فارسی (Persian)

Acid-Base Solutions (HTML5) HTML محلول اسيد و باز (HTML5) Download Run now
Acid-Base Solutions Java محلول اسيد و باز Download Run now
Alpha Decay Java واپاشی آلفا Download Run now
Area Builder (HTML5) HTML سازندۀ مساحت (HTML5) Download Run now
Area Model Algebra (HTML5) HTML جبر مدل مساحت (HTML5) Download Run now
Area Model Decimals (HTML5) HTML مدل مساحت اعشاری ها (HTML5) Download Run now
Area Model Introduction (HTML5) HTML معرفی مدل مساحت (HTML5) Download Run now
Area Model Multiplication (HTML5) HTML ضرب مدل مساحت (HTML5) Download Run now
Arithmetic (HTML5) HTML علم حساب (HTML5) Download Run now
Arithmetic Flash حساب Download Run now
Atomic Interactions (HTML5) HTML برهم کنش های اتمی (HTML5) Download Run now
Atomic Interactions Java برهم کنش های اتمی Download Run now
Balancing Act (HTML5) HTML قانون گشتاورها (HTML5) Download Run now
Balancing Act Java قانون گشتاورها Download Run now
Balancing Chemical Equations (HTML5) HTML موازنه ی معادله های شیمیایی (HTML5) Download Run now
Balancing Chemical Equations Java موازنه ی معادله های شیمیایی Download Run now
Balloons and Static Electricity Java بادکنک و الکتریسته ی ساکن Download Run now
Balloons & Buoyancy Java بادکنک ها و شناوری Download Run now
Balloons and Static Electricity (HTML5) HTML بادکنک و الکتریسته ی ساکن (HTML5) Download Run now
Band Structure Java ساختار نواری Download Run now
Battery-Resistor Circuit Java مدار باتری - مقاومت Download Run now
Battery Voltage Java واتاژ باتری Download Run now
Beer's Law Lab (HTML5) HTML آزمایش قانون بیر (HTML5) Download Run now
Beer's Law Lab Java قانون آزمایشگاهی بیز Download Run now
Bending Light (HTML5) HTML شکست نور (HTML5) Download Run now
Bending Light Java شکست نور Download Run now
Beta Decay Java واپاشی بتا Download Run now
Blackbody Spectrum (HTML5) HTML طیف جسم سیاه (HTML5) Download Run now
Blackbody Spectrum Flash طیف جسم سیاه Download Run now
Quantum Bound States Java حالت های مقید کوانتومی Download Run now
Build a Fraction (HTML5) HTML کسر بساز (HTML5) Download Run now
Build a Fraction Java كسر بسازيد Download Run now
Build a Molecule Java یک مولکول بسازید Download Run now
Build an Atom (HTML5) HTML اتم بسازید (HTML5) Download Run now
Build an Atom Java اتم بسازید Download Run now
Buoyancy Flash شناوری Download Run now
Calculus Grapher Flash حساب ديفرانسيل و انتگرال Download Run now
Capacitor Lab Java آزمایشگاه خازن Download Run now
Capacitor Lab: Basics (HTML5) HTML آزمایشگاه مجازی خازن: مقدماتی (HTML5) Download Run now
Charges and Fields (HTML5) HTML بارها و میدان ها (HTML5) Download Run now
Charges and Fields Flash بارها و میدان ها Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC) Java (AC+DC) کیت ساخت مدار Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java (AC+DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار Download Run now
Circuit Construction Kit: DC (HTML5) HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only) Java (DC) کیت ساخت مدار Download Run now
Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab (HTML5) HTML آزمایشگاه مجازی مدار جریان مستقیم (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java (DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار Download Run now
Collision Lab Flash آزمایشگاه برخورد Download Run now
Color Vision (HTML5) HTML دید رنگی (HTML5) Download Run now
Color Vision Java دید رنگی Download Run now
Concentration (HTML5) HTML غلظت (HTML5) Download Run now
Concentration Java غلظت Download Run now
Conductivity Java رسانايي Download Run now
Coulomb's Law (HTML5) HTML قانون کولن (HTML5) Download Run now
Double Wells and Covalent Bonds Java پيوند کوالانسی و چاه دو تايي Download Run now
Curve Fitting (HTML5) HTML برازش منحنی (HTML5) Download Run now
Curve Fitting Flash انطباق منحني Download Run now
Davisson-Germer: Electron Diffraction Java آزمایش دیویسون-گرمر: پراش الکترون Download Run now
Density Flash چگالی Download Run now
Diffusion (HTML5) HTML پخش (HTML5) Download Run now
Neon Lights & Other Discharge Lamps Java لامپ های نئون و دیگر لامپ های تخليه ی الکتريکى Download Run now
Eating & Exercise Java انرژی و شما Download Run now
Electric Field of Dreams Java میدان الکتریکی Download Run now
Electric Field Hockey Java هاكي روى چمن الكتريكي Download Run now
Energy Forms and Changes (HTML5) HTML شکل ها و تبدیل های انرژی (HTML5) Download Run now
Energy Forms and Changes Java شکل ها و تبدیل های انرژی Download Run now
Energy Skate Park Java انرژی پارک اسکیت Download Run now
Energy Skate Park: Basics (HTML5) HTML انرژی پارک اسکیت: مقدماتی (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java انرژی پارک اسکیت: مقدماتی Download Run now
Equality Explorer (HTML5) HTML کاوشگر برابری (HTML5) Download Run now
Equality Explorer: Basics (HTML5) HTML کاوشگر برابری: مقدمات (HTML5) Download Run now
Equality Explorer: Two Variables (HTML5) HTML کاوشگر برابری: دو متغیر (HTML5) Download Run now
Equation Grapher Flash نمودار معادله درجه دوم Download Run now
Estimation Flash تخمین Download Run now
Expression Exchange (HTML5) HTML جابجایی عبارت ریاضی (HTML5) Download Run now
Faraday's Electromagnetic Lab Java آزمایشگاه الکترومغناطیسی فارادی Download Run now
Faraday's Law (HTML5) HTML قانون فارادی (HTML5) Download Run now
Faraday's Law Flash قانون فارادی Download Run now
Fluid Pressure and Flow Java فشار مايع و شاره Download Run now
Forces in 1 Dimension Java نیرو در یک بعد Download Run now
Forces and Motion Java نیروها و حرکت Download Run now
Forces and Motion: Basics (HTML5) HTML آشنايي با نيروها و حركت؛ اصول اولیه (HTML5) Download Run now
Forces and Motion: Basics Java آشنايي با نيروها و حركت Download Run now
Fourier: Making Waves Java تولید موج ها Download Run now
Fraction Matcher (HTML5) HTML بازی با کسرها (HTML5) Download Run now
Fraction Matcher Java جوركردن كسر Download Run now
Fractions: Equality (HTML5) HTML کسرها: تساوی (HTML5) Download Run now
Fractions: Intro (HTML5) HTML کسرها: معرفی (HTML5) Download Run now
Fractions Intro Java معرفي كسرها Download Run now
Fractions: Mixed Numbers (HTML5) HTML کسرها: اعداد کسری (HTML5) Download Run now
Friction (HTML5) HTML اصطکاک (HTML5) Download Run now
Friction Flash اصطکاک Download Run now
Function Builder (HTML5) HTML سازندۀ تابع (HTML5) Download Run now
Function Builder: Basics (HTML5) HTML سازندۀ تابع: مقدمات (HTML5) Download Run now
Gases Intro (HTML5) HTML مقدمات گازها (HTML5) Download Run now
Gas Properties (HTML5) HTML ویژگی های گاز (HTML5) Download Run now
Gas Properties Java ویژگی های گاز Download Run now
Gene Expression Essentials (HTML5) HTML بیان ژن - مبانی (HTML5) Download Run now
Gene Expression - The Basics Java بیان ژن - مبانی Download Run now
Gene Machine: The Lac Operon Java ماشين ژن:لاکتوز اپرون Download Run now
Generator Java مولد برق Download Run now
Geometric Optics Flash نور هندسی Download Run now
Glaciers Java يخچال طبيعي Download Run now
