Mac, and Linux systems.
See full legacy system requirements

Version 3.27