ඕම්ගේ නියමය - ඕම්ගේ' නියමය | පරිපථ | ධාරාව - PhET Interactive Simulations

ඕම්ගේ නියමය

ඕම්ගේ නියමය simulation

Topics

 • ඕම්ගේ' නියමය
 • පරිපථ
 • ධාරාව
 • ප්‍රතිරෝධය
 • වෝල්ටීයතාවVoltage

Sample Learning Goals

 • Predict how current will change when resistance of the circuit is fixed and voltage is varied.
 • Predict how current will change when voltage of the circuit is fixed and resistance is varied.

Inclusive Features

 • Alternative Input;

  Alternative Input

 • Sound and Sonification;

  Sound and Sonification

 • Interactive Description;

  Interactive Description

 • Interactive Description on Mobile Devices;

  Interactive Description on Mobile Devices

We are adding features to make our simulations more inclusive to learners with diverse needs and within diverse environments. Find all sims with inclusive features.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Inclusive features are added to HTML5 sims only, and some features have platform limitations. See Accessible Sims for more details on system requirements and tested platforms.

Version 1.4.11