فارسی (Περσικά)

Διαλύματα Οξέων-Βάσεων (HTML5) HTML محلول اسيد و باز (HTML5) Download Run now
Διαλύματα Οξέων-Βάσεων Java محلول اسيد و باز Download Run now
Διάσπαση Άλφα Java واپاشی آلفا Download Run now
Περίμετρος & Εμβαδόν (HTML5) HTML سازندۀ مساحت (HTML5) Download Run now
Υπολογισμός εμβαδού (HTML5) HTML جبر مدل مساحت (HTML5) Download Run now
Υπολογισμός εμβαδού - Δεκαδικοί (HTML5) HTML مدل مساحت اعشاری ها (HTML5) Download Run now
Υπολογισμός εμβαδού - Εισαγωγή (HTML5) HTML معرفی مدل مساحت (HTML5) Download Run now
Υπολογισμός εμβαδού - Πολλαπλασιασμός (HTML5) HTML ضرب مدل مساحت (HTML5) Download Run now
Αριθμητική (HTML5) HTML علم حساب (HTML5) Download Run now
Αριθμητικός Flash حساب Download Run now
Ατομικές Αλληλεπιδράσεις (HTML5) HTML برهم کنش های اتمی (HTML5) Download Run now
Δυναμικό Αλληλεπίδρασης Java برهم کنش های اتمی Download Run now
Ισορροπία ροπών (HTML5) HTML قانون گشتاورها (HTML5) Download Run now
Ισορροπία ροπών Java قانون گشتاورها Download Run now
Εξισορροπώντας χημικές εξισώσεις (HTML5) HTML موازنه ی معادله های شیمیایی (HTML5) Download Run now
Εξισορροπώντας Χημικές Εξισώσεις Java موازنه ی معادله های شیمیایی Download Run now
Μπαλόνια και στατικός ηλεκτρισμός Java بادکنک و الکتریسته ی ساکن Download Run now
Μπαλόνια & Άνωση Java بادکنک ها و شناوری Download Run now
Μπαλόνια και Στατικός Ηλεκτρισμός (HTML5) HTML بادکنک و الکتریسته ی ساکن (HTML5) Download Run now
Δομή Ζωνών Java ساختار نواری Download Run now
Κύκλωμα Μπαταριας-Αντιστάτη Java مدار باتری - مقاومت Download Run now
Τάση Μπαταρίας Java واتاژ باتری Download Run now
Εργαστήριο του Νόμου του Beer (HTML5) HTML آزمایش قانون بیر (HTML5) Download Run now
Εργαστήριο του Νόμου του Beer Java قانون آزمایشگاهی بیز Download Run now
Διάθλαση φωτός (HTML5) HTML شکست نور (HTML5) Download Run now
Διάθλαση του φωτός Java شکست نور Download Run now
Διάσπαση Βήτα Java واپاشی بتا Download Run now
Φάσμα μελανού σώματος (HTML5) HTML طیف جسم سیاه (HTML5) Download Run now
Φάσμα μελανού σώματος Flash طیف جسم سیاه Download Run now
Δεσμευμένες Κβαντικές Καταστάσεις Java حالت های مقید کوانتومی Download Run now
Φτιάξε ένα κλάσμα (HTML5) HTML کسر بساز (HTML5) Download Run now
Δημιουργία κλάσματος Java كسر بسازيد Download Run now
Δημιουργία μορίου Java یک مولکول بسازید Download Run now
"Κατασκεύασε" ένα άτομο (HTML5) HTML اتم بسازید (HTML5) Download Run now
"Κατασκεύασε" ένα άτομο Java اتم بسازید Download Run now
Άνωση Flash شناوری Download Run now
calculus-grapher Flash حساب ديفرانسيل و انتگرال Download Run now
Εργαστήριο πυκνωτών Java آزمایشگاه خازن Download Run now
Εργαστήριο πυκνωτών: Βασικά στοιχεία (HTML5) HTML آزمایشگاه مجازی خازن: مقدماتی (HTML5) Download Run now
Ηλεκτρικά Φορτία & Πεδία (HTML5) HTML بارها و میدان ها (HTML5) Download Run now
Φορτία και πεδία Flash بارها و میدان ها Download Run now
Κατασκευή κυκλωμάτων (AC+DC) Java (AC+DC) کیت ساخت مدار Download Run now
Κατασκευή κυκλωμάτων (AC+DC), εικονικό εργαστήριο Java (AC+DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار Download Run now
Εργαλειοθήκη δημιουργίας κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα (HTML5) HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC) Java (DC) کیت ساخت مدار Download Run now
Εργαλειοθήκη κατασκευής κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα - Εικονικό εργαστήριο (HTML5) HTML آزمایشگاه مجازی مدار جریان مستقیم (HTML5) Download Run now
Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC), εικονικό εργαστήριο Java (DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار Download Run now
Εργαστήριο συγκρούσεων Flash آزمایشگاه برخورد Download Run now
Έγχρωμη όραση (HTML5) HTML دید رنگی (HTML5) Download Run now
Έγχρωμη όραση Java دید رنگی Download Run now
Συγκέντρωση (HTML5) HTML غلظت (HTML5) Download Run now
Συγκέντρωση Java غلظت Download Run now
Αγωγιμότητα Java رسانايي Download Run now
Νόμος του Κουλόμπ (HTML5) HTML قانون کولن (HTML5) Download Run now
Διπλά Πηγάδια και Ομοιοπολικοί Δεσμοί Java پيوند کوالانسی و چاه دو تايي Download Run now
Προσαρμογή καμπύλης (HTML5) HTML برازش منحنی (HTML5) Download Run now
Προσαρμογή καμπύλης Flash انطباق منحني Download Run now
Davisson-Germer: Electron Diffraction Java آزمایش دیویسون-گرمر: پراش الکترون Download Run now
Πυκνότητα Flash چگالی Download Run now
Διάχυση (HTML5) HTML پخش (HTML5) Download Run now
Φώτα Νέον & Άλλοι λαμπτήρες εκκένωσης Java لامپ های نئون و دیگر لامپ های تخليه ی الکتريکى Download Run now
Διατροφή & Άσκηση Java انرژی و شما Download Run now
Ιδανικό ηλεκτρικό πεδίο Java میدان الکتریکی Download Run now
Ηλεκτροστατικό Χόκεϋ Java هاكي روى چمن الكتريكي Download Run now
Ενέργεια: μορφές και μετατροπές (HTML5) HTML شکل ها و تبدیل های انرژی (HTML5) Download Run now
Ενέργεια: μορφές και μετατροπές Java شکل ها و تبدیل های انرژی Download Run now
Ενεργειακό Πάρκο Skate Java انرژی پارک اسکیت Download Run now
Ενεργειακό πάρκο skate: Τα βασικά (HTML5) HTML انرژی پارک اسکیت: مقدماتی (HTML5) Download Run now
Ενεργειακό Πάρκο Skate: Θεμελιώδες Java انرژی پارک اسکیت: مقدماتی Download Run now
Εξερευνητής εξισώσεων (HTML5) HTML کاوشگر برابری (HTML5) Download Run now
Εξερευνητής εξισώσεων: τα βασικά (HTML5) HTML کاوشگر برابری: مقدمات (HTML5) Download Run now
Εξερευνητής εξισώσεων: δυο μεταβλητές (HTML5) HTML کاوشگر برابری: دو متغیر (HTML5) Download Run now
Σχεδιαστής Εξίσωσης Flash نمودار معادله درجه دوم Download Run now
Εκτίμηση Flash تخمین Download Run now
Expression Exchange (HTML5) HTML جابجایی عبارت ریاضی (HTML5) Download Run now
Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητισμού Faraday Java آزمایشگاه الکترومغناطیسی فارادی Download Run now
Νόμος του Φάραντεϊ (HTML5) HTML قانون فارادی (HTML5) Download Run now
Νόμος του Faraday Flash قانون فارادی Download Run now
Πίεση και Ροή υγρού Java فشار مايع و شاره Download Run now
Forces in 1 Dimension Java نیرو در یک بعد Download Run now
Δυνάμεις και κίνηση Java نیروها و حرکت Download Run now
Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά (HTML5) HTML آشنايي با نيروها و حركت؛ اصول اولیه (HTML5) Download Run now
Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά Java آشنايي با نيروها و حركت Download Run now
Fourier: Δημιουργία Κυμάτων Java تولید موج ها Download Run now
Αντιστοίχιση κλασμάτων (HTML5) HTML بازی با کسرها (HTML5) Download Run now
Ταίριασμα κλασμάτων Java جوركردن كسر Download Run now
Ισοδυναμία κλασμάτων (HTML5) HTML کسرها: تساوی (HTML5) Download Run now
Εισαγωγή στα κλάσματα (HTML5) HTML کسرها: معرفی (HTML5) Download Run now
Εισαγωγή στα κλάσματα Java معرفي كسرها Download Run now
Κλάσματα: μεικτοί αριθμοί (HTML5) HTML کسرها: اعداد کسری (HTML5) Download Run now
Τριβή (HTML5) HTML اصطکاک (HTML5) Download Run now
Τριβή Flash اصطکاک Download Run now
Δημιουργός συναρτήσεων (HTML5) HTML سازندۀ تابع (HTML5) Download Run now
Δημιουργός συναρτήσεων: τα βασικά (HTML5) HTML سازندۀ تابع: مقدمات (HTML5) Download Run now
Εισαγωγή στα αέρια (HTML5) HTML مقدمات گازها (HTML5) Download Run now
Ιδιότητες αερίων (HTML5) HTML ویژگی های گاز (HTML5) Download Run now
Ιδιότητες Αερίου Java ویژگی های گاز Download Run now
Γονιδιακή έκφραση - Τα βασικά (HTML5) HTML بیان ژن - مبانی (HTML5) Download Run now
Γονιδιακή έκφραση - Τα βασικά Java بیان ژن - مبانی Download Run now
Μηχανή γονιδιών: The Lac Operon Java ماشين ژن:لاکتوز اپرون Download Run now
Γεννήτρια Java مولد برق Download Run now
geometric-optics Flash نور هندسی Download Run now
Παγετώνες Java يخچال طبيعي Download Run now
Γραφικές αναπαραστάσεις γραμμών (HTML5) HTML رسم خطوط (HTML5) Download Run now
Γραφικές αναπαραστάσεις γραμμών Java رسم خطوط Download Run now
Γραφική παράσταση ανάσχεσης κλίσης (HTML5) HTML نمودار شیب - تقاطع (HTML5) Download Run now
Βαρύτητα και Τροχιές (HTML5) HTML گرانش و مدار (HTML5) Download Run now
Βαρύτητα και Τροχιές Java گرانش و مدار Download Run now
Εργαστήριο Βαρύτητας (HTML5) HTML آزمایشگاه نیروی گرانش (HTML5) Download Run now
Εργαστήριο Βαρύτητας Java آرمایشگاه نیروی گرانش Download Run now
Εργαστήριο βαρύτητας: Τα βασικά (HTML5) HTML آزمایشگاه نیروی گرانش: مقدمات (HTML5) Download Run now
Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου Java اثر گلخانه ای Download Run now
Νόμος του Χουκ (HTML5) HTML قانون هوک (HTML5) Download Run now
Μοντέλα του Ατόμου του Υδρογόνου Java مدل های اتم هیدروژن Download Run now
Ισότοπα και ατομική μάζα (HTML5) HTML ایزوتوپ ها و جرم اتمی (HTML5) Download Run now
Ισότοπα και ατομική μάζα Java ایزوتوپ و جرم اتمی Download Run now
Travoltage - Στατικός ηλεκτρισμός (HTML5) HTML ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن (HTML5) Download Run now
Διδιάστατη κίνηση πασχαλίτσας Java حركت كفش دوزك Download Run now
Lasers Java لیزر Download Run now
Προσγείωση στη Σελήνη! Flash فرود روی ماه Download Run now
Μαγνήτης και Πυξίδα Java آهنربا و قطب نما Download Run now
Μαγνήτες και Ηλεκτρομαγνήτες Java آهنرباها و آهنرباهای الکتریکی Download Run now
