227 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Beer's Law

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්