බල සහ චලිතය : මූලික කරුණු - බලය | චලිතය | ඝර්ෂණය - PhET Interactive Simulations

බල සහ චලිතය : මූලික කරුණු

බල සහ චලිතය : මූලික කරුණු simulation

Topics

  • බලය
  • චලිතය
  • ඝර්ෂණය
  • වේගය
  • නිව්ටන්ගේ පළමු නියමය

Sample Learning Goals

  • Identify when forces are balanced vs unbalanced.
  • Determine the sum of forces (net force) on an object with more than one force on it.
  • Predict the motion of an object with zero net force.
  • Predict the direction of motion given a combination of forces.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 2.3.18