فارسی (Farsça)

Asit-Baz Çözeltisi (HTML5) HTML محلول اسيد و باز (HTML5) Download Run now
Asit-Baz Çözeltisi Java محلول اسيد و باز Download Run now
Alfa Bozunması Java واپاشی آلفا Download Run now
Aritmetik (HTML5) HTML علم حساب (HTML5) Download Run now
Aritmetik Flash حساب Download Run now
Atomik etkileşimler (HTML5) HTML برهم کنش های اتمی (HTML5) Download Run now
Atomik etkilesim Java برهم کنش های اتمی Download Run now
Denge Hareketi (HTML5) HTML قانون گشتاورها (HTML5) Download Run now
Denge Hareketi Java قانون گشتاورها Download Run now
Kimyasal Reaksiyonları Denkleştirme (HTML5) HTML موازنه ی معادله های شیمیایی (HTML5) Download Run now
Kimyasal Reaksiyonları Denkleştirme Java موازنه ی معادله های شیمیایی Download Run now
Balon ve Durgun Elektrik (HTML5) HTML بادکنک و الکتریسته ی ساکن (HTML5) Download Run now
Balon ve Durgun Elektrik Java بادکنک و الکتریسته ی ساکن Download Run now
Balonlar ve Uçuculuk Java بادکنک ها و شناوری Download Run now
Gurup Yapısı Java ساختار نواری Download Run now
Pil-Direnç Devresi Java مدار باتری - مقاومت Download Run now
Pilde Potansiyel Fark Java واتاژ باتری Download Run now
Beer's Kanunu Laboratuvarı (HTML5) HTML آزمایش قانون بیر (HTML5) Download Run now
Beer Kanunu Deneyi Java قانون آزمایشگاهی بیز Download Run now
Bükülen Işık (HTML5) HTML شکست نور (HTML5) Download Run now
Işığın Kırılması Java شکست نور Download Run now
Beta Bozunması Java واپاشی بتا Download Run now
siyah cisim ışıması Flash طیف جسم سیاه Download Run now
Kuantum Bağ Halleri Java حالت های مقید کوانتومی Download Run now
- HTML کسر بساز (HTML5) Download Run now
Kesir Oluştur Java كسر بسازيد Download Run now
Bir Molekül Yap Java یک مولکول بسازید Download Run now
Atom üretme (HTML5) HTML اتم بسازید (HTML5) Download Run now
Atom üretme Java اتم بسازید Download Run now
Kaldırma Kuvveti Flash شناوری Download Run now
Hesap Grafiği Flash حساب ديفرانسيل و انتگرال Download Run now
Kondansatör Lab. Java آزمایشگاه خازن Download Run now
- HTML آزمایشگاه مجازی خازن: مقدماتی (HTML5) Download Run now
- HTML بارها و میدان ها (HTML5) Download Run now
Yükler ve Alanlar Flash بارها و میدان ها Download Run now
Devre Yapım Kiti (AC ve DC) Java (AC+DC) کیت ساخت مدار Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java (AC+DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار Download Run now
- HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
Devre Yapım Kiti (sadece DC) Java (DC) کیت ساخت مدار Download Run now
- HTML آزمایشگاه مجازی مدار جریان مستقیم (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java (DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار Download Run now
Çarpışma labaratuvarı Flash آزمایشگاه برخورد Download Run now
Işık ve Renkler (HTML5) HTML دید رنگی (HTML5) Download Run now
Işık ve Renkler Java دید رنگی Download Run now
- HTML غلظت (HTML5) Download Run now
Konsantrasyon (Derişim) Java غلظت Download Run now
İletkenlik Java رسانايي Download Run now
Çift Kuyu ve Kovalent Bağlar Java پيوند کوالانسی و چاه دو تايي Download Run now
Uygun Eğriyi Çıkarmak Flash انطباق منحني Download Run now
Davisson-Germer: Elektron Kırınımı Java آزمایش دیویسون-گرمر: پراش الکترون Download Run now
Yoğunluk Flash چگالی Download Run now
Neon Işıklar & Diğer Boşalmalı Lambalar Java لامپ های نئون و دیگر لامپ های تخليه ی الکتريکى Download Run now
Yemek ve Eksersiz Java انرژی و شما Download Run now
Düşlerin Elektrik Alanı Java میدان الکتریکی Download Run now
Elektrik Alan Hokeyi Java هاكي روى چمن الكتريكي Download Run now
Enerji Biçimleri ve Değişiklikleri (HTML5) HTML شکل ها و تبدیل های انرژی (HTML5) Download Run now
Enerji Biçimleri ve Değişiklikleri Java شکل ها و تبدیل های انرژی Download Run now
Enerji Kaykayı Parkı Java انرژی پارک اسکیت Download Run now
Energy Skate Park: Basics (HTML5) HTML انرژی پارک اسکیت: مقدماتی (HTML5) Download Run now
Enerji Kaykayı Parkı: Temel Öğeler Java انرژی پارک اسکیت: مقدماتی Download Run now
Denklem Grafiklerini Çizmek Flash نمودار معادله درجه دوم Download Run now
Tahmin Flash تخمین Download Run now
Faraday Elektromanyetik Lab. Java آزمایشگاه الکترومغناطیسی فارادی Download Run now
- HTML قانون فارادی (HTML5) Download Run now
Faraday Kanunu Flash قانون فارادی Download Run now
Sıvı Basıncı ve Akış Java فشار مايع و شاره Download Run now
Kuvvetler (Tek Boyutlu) Java نیرو در یک بعد Download Run now
Kuvvet ve Hareket Java نیروها و حرکت Download Run now
Kuvvet ve Hareket: Temel Prensipler (HTML5) HTML آشنايي با نيروها و حركت؛ اصول اولیه (HTML5) Download Run now
Kuvvet ve Hareket: Temel Prensipler Java آشنايي با نيروها و حركت Download Run now
Fourier: Making Waves Java تولید موج ها Download Run now
Kesir Eşleştiricisi (HTML5) HTML بازی با کسرها (HTML5) Download Run now
Kesir Eşitleyici Java جوركردن كسر Download Run now
Kesir Tanıtımı Java معرفي كسرها Download Run now
Sürtünme (HTML5) HTML اصطکاک (HTML5) Download Run now
Sürtünme Flash اصطکاک Download Run now
Gazların Özellikleri Java ویژگی های گاز Download Run now
- HTML بیان ژن - مبانی (HTML5) Download Run now
Temel Gen İfadesi Java بیان ژن - مبانی Download Run now
Gen Makinesi: The Lac Operon Java ماشين ژن:لاکتوز اپرون Download Run now
Generator Java مولد برق Download Run now
Geometrik Optik Flash نور هندسی Download Run now
Buzullar Java يخچال طبيعي Download Run now
- HTML رسم خطوط (HTML5) Download Run now
Doğrusal Denklem Grafikleri Java رسم خطوط Download Run now
- HTML نمودار شیب - تقاطع (HTML5) Download Run now
Yerçekimi ve Yörüngeler (HTML5) HTML گرانش و مدار (HTML5) Download Run now
Yerçekimi ve Yörüngeler Java گرانش و مدار Download Run now
Çekim Kuvveti Laboratuvarı (HTML5) HTML آرمایشگاه نیروی گرانش (HTML5) Download Run now
Çekim Kuvveti Laboratuvarı Java آرمایشگاه نیروی گرانش Download Run now
Sera Etkisi Java اثر گلخانه ای Download Run now
- HTML قانون هوک (HTML5) Download Run now
Hidrojen atomu modeli Java مدل های اتم هیدروژن Download Run now
- HTML ایزوتوپ ها و جرم اتمی (HTML5) Download Run now
Isotopes and Atomic Mass Java ایزوتوپ و جرم اتمی Download Run now
Elektrikli Travolta (Statik Elektrik) (HTML5) HTML ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن (HTML5) Download Run now
2B Uğurböceği Hareketi Java حركت كفش دوزك Download Run now
laserler Java لیزر Download Run now
Aya inis Flash فرود روی ماه Download Run now
Magnet and Compass Java آهنربا و قطب نما Download Run now
Magnets and Electromagnets Java آهنرباها و آهنرباهای الکتریکی Download Run now
- HTML نوسان جرم و فنر (HTML5) Download Run now
Kütle&Esneklik Flash جرم ها و فنرها Download Run now
Labirent Oyunu Java بازي گيج كننده Download Run now
Zar Kanalları Java کانال های غشاء Download Run now
Mikrodalga Java میکروموج Download Run now
- HTML مولاریته (HTML5) Download Run now
Molarite Java مولاریته Download Run now
Moleküler Motorlar Java موتورهای مولکولی Download Run now
Molecule Polarity (HTML5) HTML قطبيت مولكول (HTML5) Download Run now
Molecule Polarity Java قطبيت مولكول Download Run now
Moleküller ve Işık (HTML5) HTML مولکول ها و نور (HTML5) Download Run now
Moleküller ve Işık Java مولکول ها و نور Download Run now
Molekül Şekilleri (HTML5) HTML شکل های مولکول (HTML5) Download Run now
Molekül Şekilleri Java شکل های مولکول Download Run now
Temel Molekül Şekillleri Java شکل های مولکول: مقدماتی Download Run now
iki boyutta hareket Java حرکت در دو بعد Download Run now
Yürüyen Adam Java مرد متحرک Download Run now
