Цахилгаан цэнэг болон орны шугам - Цахилгаан Орон | Цахилгаан статик | Ижил потенциал - PhET Interactive Simulations

Цахилгаан цэнэг болон орны шугам

Цахилгаан цэнэг болон орны шугам simulation

Topics

  • Цахилгаан Орон
  • Цахилгаан статик
  • Ижил потенциал
  • Цахилгаан статик Потенциал
  • Цахилгаан Цэнэг
  • Вольт

Sample Learning Goals

  • Цахилгааны орны хүчлэг болон чиглэлд нөлөөлөх хувьсагчдыг хэмжин статик аргаар тодорхойлох.
  • Цахилгаан потенциал (хүчдэл)-ийн хэмжээнд нөлөөлж буй хувьсагчдыг судлах.
  • Эквипотенциал шугамыг тайлбарлаж, тэдгээрийг цахилгаан талбайн шугамтай харьцуулна.
  • Статик нөлөөллийг тохируулахын тулд цахилгаан орны хүчний шугамыг таамаглана уу. Векторын нэмэлт ашиглан таамаглалыг баталгаажуулна уу.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements