227 хайлтын үр дүн Beer's Law-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд