فارسی (페르시아어)

산-염기 용액 (HTML5) HTML محلول اسيد و باز (HTML5) Download Run now
산-염기 용액 Java محلول اسيد و باز Download Run now
알파붕괴 Java واپاشی آلفا Download Run now
산수 (HTML5) HTML علم حساب (HTML5) Download Run now
곱셈 나눗셈 연습 Flash حساب Download Run now
원자간 상호작용 (HTML5) HTML برهم کنش های اتمی (HTML5) Download Run now
원자간 상호작용 Java برهم کنش های اتمی Download Run now
균형잡기 (HTML5) HTML قانون گشتاورها (HTML5) Download Run now
균형잡기 Java قانون گشتاورها Download Run now
화학반응식 완결하기 (HTML5) HTML موازنه ی معادله های شیمیایی (HTML5) Download Run now
화학반응식 완결하기 Java موازنه ی معادله های شیمیایی Download Run now
풍선과 정전기 (HTML5) HTML بادکنک و الکتریسته ی ساکن (HTML5) Download Run now
풍선과 정전기 Java بادکنک و الکتریسته ی ساکن Download Run now
풍선과 부력 Java بادکنک ها و شناوری Download Run now
밴드 구조 Java ساختار نواری Download Run now
전지-저항 회로 Java مدار باتری - مقاومت Download Run now
전지 전압 Java واتاژ باتری Download Run now
베어의 법칙 실험 (HTML5) HTML آزمایش قانون بیر (HTML5) Download Run now
Beer 법칙 실험 Java قانون آزمایشگاهی بیز Download Run now
빛의 굴절 (HTML5) HTML شکست نور (HTML5) Download Run now
빛 굴절 Java شکست نور Download Run now
베타붕괴 Java واپاشی بتا Download Run now
흑체 스펙트럼 Flash طیف جسم سیاه Download Run now
양자 속박 상태 Java حالت های مقید کوانتومی Download Run now
분수 만들기 (HTML5) HTML کسر بساز (HTML5) Download Run now
분수 만들기 Java كسر بسازيد Download Run now
분자 구성하기 Java یک مولکول بسازید Download Run now
원자 만들기 (HTML5) HTML اتم بسازید (HTML5) Download Run now
원자 만들기 Java اتم بسازید Download Run now
부력 Flash شناوری Download Run now
미적분 그래프 작성기 Flash حساب ديفرانسيل و انتگرال Download Run now
축전기 실험 Java آزمایشگاه خازن Download Run now
콘덴서 실험:기초 (HTML5) HTML آزمایشگاه مجازی خازن: مقدماتی (HTML5) Download Run now
하전과 전기장 (HTML5) HTML بارها و میدان ها (HTML5) Download Run now
하전과 전기장 Flash بارها و میدان ها Download Run now
회로제작 키트(AC+DC) Java (AC+DC) کیت ساخت مدار Download Run now
회로제작 키트(AC+DC) 가상 실험 Java (AC+DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار Download Run now
회로제작 키트: DC (HTML5) HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
회로 제작 키트(DC) Java (DC) کیت ساخت مدار Download Run now
회로제작 키트: DC - 가상실험 (HTML5) HTML آزمایشگاه مجازی مدار جریان مستقیم (HTML5) Download Run now
회로제작 키트(DC) 가상 실험 Java (DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار Download Run now
충돌실험실 Flash آزمایشگاه برخورد Download Run now
색상 보기 (HTML5) HTML دید رنگی (HTML5) Download Run now
색상 보기 Java دید رنگی Download Run now
농도 (HTML5) HTML غلظت (HTML5) Download Run now
농도 Java غلظت Download Run now
전도도 Java رسانايي Download Run now
2중 우물과 공유결합 Java پيوند کوالانسی و چاه دو تايي Download Run now
커브 핏팅 Flash انطباق منحني Download Run now
데이비슨-거머 전자회절 Java آزمایش دیویسون-گرمر: پراش الکترون Download Run now
밀도 Flash چگالی Download Run now
네온등과 방전 램프 Java لامپ های نئون و دیگر لامپ های تخليه ی الکتريکى Download Run now
식사와 운동 Java انرژی و شما Download Run now
꿈의 전기장 Java میدان الکتریکی Download Run now
전기장 하키 Java هاكي روى چمن الكتريكي Download Run now
에너지의 형태와 변화 (HTML5) HTML شکل ها و تبدیل های انرژی (HTML5) Download Run now
에너지의 형태와 변화 Java شکل ها و تبدیل های انرژی Download Run now
