227 хайлтын үр дүн Coloumb law-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд