فارسی (波斯語)

Acid-Base Solutions_酸鹼溶液 (HTML5) HTML محلول اسيد و باز (HTML5) Download Run now
酸鹼溶液 Java محلول اسيد و باز Download Run now
Alpha 衰變 Java واپاشی آلفا Download Run now
Arithmetic_算數 (HTML5) HTML علم حساب (HTML5) Download Run now
算數 Flash حساب Download Run now
Atomic Interactions_原子交互作用 (HTML5) HTML برهم کنش های اتمی (HTML5) Download Run now
原子相互作用 Java برهم کنش های اتمی Download Run now
Balancing Act_平衡動作 (HTML5) HTML قانون گشتاورها (HTML5) Download Run now
平衡動作 Java قانون گشتاورها Download Run now
Balancing Chemical Equations_平衡化學方程式 (HTML5) HTML موازنه ی معادله های شیمیایی (HTML5) Download Run now
Balancing Chemical Equationn化學平衡方程式 Java موازنه ی معادله های شیمیایی Download Run now
Balloons and Static Electricity_氣球和靜電引力 (HTML5) HTML بادکنک و الکتریسته ی ساکن (HTML5) Download Run now
氣球和靜電引力 Java بادکنک و الکتریسته ی ساکن Download Run now
氣球和浮力 Java بادکنک ها و شناوری Download Run now
能帶結構 Java ساختار نواری Download Run now
電池-電阻 電路 Java مدار باتری - مقاومت Download Run now
電池電壓 Java واتاژ باتری Download Run now
Beer's Law Lab_比爾定律 (HTML5) HTML آزمایش قانون بیر (HTML5) Download Run now
比爾定律 (Beer's Law) 實驗 Java قانون آزمایشگاهی بیز Download Run now
Bending Light_光的折射 (HTML5) HTML شکست نور (HTML5) Download Run now
光的折射 Java شکست نور Download Run now
Beta 衰變 Java واپاشی بتا Download Run now
黑體幅射光譜 Flash طیف جسم سیاه Download Run now
量子束縛態 Java حالت های مقید کوانتومی Download Run now
Build a Fraction_建立一個分數 (HTML5) HTML کسر بساز (HTML5) Download Run now
建立一個分數 Java كسر بسازيد Download Run now
建立分子模型 Java یک مولکول بسازید Download Run now
Build An Atom_建立一個原子 (HTML5) HTML اتم بسازید (HTML5) Download Run now
Build An Atom 建立一個原子 Java اتم بسازید Download Run now
Buoyance 浮力 Flash شناوری Download Run now
微積分繪圖 Flash حساب ديفرانسيل و انتگرال Download Run now
Capacitor Lab 電容器實驗室 Java آزمایشگاه خازن Download Run now
Capacitor Lab:Basics_電容實驗室:基礎 (HTML5) HTML آزمایشگاه مجازی خازن: مقدماتی (HTML5) Download Run now
Charges And Fields_電荷與電場 (HTML5) HTML بارها و میدان ها (HTML5) Download Run now
電荷及電場 Flash بارها و میدان ها Download Run now
電路組裝套件(直流電和 交流電) Java (AC+DC) کیت ساخت مدار Download Run now
電路組裝套件(直流電和 交流電),虛擬實驗室 Java (AC+DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار Download Run now
Circuit Construction Kit: DC_電路組裝套件:直流電 (HTML5) HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
電路組裝套件(直流電) Java (DC) کیت ساخت مدار Download Run now
Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab_電路組裝套件:直流電 - 虛擬實驗室 (HTML5) HTML آزمایشگاه مجازی مدار جریان مستقیم (HTML5) Download Run now
電路組裝套件(只有直流電),虛擬實驗室 Java (DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار Download Run now
Collision Lab 碰撞實驗室 Flash آزمایشگاه برخورد Download Run now
Color Vision_彩色視覺 (HTML5) HTML دید رنگی (HTML5) Download Run now
彩色視覺 Java دید رنگی Download Run now
Concentration_濃度 (HTML5) HTML غلظت (HTML5) Download Run now
Concentration 濃度 Java غلظت Download Run now
導電度 Java رسانايي Download Run now
雙位能井與共價鍵 Java پيوند کوالانسی و چاه دو تايي Download Run now
Curve Fitting 曲線配適 Flash انطباق منحني Download Run now
Davisson-Germer 實驗(經典電子波動實驗) Java آزمایش دیویسون-گرمر: پراش الکترون Download Run now
Density 密度 Flash چگالی Download Run now
Neon Lights & Other Discharge Lamps 氖氣燈和其它氣體放電燈 Java لامپ های نئون و دیگر لامپ های تخليه ی الکتريکى Download Run now
飲食與運動 Java انرژی و شما Download Run now
電場 Java میدان الکتریکی Download Run now
電場曲棍球 Java هاكي روى چمن الكتريكي Download Run now
Energy Forms and Changes_能量形式與轉化 (HTML5) HTML شکل ها و تبدیل های انرژی (HTML5) Download Run now
能量形式與轉化 Java شکل ها و تبدیل های انرژی Download Run now
