فارسی (Persia)

Happo-emäs-liuokset (HTML5) HTML محلول اسيد و باز (HTML5) Download Run now
Happo-emäs-liuokset Java محلول اسيد و باز Download Run now
Alfasäteily Java واپاشی آلفا Download Run now
Aritmetiikka (HTML5) HTML علم حساب (HTML5) Download Run now
- Flash حساب Download Run now
Atomien vuorovaikutukset (HTML5) HTML برهم کنش های اتمی (HTML5) Download Run now
Atomien vuorovaikutus Java برهم کنش های اتمی Download Run now
Tasapainottaminen (HTML5) HTML قانون گشتاورها (HTML5) Download Run now
Tasapainottaminen Java قانون گشتاورها Download Run now
Reaktioyhtälöiden tasapainottaminen (HTML5) HTML موازنه ی معادله های شیمیایی (HTML5) Download Run now
Reaktioyhtälöiden tasapainottaminen Java موازنه ی معادله های شیمیایی Download Run now
Ilmapallot ja hankaussähkö (HTML5) HTML بادکنک و الکتریسته ی ساکن (HTML5) Download Run now
Ilmapallot ja hankaussähköä Java بادکنک و الکتریسته ی ساکن Download Run now
Ilmapallot ja noste Java بادکنک ها و شناوری Download Run now
- Java ساختار نواری Download Run now
Patteri - Vastus - sähköpiiri Java مدار باتری - مقاومت Download Run now
- Java واتاژ باتری Download Run now
Beerin laki (HTML5) HTML آزمایش قانون بیر (HTML5) Download Run now
- Java قانون آزمایشگاهی بیز Download Run now
Taittuva valo (HTML5) HTML شکست نور (HTML5) Download Run now
Valon taittuminen Java شکست نور Download Run now
Betasäteily Java واپاشی بتا Download Run now
Mustan kappaleen säteilyn spektri Flash طیف جسم سیاه Download Run now
- Java حالت های مقید کوانتومی Download Run now
- HTML کسر بساز (HTML5) Download Run now
- Java كسر بسازيد Download Run now
Rakenna molekyyli Java یک مولکول بسازید Download Run now
Atomien rakentaminen (HTML5) HTML اتم بسازید (HTML5) Download Run now
Atomien rakentaminen Java اتم بسازید Download Run now
Noste Flash شناوری Download Run now
- Flash حساب ديفرانسيل و انتگرال Download Run now
Tutki kapasitanssia! Java آزمایشگاه خازن Download Run now
Kondensaattorilaboratorio: Perusteet (HTML5) HTML آزمایشگاه مجازی خازن: مقدماتی (HTML5) Download Run now
Varaukset ja kentät (HTML5) HTML بارها و میدان ها (HTML5) Download Run now
Varaukset ja kentät Flash بارها و میدان ها Download Run now
Piirirakennussarja (AC+DC) Java (AC+DC) کیت ساخت مدار Download Run now
Piirirakennussarja (AC+DC), virtuaalilaboratorio Java (AC+DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار Download Run now
Piirirakennussarja (vain DC) (HTML5) HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
Piirirakennussarja (vain DC) Java (DC) کیت ساخت مدار Download Run now
Piirirakennussarja (vain DC) - Virtuaalilaboratio (HTML5) HTML آزمایشگاه مجازی مدار جریان مستقیم (HTML5) Download Run now
Piirirakennussarja (vain DC), virtuaalilaboratorio Java (DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار Download Run now
Törmäyslaboratorio Flash آزمایشگاه برخورد Download Run now
Värien näkeminen (HTML5) HTML دید رنگی (HTML5) Download Run now
Värien näkeminen Java دید رنگی Download Run now
Konsentraatio (HTML5) HTML غلظت (HTML5) Download Run now
- Java غلظت Download Run now
- Java رسانايي Download Run now
- Java پيوند کوالانسی و چاه دو تايي Download Run now
Käyrän sovitus mittausarvoihin Flash انطباق منحني Download Run now
- Java آزمایش دیویسون-گرمر: پراش الکترون Download Run now
Tiheys Flash چگالی Download Run now
Neonvalot ja loisteputket Java لامپ های نئون و دیگر لامپ های تخليه ی الکتريکى Download Run now