에너지 스케이트 공원 Java انرژی پارک اسکیت Download Run now
에너지 스케이트 공원: 기초 (HTML5) HTML انرژی پارک اسکیت: مقدماتی (HTML5) Download Run now
에너지 스케이트 공원: 기초 Java انرژی پارک اسکیت: مقدماتی Download Run now
방정식 그래프 작성기 Flash نمودار معادله درجه دوم Download Run now
예상하기 Flash تخمین Download Run now
패러데이의 전자기 실험 Java آزمایشگاه الکترومغناطیسی فارادی Download Run now
파라데이 법칙 (HTML5) HTML قانون فارادی (HTML5) Download Run now
패러데이 법칙 Flash قانون فارادی Download Run now
유체압력과 흐름 Java فشار مايع و شاره Download Run now
1차원에서의 힘 Java نیرو در یک بعد Download Run now
힘과 운동 Java نیروها و حرکت Download Run now
힘과 운동: 기초 (HTML5) HTML آشنايي با نيروها و حركت؛ اصول اولیه (HTML5) Download Run now
힘과 운동: 기초 Java آشنايي با نيروها و حركت Download Run now
푸리에: 파동 생성 Java تولید موج ها Download Run now
분수 짝짓기 (HTML5) HTML بازی با کسرها (HTML5) Download Run now
분수-그림 연결 Java جوركردن كسر Download Run now
분수 소개 Java معرفي كسرها Download Run now
마찰 (HTML5) HTML اصطکاک (HTML5) Download Run now
마찰 Flash اصطکاک Download Run now
기체의 성질 Java ویژگی های گاز Download Run now
유전자 발현 - 기초 (HTML5) HTML بیان ژن - مبانی (HTML5) Download Run now
유전자 발현 - 기초 Java بیان ژن - مبانی Download Run now
유전자 기계: 락 오페론 Java ماشين ژن:لاکتوز اپرون Download Run now
발전기 Java مولد برق Download Run now
기하광학 Flash نور هندسی Download Run now
빙하 Java يخچال طبيعي Download Run now
그래프에 선 그리기 (HTML5) HTML رسم خطوط (HTML5) Download Run now
그래프에 선 그리기 Java رسم خطوط Download Run now
그래프 기울기-절편 (HTML5) HTML نمودار شیب - تقاطع (HTML5) Download Run now
중력과 궤도 (HTML5) HTML گرانش و مدار (HTML5) Download Run now
중력과 궤도 Java گرانش و مدار Download Run now
중력 실험 (HTML5) HTML آرمایشگاه نیروی گرانش (HTML5) Download Run now
만유인력 실험 Java آرمایشگاه نیروی گرانش Download Run now
온실 효과 Java اثر گلخانه ای Download Run now
후크의 법칙 (HTML5) HTML قانون هوک (HTML5) Download Run now
수소원자의 모형 Java مدل های اتم هیدروژن Download Run now
동위원소와 원자량 (HTML5) HTML ایزوتوپ ها و جرم اتمی (HTML5) Download Run now
동위원소와 원자량 Java ایزوتوپ و جرم اتمی Download Run now
정전기: 죤 트라볼티지 (HTML5) HTML ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن (HTML5) Download Run now
2차원 운동: 무당벌레 운동 Java حركت كفش دوزك Download Run now
레이저 Java لیزر Download Run now
달 착륙선 Flash فرود روی ماه Download Run now
자석과 나침반 Java آهنربا و قطب نما Download Run now
자석과 전자석 Java آهنرباها و آهنرباهای الکتریکی Download Run now
질량과 용수철 (HTML5) HTML نوسان جرم و فنر (HTML5) Download Run now
추와 용수철 Flash جرم ها و فنرها Download Run now
미로 게임 Java بازي گيج كننده Download Run now
막의 통로 Java کانال های غشاء Download Run now
마이크로파 Java میکروموج Download Run now
몰농도 (HTML5) HTML مولاریته (HTML5) Download Run now
몰농도 Java مولاریته Download Run now
분자모터 Java موتورهای مولکولی Download Run now
분자 극성 (HTML5) HTML قطبيت مولكول (HTML5) Download Run now
분자 극성 Java قطبيت مولكول Download Run now
분자와 빛 (HTML5) HTML مولکول ها و نور (HTML5) Download Run now
분자와 빛 Java مولکول ها و نور Download Run now
분자 구조 (HTML5) HTML شکل های مولکول (HTML5) Download Run now
분자 구조 Java شکل های مولکول Download Run now
분자 구조: 기초 Java شکل های مولکول: مقدماتی Download Run now
2차원 운동 Java حرکت در دو بعد Download Run now
이동하는 사람 Java مرد متحرک Download Run now
간이 MRI Java شبیه سازی ساده ای از ام آر آی Download Run now
나의 태양계 Flash حرکت پرتابه Download Run now
자연 도태 Java انتخاب طبيعي Download Run now
뉴런 (HTML5) HTML نورون (HTML5) Download Run now
뉴런 Java نورون Download Run now
정규 모드 Flash مد طبيعي Download Run now
핵분열 Java شكافت هسته اى Download Run now
옴의 법칙 (HTML5) HTML قانون اهم (HTML5) Download Run now
옴의 법칙 Flash حرکت پرتابه Download Run now
광양자 조절 Java اپتیکال کنترل کوانتومی Download Run now
광학 핀셋 Java موچین نوری و نرم افزار Download Run now
진자 실험 (HTML5) HTML آزمایشگاه آونگ (HTML5) Download Run now
추 실험 Flash آزمایشگاه آونگ Download Run now
광전효과 Java اثر فوتوالکتریک Download Run now
pH 척도 (HTML5) HTML pH مقیاس (HTML5) Download Run now
pH 척도 Java pH مقیاس Download Run now
판구조론 Java زمین ساخت ورقه ای Download Run now
플린코 확률 Flash احتمال بازش پلینکو Download Run now
포물선 운동 (HTML5) HTML حرکت پرتابه (HTML5) Download Run now
포사체 운동 Flash حرکت پرتابه Download Run now
양자 터널링 및 파속 Java تونل زنی کوانتومی و بسته های موج Download Run now
양자파동간섭 Java تداخل موج کوانتومی Download Run now
방사 충전 Flash بار در حال تابش Download Run now
방사성 연대측정 게임 Java بازى زمان پرتوزا Download Run now
라디오파와 전자복사장 Java موج های رادیویی و میدان های الکترومغناطیسی Download Run now
경사로: 힘과 운동 Java سطح شیبدار: نیروها و حرکت Download Run now
반응물, 생성물과 잔여물 (HTML5) HTML واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها (HTML5) Download Run now
반응물과 생성물 Java واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها Download Run now
반응과 반응속도 Java واكنش ها و سرعت ها Download Run now
전선의 저항 (HTML5) HTML مقاومت یک سیم (HTML5) Download Run now
전선의 저항 Flash مقاومت درون سیم Download Run now
공명 Flash تشديد Download Run now
가역반응 Java واکنش های برگشت پذیر Download Run now
무당벌레 회전 Java دوران کفشدوزک Download Run now
러더포드 산란 (HTML5) HTML پراکندگی رادرفورد (HTML5) Download Run now
러더포드 산란 Java پراکندگی رادرفورد Download Run now
자가 운전 입자모형 Java مدل ذره انباشته شده Download Run now
반도체 Java نيم رسانا ها Download Run now
신호기 회로 Java مدار جریان Download Run now
염과 용해도 Java نمک ها وانحلال پذيرى Download Run now
소리 Java صوت Download Run now
물질의 상태 (HTML5) HTML حالت های ماده (HTML5) Download Run now
물질의 상태 Java حالت های ماده Download Run now
물질의 상태: 기초편 (HTML5) HTML حالت های ماده: مقدماتی (HTML5) Download Run now
물질의 상태: 기초편 Java حالت های ماده: مقدماتی Download Run now
슈테른-게를라흐 실험 Flash آزمایش اشترن - گرلاخ Download Run now
DNA 스트레칭 Java کشش دی ان ای Download Run now
설탕과 소금 용액 Java حل شدن شکر و نمک Download Run now
경사대 Java سطح شیبدار Download Run now
회전력 Java گشتاور Download Run now
정전기: 죤 트라볼티지 Java ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن Download Run now
가압 (HTML5) HTML تحت فشار (HTML5) Download Run now
가압 Java تحت فشار Download Run now
비율 (HTML5) HTML نرخ واحد (HTML5) Download Run now
벡터 더하기 Flash جمع بردار Download Run now
파동의 간섭 (HTML5) HTML تداخل امواج (HTML5) Download Run now
파동의 간섭 Java تداخل امواج Download Run now
줄의 파동 (HTML5) HTML موج در ریسمان (HTML5) Download Run now
줄의 파동 Flash موج در ریسمان Download Run now

페르시아어으로 번역되지 않은 시뮬레이션

PhET 번역 유틸리티를 사용하여 나머지 시뮬레이션을 번역할 수 있음.