能量滑板競技場 Java انرژی پارک اسکیت Download Run now
Energy Skate Park: Basics_能量滑板競技場:基礎 (HTML5) HTML انرژی پارک اسکیت: مقدماتی (HTML5) Download Run now
能量滑板競技場:基礎 Java انرژی پارک اسکیت: مقدماتی Download Run now
繪出方程式 Flash نمودار معادله درجه دوم Download Run now
估計 Flash تخمین Download Run now
法拉第的電磁實驗室 Java آزمایشگاه الکترومغناطیسی فارادی Download Run now
Faraday's Law_法拉第定律 (HTML5) HTML قانون فارادی (HTML5) Download Run now
法拉第定律 Flash قانون فارادی Download Run now
液體的流動與壓力 Java فشار مايع و شاره Download Run now
一維空間的作用力 Java نیرو در یک بعد Download Run now
力與運動 Java نیروها و حرکت Download Run now
Forces and Motion:Basics_力和運動:基礎 (HTML5) HTML آشنايي با نيروها و حركت؛ اصول اولیه (HTML5) Download Run now
力量和運動:基本概念 Java آشنايي با نيروها و حركت Download Run now
Fourier: Making Waves 傅力葉:與波共舞 Java تولید موج ها Download Run now
Fraction Matcher_分數的比較 (HTML5) HTML بازی با کسرها (HTML5) Download Run now
分數配對(Fraction Matcher) Java جوركردن كسر Download Run now
分數的介紹 Java معرفي كسرها Download Run now
Friction_摩擦 (HTML5) HTML اصطکاک (HTML5) Download Run now
摩擦 Flash اصطکاک Download Run now
氣體特性 Java ویژگی های گاز Download Run now
Gene Expression Essentials_基因表現--基本入門 (HTML5) HTML بیان ژن - مبانی (HTML5) Download Run now
基因表現-基本入門 Java بیان ژن - مبانی Download Run now
基因機器: 乳糖操縱組 Java ماشين ژن:لاکتوز اپرون Download Run now
發電機 Java مولد برق Download Run now
Geometic Optics 幾何光學 Flash نور هندسی Download Run now
冰川 Java يخچال طبيعي Download Run now
Graphing Lines_描繪所有直線 (HTML5) HTML رسم خطوط (HTML5) Download Run now
描繪所有直線 Java رسم خطوط Download Run now
Graphing Slope-Intercept_圖形的斜率與截距 (HTML5) HTML نمودار شیب - تقاطع (HTML5) Download Run now
Gravity and Orbits_重力與軌道 (HTML5) HTML گرانش و مدار (HTML5) Download Run now
重力與軌道 Java گرانش و مدار Download Run now
Gravity Force Lab_萬有引力實驗室 (HTML5) HTML آرمایشگاه نیروی گرانش (HTML5) Download Run now
Gravity Force Lab 萬有引力實驗室 Java آرمایشگاه نیروی گرانش Download Run now
溫室效應 Java اثر گلخانه ای Download Run now
Hooke's Law_虎克定律 (HTML5) HTML قانون هوک (HTML5) Download Run now
氫原子的模型 Java مدل های اتم هیدروژن Download Run now
Isotopes and Atomic Mass_同位素與原子量 (HTML5) HTML ایزوتوپ ها و جرم اتمی (HTML5) Download Run now
同位素與原子量 Java ایزوتوپ و جرم اتمی Download Run now
John Travoltage_約翰屈伏塔 (HTML5) HTML ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن (HTML5) Download Run now
瓢蟲在二維空間移動 Java حركت كفش دوزك Download Run now
雷射 Java لیزر Download Run now
月球登陸器 Flash فرود روی ماه Download Run now
磁鐵和指南針 Java آهنربا و قطب نما Download Run now
磁鐵和電磁鐵 Java آهنرباها و آهنرباهای الکتریکی Download Run now
Masses and Springs_質量與彈簧 (HTML5) HTML نوسان جرم و فنر (HTML5) Download Run now
Masses & Springs 質量與彈簧 Flash جرم ها و فنرها Download Run now
迷宮遊戲 Java بازي گيج كننده Download Run now
薄膜通道 Java کانال های غشاء Download Run now
Microwaves 微波 Java میکروموج Download Run now
Molarity_莫耳濃度 (HTML5) HTML مولاریته (HTML5) Download Run now
莫耳濃度 Java مولاریته Download Run now
分子馬達 Java موتورهای مولکولی Download Run now
Molecule Polarity_分子的極性 (HTML5) HTML قطبيت مولكول (HTML5) Download Run now
Molecule Polarity 分子極性 Java قطبيت مولكول Download Run now
Molecules and Light_分子與光 (HTML5) HTML مولکول ها و نور (HTML5) Download Run now
Molecules and Light 分子與光 Java مولکول ها و نور Download Run now
Molecule Shapes_分子形狀 (HTML5) HTML شکل های مولکول (HTML5) Download Run now
Molecule Shapes 分子形狀 Java شکل های مولکول Download Run now
Molecule Shapes: Basics 分子的形狀:基礎篇 Java شکل های مولکول: مقدماتی Download Run now
二維移動 Java حرکت در دو بعد Download Run now
旅人 Java مرد متحرک Download Run now