Basitleştirilmiş MRG Java شبیه سازی ساده ای از ام آر آی Download Run now
Güneş Sistemim Flash حرکت پرتابه Download Run now
Doğal Seleksiyon Java انتخاب طبيعي Download Run now
Nöron (HTML5) HTML نورون (HTML5) Download Run now
Nöron Java نورون Download Run now
- Flash مد طبيعي Download Run now
Nükleer Fisyon Java شكافت هسته اى Download Run now
Ohm Kanunu (HTML5) HTML قانون اهم (HTML5) Download Run now
Ohm Kanunu Flash حرکت پرتابه Download Run now
Optik Kuantum Kontrolü Java اپتیکال کنترل کوانتومی Download Run now
Optik Cımbız ve Uygulamaları Java موچین نوری و نرم افزار Download Run now
- HTML آزمایشگاه آونگ (HTML5) Download Run now
Sarkaç Laboratuvarı Flash آزمایشگاه آونگ Download Run now
Fotoelektrik olay Java اثر فوتوالکتریک Download Run now
pH Ölçeği (HTML5) HTML pH مقیاس (HTML5) Download Run now
pH Ölçeği Java pH مقیاس Download Run now
Levha Tektoniği Java زمین ساخت ورقه ای Download Run now
Olasılık Hesabı Oyunu Flash احتمال بازش پلینکو Download Run now
- HTML حرکت پرتابه (HTML5) Download Run now
projectile-motion Flash حرکت پرتابه Download Run now
Dalga Paketleri ve Kuantum Tüneli Java تونل زنی کوانتومی و بسته های موج Download Run now
Kuantum Dalga Girişimi Java تداخل موج کوانتومی Download Run now
Yük Işınımı Flash بار در حال تابش Download Run now
Radyoaktif Yaş Tayini Java بازى زمان پرتوزا Download Run now
Radyo dalgaları Java موج های رادیویی و میدان های الکترومغناطیسی Download Run now
Rampa: Kuvvet ve Hareket Java سطح شیبدار: نیروها و حرکت Download Run now
Reaksiyona girenler,Ürünler ve kalanlar (HTML5) HTML واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها (HTML5) Download Run now
Reaksiyona girenler,Ürünler ve kalanlar Java واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها Download Run now
Reaksiyonlar & Oranlar Java واكنش ها و سرعت ها Download Run now
Bir telin direnci (HTML5) HTML مقاومت یک سیم (HTML5) Download Run now
Bir telin direnci Flash مقاومت درون سیم Download Run now
Rezonans Flash تشديد Download Run now
Tersinir Tepkime Java واکنش های برگشت پذیر Download Run now
Uğur Böceği Dönmesi Java دوران کفشدوزک Download Run now
Rutherford Saçılması (HTML5) HTML پراکندگی رادرفورد (HTML5) Download Run now
Rutherford Saçılması Java پراکندگی رادرفورد Download Run now
Kendiliğinden Birleşen Parçacık Modeli Java مدل ذره انباشته شده Download Run now
Yarı İletken Java نيم رسانا ها Download Run now
Sinyal Devreleri Java مدار جریان Download Run now
Tuzlar & Çözünürlük Java نمک ها وانحلال پذيرى Download Run now
Ses Java صوت Download Run now
Maddenin Halleri (HTML5) HTML حالت های ماده (HTML5) Download Run now
Maddenin halleri Java حالت های ماده Download Run now
- HTML حالت های ماده: مقدماتی (HTML5) Download Run now
States of Matter: Basics Java حالت های ماده: مقدماتی Download Run now
Stern-Gerlach Deneyi Flash آزمایش اشترن - گرلاخ Download Run now
DNA'yı Gerdirme Java کشش دی ان ای Download Run now
Şeker ve Tuz Çözeltileri Java حل شدن شکر و نمک Download Run now
Rampa Java سطح شیبدار Download Run now
Tork Java گشتاور Download Run now
Elektrikli Travolta (Statik Elektrik) Java ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن Download Run now
Basınç (HTML5) HTML تحت فشار (HTML5) Download Run now
Basınç Altında Java تحت فشار Download Run now
- HTML نرخ واحد (HTML5) Download Run now
Vektör toplama Flash جمع بردار Download Run now
- HTML تداخل امواج (HTML5) Download Run now
Wave Interference Java تداخل امواج Download Run now
Telde Dalga Hareketi (HTML5) HTML موج در ریسمان (HTML5) Download Run now
Telde Dalga Hareketi Flash موج در ریسمان Download Run now

Farsça diline henüz çevrilmeyen benzetimler

Kalan benzetimler PhET Çeviri Programı kullanılarak çevrilebilir.