فارسی (Persa)

Soluciones Ácido-Base (HTML5) HTML محلول اسيد و باز (HTML5) Download Run now
Soluciones de Ácido-Base Java محلول اسيد و باز Download Run now
Desintegración Alfa Java واپاشی آلفا Download Run now
Constructor de Áreas (HTML5) HTML سازندۀ مساحت (HTML5) Download Run now
Modelo de Área con Álgebra (HTML5) HTML جبر مدل مساحت (HTML5) Download Run now
Modelo de área con decimales (HTML5) HTML مدل مساحت اعشاری ها (HTML5) Download Run now
Modelo de Área. Introducción (HTML5) HTML معرفی مدل مساحت (HTML5) Download Run now
Modelo de Área con multiplicación (HTML5) HTML ضرب مدل مساحت (HTML5) Download Run now
Aritmética (HTML5) HTML علم حساب (HTML5) Download Run now
Aritmética Flash حساب Download Run now
Interacciones Atómicas (HTML5) HTML برهم کنش های اتمی (HTML5) Download Run now
Interacciones Atómicas Java برهم کنش های اتمی Download Run now
Ley de Equilibrio (HTML5) HTML قانون گشتاورها (HTML5) Download Run now
Ley de Equilibrio Java قانون گشتاورها Download Run now
Balanceando Ecuaciones Químicas (HTML5) HTML موازنه ی معادله های شیمیایی (HTML5) Download Run now
Balanceando Ecuaciones Químicas Java موازنه ی معادله های شیمیایی Download Run now
Globos y Electricidad Estática Java بادکنک و الکتریسته ی ساکن Download Run now
Globos y Flotabilidad Java بادکنک ها و شناوری Download Run now
Globos y Electricidad Estática (HTML5) HTML بادکنک و الکتریسته ی ساکن (HTML5) Download Run now
Estructura de Banda Java ساختار نواری Download Run now
Circuito de la Resistencia de una Batería Java مدار باتری - مقاومت Download Run now
Voltaje de una Pila Java واتاژ باتری Download Run now
Laboratorio de la Ley de Beer (HTML5) HTML آزمایش قانون بیر (HTML5) Download Run now
Laboratorio de la Ley de Beer Java قانون آزمایشگاهی بیز Download Run now
Curvando la luz (HTML5) HTML شکست نور (HTML5) Download Run now
Curvando la Luz Java شکست نور Download Run now
Desintegración Beta Java واپاشی بتا Download Run now
Espectro del cuerpo negro (HTML5) HTML طیف جسم سیاه (HTML5) Download Run now
Espectro del Cuerpo Negro Flash طیف جسم سیاه Download Run now
Estados Enlazados Cuánticos Java حالت های مقید کوانتومی Download Run now
Haz una Fracción (HTML5) HTML کسر بساز (HTML5) Download Run now
Crear una Fracción Java كسر بسازيد Download Run now
Construir una Molécula Java یک مولکول بسازید Download Run now
Crear un Átomo (HTML5) HTML اتم بسازید (HTML5) Download Run now
Crear un Átomo Java اتم بسازید Download Run now
Flotabilidad Flash شناوری Download Run now
Graficador de Cálculo Flash حساب ديفرانسيل و انتگرال Download Run now
Laboratorio de Condensadores Java آزمایشگاه خازن Download Run now
Laboratorio de Condensadores: Básico (HTML5) HTML آزمایشگاه مجازی خازن: مقدماتی (HTML5) Download Run now
Cargas y Campos (HTML5) HTML بارها و میدان ها (HTML5) Download Run now
Cargas y Campos Flash بارها و میدان ها Download Run now
Equipo de Construcción de Circuitos (AC+DC) Java (AC+DC) کیت ساخت مدار Download Run now
Equipo de Construcción de Circuitos (AC+DC), Laboratorio Virtual Java (AC+DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار Download Run now
Equipo de Construcción de Circuitos: DC (HTML5) HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
Equipo de Construcción de Circuitos (Solo DC) Java (DC) کیت ساخت مدار Download Run now
Equipo de Construcción de Circuitos: DC - Laboratorio Virtual (HTML5) HTML آزمایشگاه مجازی مدار جریان مستقیم (HTML5) Download Run now
Equipo de Construcción de Circuitos (Solo DC), Laboratorio Virtual Java (DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار Download Run now
Laboratorio de Colisiones Flash آزمایشگاه برخورد Download Run now
La Visión del Color (HTML5) HTML دید رنگی (HTML5) Download Run now
La Visión del Color Java دید رنگی Download Run now
Concentración (HTML5) HTML غلظت (HTML5) Download Run now
Concentración Java غلظت Download Run now
Conductividad Java رسانايي Download Run now
Ley de Coulomb (HTML5) HTML قانون کولن (HTML5) Download Run now
Doble Pozo y Enlaces Covalentes Java پيوند کوالانسی و چاه دو تايي Download Run now
Ajustando la Curva (HTML5) HTML برازش منحنی (HTML5) Download Run now
Ajustando la Curva Flash انطباق منحني Download Run now
Davisson-Germer: Difracción de Electrones Java آزمایش دیویسون-گرمر: پراش الکترون Download Run now
Densidad Flash چگالی Download Run now
Difusión (HTML5) HTML پخش (HTML5) Download Run now
Luces de Neón & Otras Lámparas de Descarga Java لامپ های نئون و دیگر لامپ های تخليه ی الکتريکى Download Run now
Alimentación & Ejercicio Java انرژی و شما Download Run now
Campo Eléctrico de los Sueños Java میدان الکتریکی Download Run now
Campo Eléctrico de Hockey Java هاكي روى چمن الكتريكي Download Run now
Formas y Cambios de Energía (HTML5) HTML شکل ها و تبدیل های انرژی (HTML5) Download Run now
Formas y Cambios de Energía Java شکل ها و تبدیل های انرژی Download Run now
Energía en el Parque del Patinador Java انرژی پارک اسکیت Download Run now
Energía en el Parque del Patinador:Fundamentos (HTML5) HTML انرژی پارک اسکیت: مقدماتی (HTML5) Download Run now
Energía en el Parque del Patinador:Fundamentos Java انرژی پارک اسکیت: مقدماتی Download Run now
Explorador de Igualdad (HTML5) HTML کاوشگر برابری (HTML5) Download Run now
Explorador de Igualdad: Fundamentos (HTML5) HTML کاوشگر برابری: مقدمات (HTML5) Download Run now
Explorador de Igualdad: Dos Variables (HTML5) HTML کاوشگر برابری: دو متغیر (HTML5) Download Run now
Graficador de Ecuaciones Flash نمودار معادله درجه دوم Download Run now
Estimación Flash تخمین Download Run now
Cambio de Expresión (HTML5) HTML جابجایی عبارت ریاضی (HTML5) Download Run now
Laboratorio Electromagnético de Faraday Java آزمایشگاه الکترومغناطیسی فارادی Download Run now
Ley de Faraday (HTML5) HTML قانون فارادی (HTML5) Download Run now
Ley de Faraday Flash قانون فارادی Download Run now
Presión de Fluido y Flujo Java فشار مايع و شاره Download Run now
Fuerzas en 1 Dimensión Java نیرو در یک بعد Download Run now
Fuerzas y Movimiento Java نیروها و حرکت Download Run now
Fuerzas y Movimiento:Fundamentos (HTML5) HTML آشنايي با نيروها و حركت؛ اصول اولیه (HTML5) Download Run now
Fuerzas y Movimiento:Fundamentos Java آشنايي با نيروها و حركت Download Run now
Fourier: Haciendo Ondas Java تولید موج ها Download Run now
Emparejador de Fracciones (HTML5) HTML بازی با کسرها (HTML5) Download Run now
Comparador de Fracciones Java جوركردن كسر Download Run now
Fracciones: Igualdad (HTML5) HTML کسرها: تساوی (HTML5) Download Run now
Fracciones: Introducción (HTML5) HTML کسرها: معرفی (HTML5) Download Run now
Introducción a las Fracciones Java معرفي كسرها Download Run now
Fracciones: Números Mixtos (HTML5) HTML کسرها: اعداد کسری (HTML5) Download Run now
Fricción (HTML5) HTML اصطکاک (HTML5) Download Run now
Fricción Flash اصطکاک Download Run now
Generador de Funciones (HTML5) HTML سازندۀ تابع (HTML5) Download Run now
Creador de Funciones:Conceptos Básicos (HTML5) HTML سازندۀ تابع: مقدمات (HTML5) Download Run now
Introducción a los Gases (HTML5) HTML مقدمات گازها (HTML5) Download Run now
Propiedades de los gases (HTML5) HTML ویژگی های گاز (HTML5) Download Run now
Propiedades de los Gases Java ویژگی های گاز Download Run now
Expresión Génica - Fundamentos (HTML5) HTML بیان ژن - مبانی (HTML5) Download Run now
Expresión Génica - Fundamentos Java بیان ژن - مبانی Download Run now
Máquina Génica: El Operon Lac Java ماشين ژن:لاکتوز اپرون Download Run now
Generador Java مولد برق Download Run now