Φτιάξε το δέκα (HTML5) HTML یک ده بساز (HTML5) Download Run now
Μάζες και ελατήρια (HTML5) HTML جرم ها و فنرها (HTML5) Download Run now
Βαρίδια και Ελατήρια: τα βασικά (HTML5) HTML جرم ها و فنر ها: مقدمات (HTML5) Download Run now
Βαρίδια & Ελατήρια Flash جرم ها و فنرها Download Run now
Λαβύρινθος Java بازي گيج كننده Download Run now
Κανάλια μεμβράνης Java کانال های غشاء Download Run now
Μικροκύματα Java میکروموج Download Run now
Συγκέντρωση διαλύματος (HTML5) HTML مولاریته (HTML5) Download Run now
Συγκέντρωση διαλύματος Java مولاریته Download Run now
Μοριακοί Κινητήρες Java موتورهای مولکولی Download Run now
Πολικότητα Μορίων (HTML5) HTML قطبيت مولكول (HTML5) Download Run now
Πολικότητα Μορίων Java قطبيت مولكول Download Run now
Μόρια και Φως (HTML5) HTML مولکول ها و نور (HTML5) Download Run now
Μόρια και Φως Java مولکول ها و نور Download Run now
Σχήματα μορίων (HTML5) HTML شکل های مولکول (HTML5) Download Run now
Σχήματα μορίων Java شکل های مولکول Download Run now
Σχήματα μορίων: τα βασικά (HTML5) HTML شکل های مولکول: مقدمات (HTML5) Download Run now
Σχήματα μορίων: Βασικά Java شکل های مولکول: مقدماتی Download Run now
Κίνηση σε 2Δ Java حرکت در دو بعد Download Run now
Ο Κινούμενος Άνδρας Java مرد متحرک Download Run now
Μαγνητική Τομογραφία Java شبیه سازی ساده ای از ام آر آی Download Run now
Το ηλιακό μου σύστημα Flash حرکت پرتابه Download Run now
Φυσική επιλογή Java انتخاب طبيعي Download Run now
Νευρώνας (HTML5) HTML نورون (HTML5) Download Run now
Νευρώνας Java نورون Download Run now
Κανονικές καταστάσεις Flash مد طبيعي Download Run now
Πυρηνική σχάση Java شكافت هسته اى Download Run now
Αριθμογραμμή: Ακέραιοι αριθμοί (HTML5) HTML محور اعداد: اعداد صحیح (HTML5) Download Run now
Νόμος του Ωμ (HTML5) HTML قانون اهم (HTML5) Download Run now
Νόμος του Ωμ Flash حرکت پرتابه Download Run now
Οπτικός Κβαντικός Έλεγχος Java اپتیکال کنترل کوانتومی Download Run now
Οπτικές Λαβίδες και Εφαρμογές Java موچین نوری و نرم افزار Download Run now
Εργαστήριο εκκρεμούς (HTML5) HTML آزمایشگاه آونگ (HTML5) Download Run now
Εργαστήριο εκκρεμούς Flash آزمایشگاه آونگ Download Run now
Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Java اثر فوتوالکتریک Download Run now
Κλίμακα pH (HTML5) HTML pH مقیاس (HTML5) Download Run now
Κλίμακα pH Java pH مقیاس Download Run now
Κλίμακα pH: τα βασικά (HTML5) HTML مقیاس pH: مقدمات (HTML5) Download Run now
Τεκτονική πλάκα Java زمین ساخت ورقه ای Download Run now
Πιθανότητες Pinko (HTML5) HTML احتمال پلینکو (HTML5) Download Run now
Πιθανότητα Plinko Flash احتمال بازش پلینکو Download Run now
Κίνηση βλήματος (HTML5) HTML حرکت پرتابه (HTML5) Download Run now
Κίνηση εκτοξευόμενων αντικειμένων Flash حرکت پرتابه Download Run now
Παιχνίδια με αναλογίες (HTML5) HTML زمین بازی نسبت (HTML5) Download Run now
Φαινόμενο Σήραγγας και Κυματοδέματα Java تونل زنی کوانتومی و بسته های موج Download Run now
Quantum Wave Interference Java تداخل موج کوانتومی Download Run now
