فارسی (Persian)

Larutan Asam-Basa (HTML5) HTML محلول اسيد و باز (HTML5) Download Run now
Larutan Asam-Basa Java محلول اسيد و باز Download Run now
Peluruhan Alfa Java واپاشی آلفا Download Run now
- HTML سازندۀ مساحت (HTML5) Download Run now
- HTML جبر مدل مساحت (HTML5) Download Run now
- HTML مدل مساحت اعشاری ها (HTML5) Download Run now
- HTML معرفی مدل مساحت (HTML5) Download Run now
- HTML ضرب مدل مساحت (HTML5) Download Run now
- HTML علم حساب (HTML5) Download Run now
Aritmatika Flash حساب Download Run now
- HTML برهم کنش های اتمی (HTML5) Download Run now
Interaksi Atomik Java برهم کنش های اتمی Download Run now
Kesetimbangan (HTML5) HTML قانون گشتاورها (HTML5) Download Run now
Tindakan Menyeimbangkan Java قانون گشتاورها Download Run now
- HTML موازنه ی معادله های شیمیایی (HTML5) Download Run now
- Java موازنه ی معادله های شیمیایی Download Run now
Balon dan listrik statis Java بادکنک و الکتریسته ی ساکن Download Run now
Balon dan Gaya Apung Java بادکنک ها و شناوری Download Run now
Balon dan listrik statis (HTML5) HTML بادکنک و الکتریسته ی ساکن (HTML5) Download Run now
Struktur Pita Java ساختار نواری Download Run now
Sirkuit Baterai-Resistor Java مدار باتری - مقاومت Download Run now
Voltase Baterai Java واتاژ باتری Download Run now
Hukum Beer (HTML5) HTML آزمایش قانون بیر (HTML5) Download Run now
Hukum Beer Java قانون آزمایشگاهی بیز Download Run now
Bending Light (HTML5) HTML شکست نور (HTML5) Download Run now
Pembelokan / Pembiasan Cahaya Java شکست نور Download Run now
Peluruhan Beta Java واپاشی بتا Download Run now
- HTML طیف جسم سیاه (HTML5) Download Run now
Spektrum Benda hitam Flash طیف جسم سیاه Download Run now
Keadaan Ikatan Kuantum Java حالت های مقید کوانتومی Download Run now
- HTML کسر بساز (HTML5) Download Run now
Buat Pecahan Java كسر بسازيد Download Run now
Membuat molekul Java یک مولکول بسازید Download Run now
Buat Atom (HTML5) HTML اتم بسازید (HTML5) Download Run now
Buat Atom Java اتم بسازید Download Run now
Gaya Apung Flash شناوری Download Run now
Grafik Kalkulus Flash حساب ديفرانسيل و انتگرال Download Run now
Percobaan Dasar Kapasitor Java آزمایشگاه خازن Download Run now
- HTML آزمایشگاه مجازی خازن: مقدماتی (HTML5) Download Run now
- HTML بارها و میدان ها (HTML5) Download Run now
Muatan dan Medan Listrik Flash بارها و میدان ها Download Run now
Rangkaian Kit Konstruksi (AC+DC) Java (AC+DC) کیت ساخت مدار Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java (AC+DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار Download Run now
- HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
Rangkaian Kit Konstruksi (Hanya DC) Java (DC) کیت ساخت مدار Download Run now
Kit Konstruksi sirkuit: DC - Virtual Lab (HTML5) HTML آزمایشگاه مجازی مدار جریان مستقیم (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java (DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار Download Run now
Percobaan Tumbukan Flash آزمایشگاه برخورد Download Run now
Tampilan Warna Cahaya (HTML5) HTML دید رنگی (HTML5) Download Run now
Tampilan Cahaya Java دید رنگی Download Run now
