232 хайлтын үр дүн Wien's Law-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд