226 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Coloumb law

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්