Óptica Geométrica Flash نور هندسی Download Run now
Glaciares Java يخچال طبيعي Download Run now
Graficando Líneas (HTML5) HTML رسم خطوط (HTML5) Download Run now
Graficando Líneas Java رسم خطوط Download Run now
Representación Intercepto-Pendiente (HTML5) HTML نمودار شیب - تقاطع (HTML5) Download Run now
Gravedad y Órbitas (HTML5) HTML گرانش و مدار (HTML5) Download Run now
Gravedad y Órbitas Java گرانش و مدار Download Run now
Laboratorio de Fuerza Gravitacional (HTML5) HTML آزمایشگاه نیروی گرانش (HTML5) Download Run now
Laboratorio de Fuerza Gravitacional Java آرمایشگاه نیروی گرانش Download Run now
Laboratorio de Fuerza de Gravedad: Fundamentos (HTML5) HTML آزمایشگاه نیروی گرانش: مقدمات (HTML5) Download Run now
El Efecto Invernadero Java اثر گلخانه ای Download Run now
Ley de Hook (HTML5) HTML قانون هوک (HTML5) Download Run now
Modelos del Átomo de Hidrógeno Java مدل های اتم هیدروژن Download Run now
Isótopos y Masa Atómica (HTML5) HTML ایزوتوپ ها و جرم اتمی (HTML5) Download Run now
Isótopos y Mása Atómica Java ایزوتوپ و جرم اتمی Download Run now
John Travoltaje (HTML5) HTML ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن (HTML5) Download Run now
Movimiento de la Mariquita 2D Java حركت كفش دوزك Download Run now
Láseres Java لیزر Download Run now
Aterrizaje Lunar Flash فرود روی ماه Download Run now
Imán y Brújula Java آهنربا و قطب نما Download Run now
Imanes y Electroimanes Java آهنرباها و آهنرباهای الکتریکی Download Run now
Haz un Diez (HTML5) HTML یک ده بساز (HTML5) Download Run now
Masas y Resortes (HTML5) HTML جرم ها و فنرها (HTML5) Download Run now
Masas y Resortes: Fundamentos. (HTML5) HTML جرم ها و فنر ها: مقدمات (HTML5) Download Run now
Masas & Resortes Flash جرم ها و فنرها Download Run now
Juego del Laberinto Java بازي گيج كننده Download Run now
Canales de una Membrana Java کانال های غشاء Download Run now
Mocroondas Java میکروموج Download Run now
Molaridad (HTML5) HTML مولاریته (HTML5) Download Run now
Molaridad Java مولاریته Download Run now
Motores Moleculares Java موتورهای مولکولی Download Run now
Polaridad de la Molécula (HTML5) HTML قطبيت مولكول (HTML5) Download Run now
Polaridad de la Molécula Java قطبيت مولكول Download Run now
Moléculas y Luz (HTML5) HTML مولکول ها و نور (HTML5) Download Run now
Moléculas y Luz Java مولکول ها و نور Download Run now
Formas de una Molécula (HTML5) HTML شکل های مولکول (HTML5) Download Run now
Formas de la Molécula Java شکل های مولکول Download Run now
Formas de una molécula: Fundamentos (HTML5) HTML شکل های مولکول: مقدمات (HTML5) Download Run now
Formas de las Moléculas: Fundamentos Java شکل های مولکول: مقدماتی Download Run now
Movimiento en 2D Java حرکت در دو بعد Download Run now
El Hombre en Movimiento Java مرد متحرک Download Run now
IRM Simplificado Java شبیه سازی ساده ای از ام آر آی Download Run now
Mi Sistema Solar Flash حرکت پرتابه Download Run now
Selección Natural Java انتخاب طبيعي Download Run now
Neurona (HTML5) HTML نورون (HTML5) Download Run now
Neurona Java نورون Download Run now
Frecuencias Resonantes Flash مد طبيعي Download Run now
Fisión Nuclear Java شكافت هسته اى Download Run now
Recta Numérica: Enteros (HTML5) HTML محور اعداد: اعداد صحیح (HTML5) Download Run now
Ley de Ohm (HTML5) HTML قانون اهم (HTML5) Download Run now
Ley de Ohm Flash حرکت پرتابه Download Run now
Control de Óptica Cuántica Java اپتیکال کنترل کوانتومی Download Run now
Pinzas Ópticas y Aplicaciones Java موچین نوری و نرم افزار Download Run now
Laboratorio de Péndulos (HTML5) HTML آزمایشگاه آونگ (HTML5) Download Run now
Laboratorio de Péndulos Flash آزمایشگاه آونگ Download Run now
Efecto Fotoeléctrico Java اثر فوتوالکتریک Download Run now
Escala de pH (HTML5) HTML pH مقیاس (HTML5) Download Run now
