واپاشی آلفا - واپاشی آلفا | نیم عمر | تابش - PhET Interactive Simulations

واپاشی آلفا

Browser-Compatible Version
Learn more

واپاشی آلفا simulation

Topics

  • واپاشی آلفا
  • نیم عمر
  • تابش

Sample Learning Goals

  • شبیه سازی. واپاشی آلفا.اهداف یادگیری:
  • توضیح تابش الفا برحسب ذرات آلفایی که با تونل زنی از هسته خارج می شوند
  • توضیح مفهوم نیمه عمر که شامل طبیعت تصادفی آن باشد.
  • شروع دستیابی به فهمیدن نیروهایی که هسته اتم ها را در کنار هم نگه می دارند (نیروی هسته ای قوی) و نیروهایی که برای جدا کردن آن عمل می کنند (کولن، بارالکتریکی،نیرو)

System Requirements

Java via CheerpJ;

Java via CheerpJ simulations run in a browser on most devices.
See full Java via CheerpJ system requirements

Java;

Download the java file using the download button.Java simulations run on most PC, Mac, and Linux systems.
See full legacy system requirements

Version 3.27