How do PhET simulations fit in my middle school program?


Download бүх файл архивлагдсан .zip


Гарчиг How do PhET simulations fit in my middle school program?
Тайлбар I wanted to share how I use the PhET sims in my school. This shows the topics we address in our grades 6-8 and lists the sims that help us. I have more activities on the PhET website that show specifically what I do in class, so this is just meant to be helpful to see the scope of my use.
Судлагдахуун Биологи, Газар зүй, Физик, Хими
Түвшин Дунд анги
Төрөл Alignment
Багтаасан хариултууд Үгүй
Хэл Англи
Түлхүүр үгс sample use
Загварчлал(ууд) Хүчил-Суурийн Уусмал (HTML5), Acid-Base Solutions, Альфа Задрал, Талбай байгуулагч (HTML5), Арифметик (HTML5), Arithmetic, Атомын харилцан үйлчлэл (HTML5), Atomic Interactions, Тэнцвэрийн хууль (HTML5), Balancing Act, Химийн Тэгшитгэлийг Тэнцүүлэх (HTML5), Balancing Chemical Equations, Сав ба Энерги, Шаар ба цахилгаан статик (HTML5), Шаар ба цахилгаан статик, Долгионы бүтэц, Бтарей ба эсэргүүцэл, батарейн хүчдэл, Бийрийн хуулийн Лаб (HTML5), Beer's Law Lab, Гэрлийн хугарал (HTML5), Гэрлийн Хугарал, Бетта Задрал, Хар биеийн Спектр (HTML5), Хар биеийн Спектор, Quantum Bound States, Бутархайг Бүтээх (HTML5), Бутархай тоо үүсгэх, Молекул байгуулах, Атом Угсрах (HTML5), Атом Байгуулах, Архимедийн хүч, Графикийн тооцоолол, Конденсаторын Лаборатори, Цахилгаан цэнэг болон орны шугам (HTML5), Цэнэгүүд ба Орон, Хувьсах ба Тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл, Хэлхээ угсрах иж бүрдэл(AC+DC), Вирталь лаборатори, Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл, Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл, Виртуал Лаб, Мөргөлдөөний Лаб (HTML5), Мөргөлдөөний Лаб, Өнгөний үзэгдэл (HTML5), Өнгө Харах, Концентрац (HTML5), Concentration, Дамжуулалт, Хоёр нүх ба , Муруйд Дөхөлт хийх, Дэвиссон-Жермер: Электрон Дифракц, Нягт, Неоны ламп ба Бусад Ионы Гэрэл, Идэх ба Хөдөлгөөн, Мөрөөдлийн Цахилгаан Орон, Electric Field Hockey, Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирлууд (HTML5), Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирал, Гулгагчийн Энергийн Парк, Дугуйт тэшүүрийн талбай (HTML5), Гулгагчийн Энергийн Парк: Үндсэн, Тооцоолол, Фарадейгийн Цахилгаан соронзон лаборатори, Фарадейн хууль (HTML5), Faraday's Law, Шингэний Даралт ба Урсгал, 1 Шулууны дагуух Хүч, Хүч ба хөдөлгөөн, Динамикийн үндэс (HTML5), Forces and Motion: Basics, Фурье: Долгион бүтээх (HTML5), Фурьей: Долгион хийх, Бутархайн Харьцуулалт (HTML5), Бутархайг Харгалзуул, Бутархай: Тайлбар (HTML5), Бутархайнууд Дотор, Үрэлт (HTML5), үрэлт, Хийн Шинж (HTML5), Хийн Шинж чанар, Генийг Илэрхийлэх Зүйлс (HTML5), Gene Expression - The Basics, Гене Машин: Лак Оперон, Үүсгүүр, Геометр Оптик (HTML5), Геометр оптик, Мөсөн гол, Шулууны График (HTML5), Graphing Lines, Графикийн Томьёо, Гравитац Ба Орбит (HTML5), Таталцал ба Орбит, Гравитацийн хүчний лаборатори (HTML5), Gravity Force Lab, Хүлэмжийн Хийн Нөлөө, Устөрөгчийн Атомын Загвар, Изотоп ба Атомын Масс, Жон Травольт (HTML5), Жон Травольт, Цохны 2 хэмжээст Хөдөлгөөн, Лазерууд, Хамгийн бага Квадратын Регресс (HTML5), Саранд Газардагч, Соронзон ба Луужин, Соронзон ба Цахилгаан соронзон, Масс ба Пүрш (HTML5), Масс ба пүрш, Төөрөх Тоглоом, Эсийн Бүрхүүлийн Суваг, Микро долгион, Молийн хэмжээ (HTML5), Molarity, Molecular Motors, Molecule Polarity, Молекул Байгуулалт (HTML5), Molecule Shapes, Молекул байгуулалт: Үндсэн (HTML5), Molecule Shapes: Basics, Молекул ба Гэрэл  (HTML5), Molecules and Light, 2 Хэмжээст Хөдөлгөөн, Явж буй Хүн, Хялбаршуулсан MRI, Миний Нарын Систем, Байгалийн Селекц (HTML5), Байгалийн Селекци, Neuron, Хэвийн Горим, Цөмийн Хуваагдал, Омын хууль (HTML5), ohms-law, Квант Оптикийн хяналт , Optical Tweezers and Applications, pendulum-lab, pH Хуваарь (HTML5), pH Scale, pH Хуваарь: Үндсэн (HTML5), Фотоцахилгаан Үзэгдэл, Тектоник Хавтан, Plinko магадлалын түгэлт (HTML5), Plinko Probability, Шидэгдсэн биеийн Хөдөлгөөн (HTML5), Projectile Motion, Квант тунель ба Долгионы багцууд, Квант Долгионы Интерференц, Цэнэгийн Цацраг, Радио Долгион ба Цахилгаан соронзон Орон, Цацраг идэвхт хугацаат Тоглоом, Ramp: Forces and Motion, Бодис, Бүтээгдэхүүн, Үлдэц (HTML5), Reactants, Products and Leftovers, Урвал ба Тооцоо, Дамжуулагчийн Эсэргүүцэл (HTML5), resistance-in-a-wire, Ресонанс, Эргэх Урвал, Rutherford Scattering, Хагас дамжуулагч, Хэлхээний Дохио, Давс ба Уусмал, Дуу, Материйн Төлөв (HTML5), States of Matter, Материйн Төлөв: Үндсэн (HTML5), States of Matter: Basics, Штерна-Герлахийн Туршилт, Stretching DNA, Сахар ба Давсны Уусмал, Налуу, Хүчний Момент, Даралтын Үйлчлэл (HTML5), Даралтын Үйлчлэл, Векторыг Нэмэх, Долгионы Интерференц (HTML5), Долгионы интерференци, Чавхдасны Долгион (HTML5), Wave on a String


Зохиогч(д) Sarah Borenstein
Сургууль / Байгууллага Campus Middle School
Баталсан өдөр 10/19/15
Шинэчилсэн өдөр 4/6/22