فارسی (فارسی)

- HTML محلول اسيد و باز (HTML5) Download Run now
- Java محلول اسيد و باز Download Run now
- Java واپاشی آلفا Download Run now
- HTML سازندۀ مساحت (HTML5) Download Run now
- HTML جبر مدل مساحت (HTML5) Download Run now
- HTML مدل مساحت اعشاری ها (HTML5) Download Run now
- HTML معرفی مدل مساحت (HTML5) Download Run now
- HTML ضرب مدل مساحت (HTML5) Download Run now
- HTML علم حساب (HTML5) Download Run now
- Flash حساب Download Run now
- HTML برهم کنش های اتمی (HTML5) Download Run now
کارلێککردنی گه‌رده‌کان Java برهم کنش های اتمی Download Run now
Balancing Act (HTML5) HTML قانون گشتاورها (HTML5) Download Run now
هاوسه‌نگبوون _ Java قانون گشتاورها Download Run now
- HTML موازنه ی معادله های شیمیایی (HTML5) Download Run now
- Java موازنه ی معادله های شیمیایی Download Run now
- Java بادکنک و الکتریسته ی ساکن Download Run now
- Java بادکنک ها و شناوری Download Run now
- HTML بادکنک و الکتریسته ی ساکن (HTML5) Download Run now
- Java ساختار نواری Download Run now
- Java مدار باتری - مقاومت Download Run now
- Java واتاژ باتری Download Run now
- HTML آزمایش قانون بیر (HTML5) Download Run now
- Java قانون آزمایشگاهی بیز Download Run now
Bending Light (HTML5) HTML شکست نور (HTML5) Download Run now
لادانی رووناکی Java شکست نور Download Run now
- Java واپاشی بتا Download Run now
- HTML طیف جسم سیاه (HTML5) Download Run now
- Flash طیف جسم سیاه Download Run now
- Java حالت های مقید کوانتومی Download Run now
- HTML کسر بساز (HTML5) Download Run now
- Java كسر بسازيد Download Run now
- Java یک مولکول بسازید Download Run now
- HTML اتم بسازید (HTML5) Download Run now
- Java اتم بسازید Download Run now
- Flash شناوری Download Run now
- Flash حساب ديفرانسيل و انتگرال Download Run now
تاقیگه‌ی بارگه‌گر Java آزمایشگاه خازن Download Run now
- HTML آزمایشگاه مجازی خازن: مقدماتی (HTML5) Download Run now
- HTML بارها و میدان ها (HTML5) Download Run now
- Flash بارها و میدان ها Download Run now
دروستکردنی سوڕی کاره‌بای (AC+DC) Java (AC+DC) کیت ساخت مدار Download Run now
دروستکردنی سوڕی کاره‌بایی (AC+DC) تاقیگه‌ی خه‌یاڵی Java (AC+DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار Download Run now
- HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
دروستکردنی سوڕی کاره‌با (DC ته‌نها) Java (DC) کیت ساخت مدار Download Run now
- HTML آزمایشگاه مجازی مدار جریان مستقیم (HTML5) Download Run now
دروستکردنی سوڕی کاره‌با (DC ته‌نها) تاقیگه‌ی خه‌یاڵی Java (DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار Download Run now
- Flash آزمایشگاه برخورد Download Run now
- HTML دید رنگی (HTML5) Download Run now
- Java دید رنگی Download Run now
- HTML غلظت (HTML5) Download Run now
- Java غلظت Download Run now
توانای گه‌یاندن Java رسانايي Download Run now
- HTML قانون کولن (HTML5) Download Run now
- Java پيوند کوالانسی و چاه دو تايي Download Run now
- HTML برازش منحنی (HTML5) Download Run now
- Flash انطباق منحني Download Run now
- Java آزمایش دیویسون-گرمر: پراش الکترون Download Run now
- Flash چگالی Download Run now
- HTML پخش (HTML5) Download Run now
- Java لامپ های نئون و دیگر لامپ های تخليه ی الکتريکى Download Run now
- Java انرژی و شما Download Run now
- Java میدان الکتریکی Download Run now
- Java هاكي روى چمن الكتريكي Download Run now
جۆره‌كانی وزه‌ و گۆڕانیان (HTML5) HTML شکل ها و تبدیل های انرژی (HTML5) Download Run now
جۆره‌كانی وزه‌ و گۆڕانیان Java شکل ها و تبدیل های انرژی Download Run now
- Java انرژی پارک اسکیت Download Run now
- HTML انرژی پارک اسکیت: مقدماتی (HTML5) Download Run now
- Java انرژی پارک اسکیت: مقدماتی Download Run now
- HTML کاوشگر برابری (HTML5) Download Run now
- HTML کاوشگر برابری: مقدمات (HTML5) Download Run now
- HTML کاوشگر برابری: دو متغیر (HTML5) Download Run now
- Flash نمودار معادله درجه دوم Download Run now
- Flash تخمین Download Run now
- HTML جابجایی عبارت ریاضی (HTML5) Download Run now
- Java آزمایشگاه الکترومغناطیسی فارادی Download Run now
- HTML قانون فارادی (HTML5) Download Run now
- Flash قانون فارادی Download Run now
- Java فشار مايع و شاره Download Run now
- Java نیرو در یک بعد Download Run now
- Java نیروها و حرکت Download Run now
- HTML آشنايي با نيروها و حركت؛ اصول اولیه (HTML5) Download Run now
- Java آشنايي با نيروها و حركت Download Run now
- Java تولید موج ها Download Run now
- HTML بازی با کسرها (HTML5) Download Run now
- Java جوركردن كسر Download Run now
- HTML کسرها: تساوی (HTML5) Download Run now
- HTML کسرها: معرفی (HTML5) Download Run now
- Java معرفي كسرها Download Run now
- HTML کسرها: اعداد کسری (HTML5) Download Run now
- HTML اصطکاک (HTML5) Download Run now
- Flash اصطکاک Download Run now
- HTML سازندۀ تابع (HTML5) Download Run now
- HTML سازندۀ تابع: مقدمات (HTML5) Download Run now
- HTML مقدمات گازها (HTML5) Download Run now
- HTML ویژگی های گاز (HTML5) Download Run now
- Java ویژگی های گاز Download Run now
- HTML بیان ژن - مبانی (HTML5) Download Run now
- Java بیان ژن - مبانی Download Run now
- Java ماشين ژن:لاکتوز اپرون Download Run now
- Java مولد برق Download Run now
- Flash نور هندسی Download Run now
- Java يخچال طبيعي Download Run now
- HTML رسم خطوط (HTML5) Download Run now
- Java رسم خطوط Download Run now
- HTML نمودار شیب - تقاطع (HTML5) Download Run now
- HTML گرانش و مدار (HTML5) Download Run now
- Java گرانش و مدار Download Run now
- HTML آزمایشگاه نیروی گرانش (HTML5) Download Run now
- Java آرمایشگاه نیروی گرانش Download Run now
- HTML آزمایشگاه نیروی گرانش: مقدمات (HTML5) Download Run now
- Java اثر گلخانه ای Download Run now
- HTML قانون هوک (HTML5) Download Run now
- Java مدل های اتم هیدروژن Download Run now
- HTML ایزوتوپ ها و جرم اتمی (HTML5) Download Run now
- Java ایزوتوپ و جرم اتمی Download Run now
- HTML ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن (HTML5) Download Run now
- Java حركت كفش دوزك Download Run now
- Java لیزر Download Run now
- Flash فرود روی ماه Download Run now
- Java آهنربا و قطب نما Download Run now
- Java آهنرباها و آهنرباهای الکتریکی Download Run now
- HTML یک ده بساز (HTML5) Download Run now
- HTML جرم ها و فنرها (HTML5) Download Run now
- HTML جرم ها و فنر ها: مقدمات (HTML5) Download Run now
بارستایی & سپرینگ Flash جرم ها و فنرها Download Run now
- Java بازي گيج كننده Download Run now
- Java کانال های غشاء Download Run now
- Java میکروموج Download Run now
- HTML مولاریته (HTML5) Download Run now
- Java مولاریته Download Run now
- Java موتورهای مولکولی Download Run now
- HTML قطبيت مولكول (HTML5) Download Run now
- Java قطبيت مولكول Download Run now
- HTML مولکول ها و نور (HTML5) Download Run now
- Java مولکول ها و نور Download Run now
- HTML شکل های مولکول (HTML5) Download Run now
- Java شکل های مولکول Download Run now
- HTML شکل های مولکول: مقدمات (HTML5) Download Run now
- Java شکل های مولکول: مقدماتی Download Run now
- Java حرکت در دو بعد Download Run now
- Java مرد متحرک Download Run now
- Java شبیه سازی ساده ای از ام آر آی Download Run now
- Flash حرکت پرتابه Download Run now
- Java انتخاب طبيعي Download Run now
- HTML نورون (HTML5) Download Run now
- Java نورون Download Run now
- Flash مد طبيعي Download Run now
- Java شكافت هسته اى Download Run now
- HTML محور اعداد: اعداد صحیح (HTML5) Download Run now
- HTML قانون اهم (HTML5) Download Run now
- Flash حرکت پرتابه Download Run now
- Java اپتیکال کنترل کوانتومی Download Run now
- Java موچین نوری و نرم افزار Download Run now
- HTML آزمایشگاه آونگ (HTML5) Download Run now
په‌ندۆڵی ساده‌ هاوڕێ محمد Flash آزمایشگاه آونگ Download Run now
- Java اثر فوتوالکتریک Download Run now
- HTML pH مقیاس (HTML5) Download Run now
- Java pH مقیاس Download Run now
- HTML مقیاس pH: مقدمات (HTML5) Download Run now
پلێته‌ ته‌كتۆنيه‌كان Java زمین ساخت ورقه ای Download Run now
- HTML احتمال پلینکو (HTML5) Download Run now
- Flash احتمال بازش پلینکو Download Run now
- HTML حرکت پرتابه (HTML5) Download Run now
- Flash حرکت پرتابه Download Run now
- HTML زمین بازی نسبت (HTML5) Download Run now
- Java تونل زنی کوانتومی و بسته های موج Download Run now
- Java تداخل موج کوانتومی Download Run now
- Flash بار در حال تابش Download Run now
- Java بازى زمان پرتوزا Download Run now
- Java موج های رادیویی و میدان های الکترومغناطیسی Download Run now
- Java سطح شیبدار: نیروها و حرکت Download Run now
- HTML واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها (HTML5) Download Run now
- Java واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها Download Run now
- Java واكنش ها و سرعت ها Download Run now
- HTML مقاومت یک سیم (HTML5) Download Run now
- Flash مقاومت درون سیم Download Run now
- Flash تشديد Download Run now
- Java واکنش های برگشت پذیر Download Run now
- Java دوران کفشدوزک Download Run now
- HTML پراکندگی رادرفورد (HTML5) Download Run now
- Java پراکندگی رادرفورد Download Run now
- Java مدل ذره انباشته شده Download Run now
- Java نيم رسانا ها Download Run now
- Java مدار جریان Download Run now
- Java نمک ها وانحلال پذيرى Download Run now
- Java صوت Download Run now
- HTML حالت های ماده (HTML5) Download Run now
دۆخه‌کانی مادده Java حالت های ماده Download Run now
- HTML حالت های ماده: مقدماتی (HTML5) Download Run now
دۆخه‌کانی مادده ‌ Java حالت های ماده: مقدماتی Download Run now
- Flash آزمایش اشترن - گرلاخ Download Run now
- Java کشش دی ان ای Download Run now
- Java حل شدن شکر و نمک Download Run now
- Java سطح شیبدار Download Run now
- Java گشتاور Download Run now
- Java ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن Download Run now
- HTML دایره واحد (HTML5) Download Run now
- HTML تحت فشار (HTML5) Download Run now
- Java تحت فشار Download Run now
- HTML نرخ واحد (HTML5) Download Run now
- HTML جمع برداری (HTML5) Download Run now
- Flash جمع بردار Download Run now
- HTML جمع بردار: معادلات (HTML5) Download Run now
- HTML تداخل امواج (HTML5) Download Run now
- Java تداخل امواج Download Run now
- HTML موج در ریسمان (HTML5) Download Run now
- Flash موج در ریسمان Download Run now
- HTML امواج (مقدماتی) (HTML5) Download Run now

شێوه کاریه کانێ که هێشتا وه ر نه گێڕاوه ته وه بۆ زوانیفارسی

شێوه کاریه کانی پاشماوه ئه توانێ به ئامێر PhET Translation Utility.وه ڕگێردرێ.