235 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Wien's Law

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්