簡化的磁共振造影MRI Java شبیه سازی ساده ای از ام آر آی Download Run now
我的太陽系 Flash حرکت پرتابه Download Run now
Natrual Selection 天擇 Java انتخاب طبيعي Download Run now
Neuron_神經元 (HTML5) HTML نورون (HTML5) Download Run now
Neuron 神經元 Java نورون Download Run now
Normal Modes 正規振態 Flash مد طبيعي Download Run now
原子分裂 Java شكافت هسته اى Download Run now
Ohm's Law_歐姆定律 (HTML5) HTML قانون اهم (HTML5) Download Run now
歐姆定律 Flash حرکت پرتابه Download Run now
光量子控制 Java اپتیکال کنترل کوانتومی Download Run now
光學鑷子及應用 Java موچین نوری و نرم افزار Download Run now
Pendulum Lab_鐘擺實驗室 (HTML5) HTML آزمایشگاه آونگ (HTML5) Download Run now
pendulum-lab Flash آزمایشگاه آونگ Download Run now
Photoelectric Effect 光電效應 Java اثر فوتوالکتریک Download Run now
pH Scale_酸鹼性 (HTML5) HTML pH مقیاس (HTML5) Download Run now
pH Scale: pH 刻度 Java pH مقیاس Download Run now
板塊構造論 Java زمین ساخت ورقه ای Download Run now
二項分佈彈珠台機率 Flash احتمال بازش پلینکو Download Run now
Projectile Motion_拋射運動 (HTML5) HTML حرکت پرتابه (HTML5) Download Run now
拋物線運動 Flash حرکت پرتابه Download Run now
量子穿隧效應與波包 Java تونل زنی کوانتومی و بسته های موج Download Run now
量子波干涉 Java تداخل موج کوانتومی Download Run now
電荷輻射 Flash بار در حال تابش Download Run now
Radioactive Dating Game 放射線定年遊戲 Java بازى زمان پرتوزا Download Run now
Radio Waves & Electromagnetic Fields 無線電波與電磁場 Java موج های رادیویی و میدان های الکترومغناطیسی Download Run now
斜坡:力與運動 Java سطح شیبدار: نیروها و حرکت Download Run now
Reactants, Products and Leftovers_反應物, 生成物及剩餘物 (HTML5) HTML واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها (HTML5) Download Run now
Reactants, Products and Leftovers 反應物, 生成物及未反應的 Java واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها Download Run now
Reactions & Rates 化學反應和反應速率 Java واكنش ها و سرعت ها Download Run now
Resistance in a Wire_電線的電阻 (HTML5) HTML مقاومت یک سیم (HTML5) Download Run now
電線的電阻 Flash مقاومت درون سیم Download Run now
共振 Flash تشديد Download Run now
可逆反應 Java واکنش های برگشت پذیر Download Run now
旋轉的瓢蟲 Java دوران کفشدوزک Download Run now
Rutherford Scattering_拉塞福散射實驗 (HTML5) HTML پراکندگی رادرفورد (HTML5) Download Run now
Rutherford Scattering 拉塞福散射實驗 Java پراکندگی رادرفورد Download Run now
自驅式粒子模型(DSWeb) Java مدل ذره انباشته شده Download Run now
半導體 Java نيم رسانا ها Download Run now
信號電路 Java مدار جریان Download Run now
Salts & Solubility 鹽類和溶解度 Java نمک ها وانحلال پذيرى Download Run now
聲波 Java صوت Download Run now
States of Matter_物質三態 (HTML5) HTML حالت های ماده (HTML5) Download Run now
States of Matter 物質的狀態 Java حالت های ماده Download Run now
States of Matter: Basics_物質三態:基礎 (HTML5) HTML حالت های ماده: مقدماتی (HTML5) Download Run now
States of Matter: Basics 物質的狀態:基礎的 Java حالت های ماده: مقدماتی Download Run now
Stern-Gerlach(自旋量子化)實驗 Flash آزمایش اشترن - گرلاخ Download Run now
DNA (去氧核糖核酸)伸展 Java کشش دی ان ای Download Run now
Sugar and Salt Solutions 糖與鹽水溶液 Java حل شدن شکر و نمک Download Run now
斜坡 Java سطح شیبدار Download Run now
力矩 Java گشتاور Download Run now
John Travoltage Java ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن Download Run now
Under Pressure_壓力之下 (HTML5) HTML تحت فشار (HTML5) Download Run now
壓力之下(Under Pressure) Java تحت فشار Download Run now
Unit Rates_單位比例 (HTML5) HTML نرخ واحد (HTML5) Download Run now
向量加法 Flash جمع بردار Download Run now
Wave Interference_波的干涉 (HTML5) HTML تداخل امواج (HTML5) Download Run now
Wave Interference 水波干涉 Java تداخل امواج Download Run now
Wave on a String_繩波 (HTML5) HTML موج در ریسمان (HTML5) Download Run now
繩波 Flash موج در ریسمان Download Run now

教學尚未被譯為 波斯語

利用 PhET 翻譯界面可翻譯模擬教學