- Java انرژی و شما Download Run now
- Java میدان الکتریکی Download Run now
- Java هاكي روى چمن الكتريكي Download Run now
- HTML شکل ها و تبدیل های انرژی (HTML5) Download Run now
- Java شکل ها و تبدیل های انرژی Download Run now
- Java انرژی پارک اسکیت Download Run now
Energiaskeittipuisto: Perusteet (HTML5) HTML انرژی پارک اسکیت: مقدماتی (HTML5) Download Run now
- Java انرژی پارک اسکیت: مقدماتی Download Run now
- Flash نمودار معادله درجه دوم Download Run now
- Flash تخمین Download Run now
Faraday'n sähkömagneettinen laboratorio Java آزمایشگاه الکترومغناطیسی فارادی Download Run now
Faraday'n laki (HTML5) HTML قانون فارادی (HTML5) Download Run now
- Flash قانون فارادی Download Run now
- Java فشار مايع و شاره Download Run now
- Java نیرو در یک بعد Download Run now
Forces and Motion Java نیروها و حرکت Download Run now
Voimat ja liike: perusteet (HTML5) HTML آشنايي با نيروها و حركت؛ اصول اولیه (HTML5) Download Run now
- Java آشنايي با نيروها و حركت Download Run now
- Java تولید موج ها Download Run now
- HTML بازی با کسرها (HTML5) Download Run now
- Java جوركردن كسر Download Run now
- Java معرفي كسرها Download Run now
Kitka (HTML5) HTML اصطکاک (HTML5) Download Run now
Kitka Flash اصطکاک Download Run now
Kaasun ominaisuudet Java ویژگی های گاز Download Run now
- HTML بیان ژن - مبانی (HTML5) Download Run now
- Java بیان ژن - مبانی Download Run now
- Java ماشين ژن:لاکتوز اپرون Download Run now
Generaattori Java مولد برق Download Run now
Geometrinen optiikka Flash نور هندسی Download Run now
- Java يخچال طبيعي Download Run now
Suorien piirtäminen (HTML5) HTML رسم خطوط (HTML5) Download Run now
- Java رسم خطوط Download Run now
- HTML نمودار شیب - تقاطع (HTML5) Download Run now
Painovoima ja kiertoradat (HTML5) HTML گرانش و مدار (HTML5) Download Run now
Painovoima ja kiertoradat Java گرانش و مدار Download Run now
Painovoimalaboratorio (HTML5) HTML آرمایشگاه نیروی گرانش (HTML5) Download Run now
- Java آرمایشگاه نیروی گرانش Download Run now
Kasvihuoneilmiö Java اثر گلخانه ای Download Run now
Hooken laki (HTML5) HTML قانون هوک (HTML5) Download Run now
Vety-atomin malleja Java مدل های اتم هیدروژن Download Run now
Isotoopit ja atomimassa (HTML5) HTML ایزوتوپ ها و جرم اتمی (HTML5) Download Run now
Isotoopit ja atomimassat Java ایزوتوپ و جرم اتمی Download Run now
John Travoltti (HTML5) HTML ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن (HTML5) Download Run now
- Java حركت كفش دوزك Download Run now
Laserit Java لیزر Download Run now
- Flash فرود روی ماه Download Run now
Magneetti ja kompassi Java آهنربا و قطب نما Download Run now
Magneetit ja sähkömagneetit Java آهنرباها و آهنرباهای الکتریکی Download Run now
- HTML نوسان جرم و فنر (HTML5) Download Run now
Jouset ja massat Flash جرم ها و فنرها Download Run now
- Java بازي گيج كننده Download Run now
- Java کانال های غشاء Download Run now
- Java میکروموج Download Run now
Molaarisuus (HTML5) HTML مولاریته (HTML5) Download Run now
- Java مولاریته Download Run now
- Java موتورهای مولکولی Download Run now
Molekyylin polaarisuus (HTML5) HTML قطبيت مولكول (HTML5) Download Run now
Molekyylin polaarisuus Java قطبيت مولكول Download Run now
Molekyylit ja valo (HTML5) HTML مولکول ها و نور (HTML5) Download Run now
- Java مولکول ها و نور Download Run now
Molekyylin muoto (HTML5) HTML شکل های مولکول (HTML5) Download Run now
Molekyylin muoto Java شکل های مولکول Download Run now
