386 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Coulomb's Law

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්