Graphing Lines (HTML5) HTML رسم خطوط (HTML5) Download Run now
Graphing Lines Java رسم خطوط Download Run now
Graphing Slope-Intercept (HTML5) HTML نمودار شیب - تقاطع (HTML5) Download Run now
Gravity And Orbits (HTML5) HTML گرانش و مدار (HTML5) Download Run now
Gravity and Orbits Java گرانش و مدار Download Run now
Gravity Force Lab (HTML5) HTML آزمایشگاه نیروی گرانش (HTML5) Download Run now
Gravity Force Lab Java آرمایشگاه نیروی گرانش Download Run now
Gravity Force Lab: Basics (HTML5) HTML آزمایشگاه نیروی گرانش: مقدمات (HTML5) Download Run now
The Greenhouse Effect Java اثر گلخانه ای Download Run now
Hooke's Law (HTML5) HTML قانون هوک (HTML5) Download Run now
Models of the Hydrogen Atom Java مدل های اتم هیدروژن Download Run now
Isotopes and Atomic Mass (HTML5) HTML ایزوتوپ ها و جرم اتمی (HTML5) Download Run now
Isotopes and Atomic Mass Java ایزوتوپ و جرم اتمی Download Run now
John Travoltage (HTML5) HTML ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن (HTML5) Download Run now
Ladybug Motion 2D Java حركت كفش دوزك Download Run now
Lasers Java لیزر Download Run now
Lunar Lander Flash فرود روی ماه Download Run now
Magnet and Compass Java آهنربا و قطب نما Download Run now
Magnets and Electromagnets Java آهنرباها و آهنرباهای الکتریکی Download Run now
Make a Ten (HTML5) HTML یک ده بساز (HTML5) Download Run now
Masses and Springs (HTML5) HTML جرم ها و فنرها (HTML5) Download Run now
Masses and Springs: Basics (HTML5) HTML جرم ها و فنر ها: مقدمات (HTML5) Download Run now
Masses & Springs Flash جرم ها و فنرها Download Run now
Maze Game Java بازي گيج كننده Download Run now
Membrane Channels Java کانال های غشاء Download Run now
Microwaves Java میکروموج Download Run now
Molarity (HTML5) HTML مولاریته (HTML5) Download Run now
Molarity Java مولاریته Download Run now
Molecular Motors Java موتورهای مولکولی Download Run now
Molecule Polarity (HTML5) HTML قطبيت مولكول (HTML5) Download Run now
Molecule Polarity Java قطبيت مولكول Download Run now
Molecules and Light (HTML5) HTML مولکول ها و نور (HTML5) Download Run now
Molecules and Light Java مولکول ها و نور Download Run now
Molecule Shapes (HTML5) HTML شکل های مولکول (HTML5) Download Run now
Molecule Shapes Java شکل های مولکول Download Run now
Molecule Shapes: Basics (HTML5) HTML شکل های مولکول: مقدمات (HTML5) Download Run now
Molecule Shapes: Basics Java شکل های مولکول: مقدماتی Download Run now
Motion in 2D Java حرکت در دو بعد Download Run now
The Moving Man Java مرد متحرک Download Run now
Simplified MRI Java شبیه سازی ساده ای از ام آر آی Download Run now
My Solar System Flash حرکت پرتابه Download Run now
Natural Selection Java انتخاب طبيعي Download Run now
Neuron (HTML5) HTML نورون (HTML5) Download Run now
Neuron Java نورون Download Run now
Normal Modes Flash مد طبيعي Download Run now
Nuclear Fission Java شكافت هسته اى Download Run now
Number Line: Integers (HTML5) HTML محور اعداد: اعداد صحیح (HTML5) Download Run now
Ohm's Law (HTML5) HTML قانون اهم (HTML5) Download Run now
Ohm's Law Flash حرکت پرتابه Download Run now
Optical Quantum Control Java اپتیکال کنترل کوانتومی Download Run now
Optical Tweezers and Applications Java موچین نوری و نرم افزار Download Run now
Pendulum Lab (HTML5) HTML آزمایشگاه آونگ (HTML5) Download Run now
Pendulum Lab Flash آزمایشگاه آونگ Download Run now
Photoelectric Effect Java اثر فوتوالکتریک Download Run now
pH Scale (HTML5) HTML pH مقیاس (HTML5) Download Run now
pH Scale Java pH مقیاس Download Run now
pH Scale: Basics (HTML5) HTML مقیاس pH: مقدمات (HTML5) Download Run now
Plate Tectonics Java زمین ساخت ورقه ای Download Run now
Plinko Probability (HTML5) HTML احتمال پلینکو (HTML5) Download Run now
Plinko Probability Flash احتمال بازش پلینکو Download Run now
Projectile Motion (HTML5) HTML حرکت پرتابه (HTML5) Download Run now
Projectile Motion Flash حرکت پرتابه Download Run now
Proportion Playground (HTML5) HTML زمین بازی نسبت (HTML5) Download Run now
Quantum Tunneling and Wave Packets Java تونل زنی کوانتومی و بسته های موج Download Run now
Quantum Wave Interference Java تداخل موج کوانتومی Download Run now
Radiating Charge Flash بار در حال تابش Download Run now
Radioactive Dating Game Java بازى زمان پرتوزا Download Run now
Radio Waves & Electromagnetic Fields Java موج های رادیویی و میدان های الکترومغناطیسی Download Run now
Ramp: Forces and Motion Java سطح شیبدار: نیروها و حرکت Download Run now
Reactants, Products and Leftovers (HTML5) HTML واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها (HTML5) Download Run now
Reactants, Products and Leftovers Java واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها Download Run now
Reactions & Rates Java واكنش ها و سرعت ها Download Run now
Resistance in a Wire (HTML5) HTML مقاومت یک سیم (HTML5) Download Run now
Resistance in a Wire Flash مقاومت درون سیم Download Run now
Resonance Flash تشديد Download Run now
Reversible Reactions Java واکنش های برگشت پذیر Download Run now
Ladybug Revolution Java دوران کفشدوزک Download Run now
Rutherford Scattering (HTML5) HTML پراکندگی رادرفورد (HTML5) Download Run now
Rutherford Scattering Java پراکندگی رادرفورد Download Run now
Self-Driven Particle Model Java مدل ذره انباشته شده Download Run now
Semiconductors Java نيم رسانا ها Download Run now
Signal Circuit Java مدار جریان Download Run now
Salts & Solubility Java نمک ها وانحلال پذيرى Download Run now
Sound Java صوت Download Run now
States of Matter (HTML5) HTML حالت های ماده (HTML5) Download Run now
States of Matter Java حالت های ماده Download Run now
States of Matter: Basics (HTML5) HTML حالت های ماده: مقدماتی (HTML5) Download Run now
States of Matter: Basics Java حالت های ماده: مقدماتی Download Run now
Stern-Gerlach Experiment Flash آزمایش اشترن - گرلاخ Download Run now
Stretching DNA Java کشش دی ان ای Download Run now
Sugar and Salt Solutions Java حل شدن شکر و نمک Download Run now
The Ramp Java سطح شیبدار Download Run now
Torque Java گشتاور Download Run now
John Travoltage Java ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن Download Run now
Trig Tour (HTML5) HTML دایره واحد (HTML5) Download Run now
Under Pressure (HTML5) HTML تحت فشار (HTML5) Download Run now
Under Pressure Java تحت فشار Download Run now
Unit Rates (HTML5) HTML نرخ واحد (HTML5) Download Run now
Vector Addition (HTML5) HTML جمع برداری (HTML5) Download Run now
Vector Addition Flash جمع بردار Download Run now
Vector Addition: Equations (HTML5) HTML جمع بردار: معادلات (HTML5) Download Run now
Wave Interference (HTML5) HTML تداخل امواج (HTML5) Download Run now
Wave Interference Java تداخل امواج Download Run now
Wave on a String (HTML5) HTML موج در ریسمان (HTML5) Download Run now
Wave on a String Flash موج در ریسمان Download Run now
Waves Intro (HTML5) HTML امواج (مقدماتی) (HTML5) Download Run now

Simulations not yet translated into Persian

The remaining simulations can be translated using the PhET Translation Utility.