Φορτίο ακτινοβολίας Flash بار در حال تابش Download Run now
Παιχνίδι ραδιοχρονολόγησης Java بازى زمان پرتوزا Download Run now
Ραδιοκύματα Java موج های رادیویی و میدان های الکترومغناطیسی Download Run now
Κεκλιμμένο επίπεδο: Δυνάμεις και Κίνηση Java سطح شیبدار: نیروها و حرکت Download Run now
Αντιδρώντα, Προϊόντα και Υπολείμματα (HTML5) HTML واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها (HTML5) Download Run now
Αντιδραστήρια, Προϊόντα και Υπολείμματα Java واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها Download Run now
Αντιδράσεις και Ταχύτητα Αντίδρασης Java واكنش ها و سرعت ها Download Run now
Αντίσταση σε καλώδιο (HTML5) HTML مقاومت یک سیم (HTML5) Download Run now
Αντίσταση σε καλώδιο Flash مقاومت درون سیم Download Run now
Συντονισμός Flash تشديد Download Run now
Αντιστρεπτές Αντιδράσεις Java واکنش های برگشت پذیر Download Run now
Η Επανάσταση της Πασχαλίτσας Java دوران کفشدوزک Download Run now
Σκέδαση Ράδερφορντ (HTML5) HTML پراکندگی رادرفورد (HTML5) Download Run now
Σκέδαση Rutherford Java پراکندگی رادرفورد Download Run now
Μοντέλο αυτοκαθοδηγούμενου υποατομικού σωματιδίου Java مدل ذره انباشته شده Download Run now
Semiconductors Java نيم رسانا ها Download Run now
Σήμα - Κύκλωμα Java مدار جریان Download Run now
Άλατα & Διαλυτότητα Java نمک ها وانحلال پذيرى Download Run now
Ηχητικά κύματα Java صوت Download Run now
Καταστάσεις της ύλης (HTML5) HTML حالت های ماده (HTML5) Download Run now
Καταστάσεις της Ύλης Java حالت های ماده Download Run now
Καταστάσεις της ύλης: Τα βασικά (HTML5) HTML حالت های ماده: مقدماتی (HTML5) Download Run now
Καταστάσεις της Ύλης. Τα βασικά Java حالت های ماده: مقدماتی Download Run now
Πείραμα Stern-Gerlach Flash آزمایش اشترن - گرلاخ Download Run now
Τέντωμα DNA Java کشش دی ان ای Download Run now
Διάλυμα ζάχαρης και αλατιού Java حل شدن شکر و نمک Download Run now
Κεκλιμένο Επίπεδο Java سطح شیبدار Download Run now
ροπή στρέψης Java گشتاور Download Run now
Travoltage Java ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن Download Run now
Περιήγηση στην Τριγωνομετρία (HTML5) HTML دایره واحد (HTML5) Download Run now
Υπό πίεση (HTML5) HTML تحت فشار (HTML5) Download Run now
Υπό πίεση Java تحت فشار Download Run now
Τιμή μονάδας (HTML5) HTML نرخ واحد (HTML5) Download Run now
Προσθήκη διανύσματος (HTML5) HTML جمع برداری (HTML5) Download Run now
Πρόσθεση ανύσματος Flash جمع بردار Download Run now
Προσθήκη διανυσμάτων: Εξισώσεις (HTML5) HTML جمع بردار: معادلات (HTML5) Download Run now
Συμβολή κυμάτων (HTML5) HTML تداخل امواج (HTML5) Download Run now
Συμβολή κυμάτων Java تداخل امواج Download Run now
Κύματα σε χορδή (HTML5) HTML موج در ریسمان (HTML5) Download Run now
wave-on-a-string Flash موج در ریسمان Download Run now
Εισαγωγή στα κύματα (HTML5) HTML امواج (مقدماتی) (HTML5) Download Run now

Προσομοιώσεις που δεν έχουν ακόμη μεταφραστεί στα Περσικά

Οι αμετάφραστες προσομοιώσεις μπορούν να μεταφραστούν με τη χρήση του Βοηθητικού Προγράμματος Μετάφρασης του PhET.