فارسی (Persian)

Acidobazické roztoky (HTML5) HTML محلول اسيد و باز (HTML5) Download Run now
Acidobazický roztok Java محلول اسيد و باز Download Run now
Alfa rozklad Java واپاشی آلفا Download Run now
Aritmetika (HTML5) HTML علم حساب (HTML5) Download Run now
- Flash حساب Download Run now
- HTML برهم کنش های اتمی (HTML5) Download Run now
Atomická interakce Java برهم کنش های اتمی Download Run now
Rovnováha (HTML5) HTML قانون گشتاورها (HTML5) Download Run now
Rovnováha Java قانون گشتاورها Download Run now
Vyčíslování chemických rovnic (HTML5) HTML موازنه ی معادله های شیمیایی (HTML5) Download Run now
Bilanční chemické rovnice Java موازنه ی معادله های شیمیایی Download Run now
Balonek a statická elektřina (HTML5) HTML بادکنک و الکتریسته ی ساکن (HTML5) Download Run now
Balonek a statická elektřina Java بادکنک و الکتریسته ی ساکن Download Run now
Balóny a Archimedův zákon Java بادکنک ها و شناوری Download Run now
- Java ساختار نواری Download Run now
Obvod s baterií a rezistorem Java مدار باتری - مقاومت Download Run now
Napětí baterie Java واتاژ باتری Download Run now
Laboratoř pro Lambertův-Beerův zákon (HTML5) HTML آزمایش قانون بیر (HTML5) Download Run now
Beerův zákon Java قانون آزمایشگاهی بیز Download Run now
Lom světla (HTML5) HTML شکست نور (HTML5) Download Run now
Lom světla Java شکست نور Download Run now
Beta rozklad Java واپاشی بتا Download Run now
Spektrum černého tělesa Flash طیف جسم سیاه Download Run now
- Java حالت های مقید کوانتومی Download Run now
- HTML کسر بساز (HTML5) Download Run now
Sestav zlomek Java كسر بسازيد Download Run now
Stavba molekuly Java یک مولکول بسازید Download Run now
Stavba atomu (HTML5) HTML اتم بسازید (HTML5) Download Run now
Stavba atomu Java اتم بسازید Download Run now
Vztlak Flash شناوری Download Run now
calculus-grapher Flash حساب ديفرانسيل و انتگرال Download Run now
Deskový kondenzátor Java آزمایشگاه خازن Download Run now
Laboratoř s kondenzátory (HTML5) HTML آزمایشگاه مجازی خازن: مقدماتی (HTML5) Download Run now
Konstrukce obvodů Java (AC+DC) کیت ساخت مدار Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java (AC+DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار Download Run now
- HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
Konstrukce obvodů (stejnosměrných) Java (DC) کیت ساخت مدار Download Run now
- HTML آزمایشگاه مجازی مدار جریان مستقیم (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java (DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار Download Run now
Srážky Flash آزمایشگاه برخورد Download Run now
Barevné vidění (HTML5) HTML دید رنگی (HTML5) Download Run now
Barevné vidění Java دید رنگی Download Run now
Koncentrace (HTML5) HTML غلظت (HTML5) Download Run now
Látková koncentrace Java غلظت Download Run now
vodivost Java رسانايي Download Run now
- Java پيوند کوالانسی و چاه دو تايي Download Run now
- Flash انطباق منحني Download Run now
- Java آزمایش دیویسون-گرمر: پراش الکترون Download Run now
Hustota Flash چگالی Download Run now
- Java لامپ های نئون و دیگر لامپ های تخليه ی الکتريکى Download Run now
Stravování a cvičení Java انرژی و شما Download Run now
zobrazení elektrického pole Java میدان الکتریکی Download Run now
Elektrický Hokej Java هاكي روى چمن الكتريكي Download Run now
Formy energie a její přeměny (HTML5) HTML شکل ها و تبدیل های انرژی (HTML5) Download Run now
Formy energie a její přeměny Java شکل ها و تبدیل های انرژی Download Run now
Energetický Skate Park Java انرژی پارک اسکیت Download Run now