Molekyylien muodot: perusteet Java شکل های مولکول: مقدماتی Download Run now
- Java حرکت در دو بعد Download Run now
Liikkuva ihminen Java مرد متحرک Download Run now
- Java شبیه سازی ساده ای از ام آر آی Download Run now
- Flash حرکت پرتابه Download Run now
- Java انتخاب طبيعي Download Run now
Hermosolu (HTML5) HTML نورون (HTML5) Download Run now
- Java نورون Download Run now
- Flash مد طبيعي Download Run now
Fissio Java شكافت هسته اى Download Run now
Ohmin laki (HTML5) HTML قانون اهم (HTML5) Download Run now
Ohmin laki Flash حرکت پرتابه Download Run now
- Java اپتیکال کنترل کوانتومی Download Run now
- Java موچین نوری و نرم افزار Download Run now
- HTML آزمایشگاه آونگ (HTML5) Download Run now
Heilurilaboratorio Flash آزمایشگاه آونگ Download Run now
Valosähköinen ilmiö Java اثر فوتوالکتریک Download Run now
pH-asteikko (HTML5) HTML pH مقیاس (HTML5) Download Run now
pH asteikko Java pH مقیاس Download Run now
- Java زمین ساخت ورقه ای Download Run now
- Flash احتمال بازش پلینکو Download Run now
- HTML حرکت پرتابه (HTML5) Download Run now
- Flash حرکت پرتابه Download Run now
- Java تونل زنی کوانتومی و بسته های موج Download Run now
- Java تداخل موج کوانتومی Download Run now
Säteilevä varaus Flash بار در حال تابش Download Run now
Radioajoituspeli Java بازى زمان پرتوزا Download Run now
Radioaallot ja sähkömagneettiset kentät Java موج های رادیویی و میدان های الکترومغناطیسی Download Run now
Ramp: Forces and Motion Java سطح شیبدار: نیروها و حرکت Download Run now
Lähtöaineet, tuotteet ja ylijäämä (HTML5) HTML واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها (HTML5) Download Run now
- Java واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها Download Run now
- Java واكنش ها و سرعت ها Download Run now
Resistanssi johtimessa (HTML5) HTML مقاومت یک سیم (HTML5) Download Run now
Vaijerin resistanssi Flash مقاومت درون سیم Download Run now
- Flash تشديد Download Run now
Käänteinen suunta Java واکنش های برگشت پذیر Download Run now
Leppäkertun pyörimisliike Java دوران کفشدوزک Download Run now
Rutherfordin koe (HTML5) HTML پراکندگی رادرفورد (HTML5) Download Run now
Rutherfordin koe Java پراکندگی رادرفورد Download Run now
- Java مدل ذره انباشته شده Download Run now
- Java نيم رسانا ها Download Run now
- Java مدار جریان Download Run now
Suolojen liukoisuus Java نمک ها وانحلال پذيرى Download Run now
Ääni Java صوت Download Run now
States of Matter (HTML5) HTML حالت های ماده (HTML5) Download Run now
Olomuodot Java حالت های ماده Download Run now
- HTML حالت های ماده: مقدماتی (HTML5) Download Run now
States of Matter: Basics Java حالت های ماده: مقدماتی Download Run now
- Flash آزمایش اشترن - گرلاخ Download Run now
- Java کشش دی ان ای Download Run now
- Java حل شدن شکر و نمک Download Run now
Kaltevataso Java سطح شیبدار Download Run now
Vääntömomentti Java گشتاور Download Run now
John Travoltage Java ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن Download Run now
Paineen alla (HTML5) HTML تحت فشار (HTML5) Download Run now
- Java تحت فشار Download Run now
- HTML نرخ واحد (HTML5) Download Run now
- HTML تداخل امواج (HTML5) Download Run now
Aaltojen interferenssi Java تداخل امواج Download Run now
Aalto langassa (HTML5) HTML موج در ریسمان (HTML5) Download Run now
Aalto jousessa Flash موج در ریسمان Download Run now
- Flash جمع بردار Download Run now

Simulations, joita ei vielä ole käännetty kielelle Persia

Loput simulaatiot voi kääntää käyttäen PhET-käännöstyökalua.