- HTML غلظت (HTML5) Download Run now
Konsentrasi Java غلظت Download Run now
Konduktivitas Java رسانايي Download Run now
- HTML قانون کولن (HTML5) Download Run now
Sumur Ganda dan Ikatan Kovalen Java پيوند کوالانسی و چاه دو تايي Download Run now
- HTML برازش منحنی (HTML5) Download Run now
Mengepas Kurva Flash انطباق منحني Download Run now
Davisson-Germer: Difraksi Elektron Java آزمایش دیویسون-گرمر: پراش الکترون Download Run now
Menghitung Massa Jenis Flash چگالی Download Run now
- HTML پخش (HTML5) Download Run now
Lampu Gas Discharge (Neon, Merkuri dsb.) Java لامپ های نئون و دیگر لامپ های تخليه ی الکتريکى Download Run now
- Java انرژی و شما Download Run now
Gambaran Medan Listrik Java میدان الکتریکی Download Run now
Hockey Medan Listik Java هاكي روى چمن الكتريكي Download Run now
Bentuk dan Perubahan Energi (HTML5) HTML شکل ها و تبدیل های انرژی (HTML5) Download Run now
Bentuk dan Perubahan Energi Java شکل ها و تبدیل های انرژی Download Run now
Energi Skate Java انرژی پارک اسکیت Download Run now
Energi Skate: Dasar (HTML5) HTML انرژی پارک اسکیت: مقدماتی (HTML5) Download Run now
Energi Skate: Dasar Java انرژی پارک اسکیت: مقدماتی Download Run now
- HTML کاوشگر برابری (HTML5) Download Run now
- HTML کاوشگر برابری: مقدمات (HTML5) Download Run now
- HTML کاوشگر برابری: دو متغیر (HTML5) Download Run now
Grafik Persamaan Flash نمودار معادله درجه دوم Download Run now
- Flash تخمین Download Run now
- HTML جابجایی عبارت ریاضی (HTML5) Download Run now
Laboratorium Elektromagnetik Faraday Java آزمایشگاه الکترومغناطیسی فارادی Download Run now
Hukum Faraday (HTML5) HTML قانون فارادی (HTML5) Download Run now
faradays-law Flash قانون فارادی Download Run now
Tekanan dan Aliran Fluida Java فشار مايع و شاره Download Run now
Gaya Satu Dimensi Java نیرو در یک بعد Download Run now
Gaya dan Gerak Java نیروها و حرکت Download Run now
Gaya dan Gerak : Dasar (HTML5) HTML آشنايي با نيروها و حركت؛ اصول اولیه (HTML5) Download Run now
Gaya dan Gerak : Dasar Java آشنايي با نيروها و حركت Download Run now
Fourier : Mengkontruksi Gelombang Java تولید موج ها Download Run now
- HTML بازی با کسرها (HTML5) Download Run now
Pecahan Senilai Java جوركردن كسر Download Run now
- HTML کسرها: تساوی (HTML5) Download Run now
- HTML کسرها: معرفی (HTML5) Download Run now
Pendahuluan Java معرفي كسرها Download Run now
- HTML کسرها: اعداد کسری (HTML5) Download Run now
Gesekan (HTML5) HTML اصطکاک (HTML5) Download Run now
Gesekan Flash اصطکاک Download Run now
- HTML سازندۀ تابع (HTML5) Download Run now
- HTML سازندۀ تابع: مقدمات (HTML5) Download Run now
- HTML مقدمات گازها (HTML5) Download Run now
- HTML ویژگی های گاز (HTML5) Download Run now
Sifati Gas Java ویژگی های گاز Download Run now
- HTML بیان ژن - مبانی (HTML5) Download Run now
- Java بیان ژن - مبانی Download Run now
- Java ماشين ژن:لاکتوز اپرون Download Run now
Generator Java مولد برق Download Run now
Optika Geometrik Flash نور هندسی Download Run now
- Java يخچال طبيعي Download Run now
- HTML رسم خطوط (HTML5) Download Run now
Menggambar Garis Java رسم خطوط Download Run now
- HTML نمودار شیب - تقاطع (HTML5) Download Run now
Gravitasi dan Orbit (HTML5) HTML گرانش و مدار (HTML5) Download Run now
Gravitasi dan Orbit Java گرانش و مدار Download Run now
Lab Gaya Gravitasi (HTML5) HTML آزمایشگاه نیروی گرانش (HTML5) Download Run now
Lab Gaya Gravitasi Java آرمایشگاه نیروی گرانش Download Run now
- HTML آزمایشگاه نیروی گرانش: مقدمات (HTML5) Download Run now
- Java اثر گلخانه ای Download Run now
Hukum Hooke (HTML5) HTML قانون هوک (HTML5) Download Run now
Model Atom Hidrogen Java مدل های اتم هیدروژن Download Run now
- HTML ایزوتوپ ها و جرم اتمی (HTML5) Download Run now
Isotop dan Massa Atom Java ایزوتوپ و جرم اتمی Download Run now
John Travoltage / Pembangkit Listrik Statis (HTML5) HTML ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن (HTML5) Download Run now
- Java حركت كفش دوزك Download Run now
Laser Java لیزر Download Run now
Pendaratan Lunar Flash فرود روی ماه Download Run now
Magnet dan Kompas Java آهنربا و قطب نما Download Run now
Magnet dan Elektromagnet Java آهنرباها و آهنرباهای الکتریکی Download Run now
- HTML یک ده بساز (HTML5) Download Run now
- HTML جرم ها و فنرها (HTML5) Download Run now
- HTML جرم ها و فنر ها: مقدمات (HTML5) Download Run now
Massa dan Pegas Flash جرم ها و فنرها Download Run now
Permainan Labirin Java بازي گيج كننده Download Run now
- Java کانال های غشاء Download Run now
Gelombang Mikro Java میکروموج Download Run now
Molaritas (HTML5) HTML مولاریته (HTML5) Download Run now
Molaritas Java مولاریته Download Run now
Penggerak Molekuler Java موتورهای مولکولی Download Run now
Polaritas Molekul (HTML5) HTML قطبيت مولكول (HTML5) Download Run now
Polaritas Molekul Java قطبيت مولكول Download Run now
Molekul dan Cahaya (HTML5) HTML مولکول ها و نور (HTML5) Download Run now
Molekul dan Cahaya Java مولکول ها و نور Download Run now
- HTML شکل های مولکول (HTML5) Download Run now
Bentuk Molekul Java شکل های مولکول Download Run now
- HTML شکل های مولکول: مقدمات (HTML5) Download Run now
Bentuk Molekul: Dasar-Dasar Java شکل های مولکول: مقدماتی Download Run now
Gerak 2D Java حرکت در دو بعد Download Run now
Mondar Mandir Java مرد متحرک Download Run now
MRI Sederhana Java شبیه سازی ساده ای از ام آر آی Download Run now
Sistem Tata Surya Flash حرکت پرتابه Download Run now
- Java انتخاب طبيعي Download Run now
- HTML نورون (HTML5) Download Run now
- Java نورون Download Run now
Pola - pola Normal Flash مد طبيعي Download Run now
Fisi Nuklir Java شكافت هسته اى Download Run now
- HTML محور اعداد: اعداد صحیح (HTML5) Download Run now
Hukum Ohm (HTML5) HTML قانون اهم (HTML5) Download Run now
Hukum Ohm Flash حرکت پرتابه Download Run now
Mengontrol Kuantum Optik Java اپتیکال کنترل کوانتومی Download Run now
Pinset Optik dan Aplikasinya Java موچین نوری و نرم افزار Download Run now
- HTML آزمایشگاه آونگ (HTML5) Download Run now
Lab Pendulum Flash آزمایشگاه آونگ Download Run now
Efek Fotolistrik Java اثر فوتوالکتریک Download Run now
Skala pH (HTML5) HTML pH مقیاس (HTML5) Download Run now
Skala pH Java pH مقیاس Download Run now