Skatepark energie: základy (HTML5) HTML انرژی پارک اسکیت: مقدماتی (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java انرژی پارک اسکیت: مقدماتی Download Run now
- Flash نمودار معادله درجه دوم Download Run now
- Flash تخمین Download Run now
Faradayova elektromagnetická laboratoř Java آزمایشگاه الکترومغناطیسی فارادی Download Run now
Faradayův zákon (HTML5) HTML قانون فارادی (HTML5) Download Run now
Faradayův zákon Flash قانون فارادی Download Run now
Tlak kapaliny a průtoku Java فشار مايع و شاره Download Run now
Síla na jedné přímce Java نیرو در یک بعد Download Run now
Síla a Pohyb Java نیروها و حرکت Download Run now
Síly a pohyb: základy (HTML5) HTML آشنايي با نيروها و حركت؛ اصول اولیه (HTML5) Download Run now
Síla a pohyb Java آشنايي با نيروها و حركت Download Run now
- Java تولید موج ها Download Run now
- HTML بازی با کسرها (HTML5) Download Run now
Hledání rovností - hra Java جوركردن كسر Download Run now
Úvod do zlomků Java معرفي كسرها Download Run now
Tření (HTML5) HTML اصطکاک (HTML5) Download Run now
Tření Flash اصطکاک Download Run now
Vlastnosti plynu Java ویژگی های گاز Download Run now
- HTML بیان ژن - مبانی (HTML5) Download Run now
- Java بیان ژن - مبانی Download Run now
- Java ماشين ژن:لاکتوز اپرون Download Run now
Generator Java مولد برق Download Run now
geometric-optics Flash نور هندسی Download Run now
- Java يخچال طبيعي Download Run now
- HTML رسم خطوط (HTML5) Download Run now
Kreslení přímky Java رسم خطوط Download Run now
- HTML نمودار شیب - تقاطع (HTML5) Download Run now
- HTML گرانش و مدار (HTML5) Download Run now
Gravitace a oběžná dráha Java گرانش و مدار Download Run now
Gravitační laboratoř (HTML5) HTML آرمایشگاه نیروی گرانش (HTML5) Download Run now
Gravitační laboratoř Java آرمایشگاه نیروی گرانش Download Run now
Skleníkový efekt Java اثر گلخانه ای Download Run now
Hookův zákon (HTML5) HTML قانون هوک (HTML5) Download Run now
- Java مدل های اتم هیدروژن Download Run now
Náboje a pole (HTML5) HTML بارها و میدان ها (HTML5) Download Run now
Náboj a pole Flash بارها و میدان ها Download Run now
Izotopy a relativní atomová hmotnost (HTML5) HTML ایزوتوپ ها و جرم اتمی (HTML5) Download Run now
Izotopy a atomová hmotnost Java ایزوتوپ و جرم اتمی Download Run now
Džon Travoltáž (HTML5) HTML ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن (HTML5) Download Run now
- Java حركت كفش دوزك Download Run now
Lasery Java لیزر Download Run now
Lunární modul Flash فرود روی ماه Download Run now
Magnet a kompas Java آهنربا و قطب نما Download Run now
Magnety a elektromagnety Java آهنرباها و آهنرباهای الکتریکی Download Run now
- HTML نوسان جرم و فنر (HTML5) Download Run now
Závaží a pružiny Flash جرم ها و فنرها Download Run now
Hra s bludištěm Java بازي گيج كننده Download Run now
Membránové Kanály Java کانال های غشاء Download Run now
mikrovlny Java میکروموج Download Run now
Molarita (HTML5) HTML مولاریته (HTML5) Download Run now
Látková koncentrace Java مولاریته Download Run now
- Java موتورهای مولکولی Download Run now
Molekulární polarita (HTML5) HTML قطبيت مولكول (HTML5) Download Run now
Molekulární polarita Java قطبيت مولكول Download Run now
Molekuly a světlo (HTML5) HTML مولکول ها و نور (HTML5) Download Run now
Molekuly a světlo Java مولکول ها و نور Download Run now
Tvary molekul (HTML5) HTML شکل های مولکول (HTML5) Download Run now
Tvary molekul Java شکل های مولکول Download Run now
Tvary molekul: Základy Java شکل های مولکول: مقدماتی Download Run now
Pohyb ve 2D Java حرکت در دو بعد Download Run now