Escala de pH Java pH مقیاس Download Run now
Escala de pH: Conceptos Básicos (HTML5) HTML مقیاس pH: مقدمات (HTML5) Download Run now
Placas Tectónicas Java زمین ساخت ورقه ای Download Run now
Probabilidad Plinko (HTML5) HTML احتمال پلینکو (HTML5) Download Run now
Probabilidad Plinko Flash احتمال بازش پلینکو Download Run now
Movimiento de un Proyectil (HTML5) HTML حرکت پرتابه (HTML5) Download Run now
Movimiento del Proyectil Flash حرکت پرتابه Download Run now
Juegos de Proporciones (HTML5) HTML زمین بازی نسبت (HTML5) Download Run now
Túnel Cuántico y Paquetes de Onda Java تونل زنی کوانتومی و بسته های موج Download Run now
Interferencia de Onda Cuántica Java تداخل موج کوانتومی Download Run now
Carga Radiante Flash بار در حال تابش Download Run now
Juego de Datación Radiactiva Java بازى زمان پرتوزا Download Run now
Ondas de Radio & Campos Electromagnéticos Java موج های رادیویی و میدان های الکترومغناطیسی Download Run now
Rampa: Fuerzas y Movimiento Java سطح شیبدار: نیروها و حرکت Download Run now
Reaccionantes, Productos y Sobrantes (HTML5) HTML واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها (HTML5) Download Run now
Reactivos, Productos y Sobrantes Java واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها Download Run now
Velocidad de las Reacciones Java واكنش ها و سرعت ها Download Run now
Resistencia en un Alambre (HTML5) HTML مقاومت یک سیم (HTML5) Download Run now
Resistencia en un Alambre Flash مقاومت درون سیم Download Run now
Resonancia Flash تشديد Download Run now
Reacciones Reversibles Java واکنش های برگشت پذیر Download Run now
Revolución de la Mariquita Java دوران کفشدوزک Download Run now
Dispersión de Rutherford (HTML5) HTML پراکندگی رادرفورد (HTML5) Download Run now
Dispersión de Rutherford Java پراکندگی رادرفورد Download Run now
Modelo de Partícula Autoimpulsado Java مدل ذره انباشته شده Download Run now
Semiconductores Java نيم رسانا ها Download Run now
Señal del Circuito Java مدار جریان Download Run now
Sales & Solubilidad Java نمک ها وانحلال پذيرى Download Run now
Sonido Java صوت Download Run now
Estados de la Materia (HTML5) HTML حالت های ماده (HTML5) Download Run now
Estados de la Materia Java حالت های ماده Download Run now
Estados de la Materia: Fundamentos (HTML5) HTML حالت های ماده: مقدماتی (HTML5) Download Run now
Estados de la Materia:Básico Java حالت های ماده: مقدماتی Download Run now
Experimento de Stern-Gerlach Flash آزمایش اشترن - گرلاخ Download Run now
Estiramiento del ADN Java کشش دی ان ای Download Run now
Soluciones de Azúcar y Sal Java حل شدن شکر و نمک Download Run now
La Rampa Java سطح شیبدار Download Run now
Torque Java گشتاور Download Run now
John Travoltaje Java ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن Download Run now
Recorrido Trigonométrico (HTML5) HTML دایره واحد (HTML5) Download Run now
Bajo Presión (HTML5) HTML تحت فشار (HTML5) Download Run now
Bajo Presión Java تحت فشار Download Run now
Tasas o Razones Unitarias (HTML5) HTML نرخ واحد (HTML5) Download Run now
Adición de Vectores (HTML5) HTML جمع برداری (HTML5) Download Run now
Adición de Vectores Flash جمع بردار Download Run now
Adición de Vectores: Ecuaciones (HTML5) HTML جمع بردار: معادلات (HTML5) Download Run now
Interferencia de Ondas (HTML5) HTML تداخل امواج (HTML5) Download Run now
Interferencia de Ondas Java تداخل امواج Download Run now
Ondas en una cuerda (HTML5) HTML موج در ریسمان (HTML5) Download Run now
Onda en una cuerda Flash موج در ریسمان Download Run now
Introducción a las Ondas (HTML5) HTML امواج (مقدماتی) (HTML5) Download Run now

Simulaciones PhET aún no Traducidas al Persa

Las simulaciones restantes pueden ser traducidas usando la Utilidad de traducción de PhET .