Алфа зрачење - Алфа распаѓање | Половина живот | Зрачење - PhET Interactive Simulations

Алфа зрачење

Browser-Compatible Version
Learn more

Алфа зрачење simulation

Topics

  • Алфа распаѓање
  • Половина живот
  • Зрачење

Sample Learning Goals

  • Објаснете го алфа зрачењето во однос тунелирањето на алфа честичките надвор од јадрото.
  • Објаснете го концептот на полуживот, вклучувајќи го и случајниот карактер на него.
  • Почнуваат да стекнат разбирање на силите кои работат да се одржи на атомското јадрото заедно (силна нуклеарна сила) и сили, кои работат да го расцепат (Кулон, односно електричен набој, сила).

System Requirements

Java via CheerpJ;

Java via CheerpJ simulations run in a browser on most devices.
See full Java via CheerpJ system requirements

Java;

Download the java file using the download button.Java simulations run on most PC, Mac, and Linux systems.
See full legacy system requirements

Version 3.27