Chodící panáček Java مرد متحرک Download Run now
- Java شبیه سازی ساده ای از ام آر آی Download Run now
Moje sluneční soustava Flash حرکت پرتابه Download Run now
Přírodní výběr Java انتخاب طبيعي Download Run now
Neuron (HTML5) HTML نورون (HTML5) Download Run now
neuron Java نورون Download Run now
- Flash مد طبيعي Download Run now
Štěpení jader Java شكافت هسته اى Download Run now
Ohmův zákon (HTML5) HTML قانون اهم (HTML5) Download Run now
Ohmův zákon Flash حرکت پرتابه Download Run now
- Java اپتیکال کنترل کوانتومی Download Run now
- Java موچین نوری و نرم افزار Download Run now
- HTML آزمایشگاه آونگ (HTML5) Download Run now
pendulum-lab Flash آزمایشگاه آونگ Download Run now
Fotoelektrický efekt Java اثر فوتوالکتریک Download Run now
pH stupnice (HTML5) HTML pH مقیاس (HTML5) Download Run now
pH stupnice Java pH مقیاس Download Run now
Tektonika zemských desek Java زمین ساخت ورقه ای Download Run now
- Flash احتمال بازش پلینکو Download Run now
- HTML حرکت پرتابه (HTML5) Download Run now
Pohyb střely Flash حرکت پرتابه Download Run now
- Java تونل زنی کوانتومی و بسته های موج Download Run now
- Java تداخل موج کوانتومی Download Run now
Vyzařující Náboj Flash بار در حال تابش Download Run now
Radioaktivní datování hry Java بازى زمان پرتوزا Download Run now
Rádiové vlny a Eektromagnetická pole Java موج های رادیویی و میدان های الکترومغناطیسی Download Run now
Rampa: Síla a Pohyb Java سطح شیبدار: نیروها و حرکت Download Run now
Reaktanty, produkty a zbytky (HTML5) HTML واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها (HTML5) Download Run now
Reaktanty, produkty a nezreagované Java واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها Download Run now
Reakce a ceny Java واكنش ها و سرعت ها Download Run now
Odpor drátu (HTML5) HTML مقاومت یک سیم (HTML5) Download Run now
Odpor v drátu Flash مقاومت درون سیم Download Run now
Resonance Flash تشديد Download Run now
Vratné reakce Java واکنش های برگشت پذیر Download Run now
Beruščin kolotoč Java دوران کفشدوزک Download Run now
Rutherfordův rozptyl (HTML5) HTML پراکندگی رادرفورد (HTML5) Download Run now
Rutherfordův rozptyl Java پراکندگی رادرفورد Download Run now
- Java مدل ذره انباشته شده Download Run now
- Java نيم رسانا ها Download Run now
obvod signálu Java مدار جریان Download Run now
soli a rozpustnost Java نمک ها وانحلال پذيرى Download Run now
zvuk Java صوت Download Run now
- HTML حالت های ماده (HTML5) Download Run now
Stavy hmoty Java حالت های ماده Download Run now
- HTML حالت های ماده: مقدماتی (HTML5) Download Run now
Stavy hmoty: Základy Java حالت های ماده: مقدماتی Download Run now
Stern-Gerlach Experiment Flash آزمایش اشترن - گرلاخ Download Run now
- Java کشش دی ان ای Download Run now
Cukr a sůl řešení Java حل شدن شکر و نمک Download Run now
Rampa Java سطح شیبدار Download Run now
Moment síly Java گشتاور Download Run now
- Java ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن Download Run now
Pod tlakem (HTML5) HTML تحت فشار (HTML5) Download Run now
Tlak kapalin Java تحت فشار Download Run now
- HTML نرخ واحد (HTML5) Download Run now
Sčítání vektorů Flash جمع بردار Download Run now
- HTML تداخل امواج (HTML5) Download Run now
Vlnová interference Java تداخل امواج Download Run now
Vlnění na vlákně (HTML5) HTML موج در ریسمان (HTML5) Download Run now
Vlnění na vlákně Flash موج در ریسمان Download Run now

Simulace dosud nepřeložené do Persian

Zbývající simulace mohou být přeloženy pomocí PhET Translation Utility.