- HTML مقیاس pH: مقدمات (HTML5) Download Run now
- Java زمین ساخت ورقه ای Download Run now
- HTML احتمال پلینکو (HTML5) Download Run now
- Flash احتمال بازش پلینکو Download Run now
- HTML حرکت پرتابه (HTML5) Download Run now
Gerak Peluru (Gerak Parabola) Flash حرکت پرتابه Download Run now
- HTML زمین بازی نسبت (HTML5) Download Run now
Terowongan Kuantum dan Paket Gelombang Java تونل زنی کوانتومی و بسته های موج Download Run now
Interferensi Gelombang Kuantum Java تداخل موج کوانتومی Download Run now
- Flash بار در حال تابش Download Run now
Penentuan Umur Radiaktif Java بازى زمان پرتوزا Download Run now
Gelombang Radio Java موج های رادیویی و میدان های الکترومغناطیسی Download Run now
Gaya dan Gerak pada Bidang Miring Java سطح شیبدار: نیروها و حرکت Download Run now
- HTML واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها (HTML5) Download Run now
- Java واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها Download Run now
Reaksi dan Tingkatannya Java واكنش ها و سرعت ها Download Run now
Resistansi Konduktor (HTML5) HTML مقاومت یک سیم (HTML5) Download Run now
Resistansi Konduktor Flash مقاومت درون سیم Download Run now
Resonansi Flash تشديد Download Run now
Reaksi Reversible Java واکنش های برگشت پذیر Download Run now
Revolusi Kumbang kecil Java دوران کفشدوزک Download Run now
Hamburan Rutherford (HTML5) HTML پراکندگی رادرفورد (HTML5) Download Run now
Hamburan Rutherford Java پراکندگی رادرفورد Download Run now
- Java مدل ذره انباشته شده Download Run now
Semi Konduktor Java نيم رسانا ها Download Run now
Sinyal Rangkaian Java مدار جریان Download Run now
Garam & Kelarutan Java نمک ها وانحلال پذيرى Download Run now
Gelombang Suara Java صوت Download Run now
- HTML حالت های ماده (HTML5) Download Run now
Wujud Zat Java حالت های ماده Download Run now
- HTML حالت های ماده: مقدماتی (HTML5) Download Run now
States of Matter: Basics Java حالت های ماده: مقدماتی Download Run now
eksperimen Stern-Gerlach Flash آزمایش اشترن - گرلاخ Download Run now
Peregangan DNA Java کشش دی ان ای Download Run now
Larutan Gula dan Garam Java حل شدن شکر و نمک Download Run now
Bidang Miring Java سطح شیبدار Download Run now
Torsi/Momen Gaya Java گشتاور Download Run now
John Travoltage / Pembangkit Listrik Statis Java ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن Download Run now
- HTML دایره واحد (HTML5) Download Run now
Di Bawah Tekanan (HTML5) HTML تحت فشار (HTML5) Download Run now
Di Bawah Tekanan Java تحت فشار Download Run now
- HTML نرخ واحد (HTML5) Download Run now
- HTML جمع برداری (HTML5) Download Run now
Penjumlahan Vektor Flash جمع بردار Download Run now
- HTML جمع بردار: معادلات (HTML5) Download Run now
- HTML تداخل امواج (HTML5) Download Run now
Interferensi Gelombang Java تداخل امواج Download Run now
Gelombang Pada Tali (HTML5) HTML موج در ریسمان (HTML5) Download Run now
Gelombang Pada Tali Flash موج در ریسمان Download Run now
- HTML امواج (مقدماتی) (HTML5) Download Run now

Simulasi Belum Diterjemahkan Ke Bahasa Persian

Simulasi yang tersisa dapat diterjemahkan menggunakan PhET Translation Utility.