فارسی (Persian)

Solução ácido-base (HTML5) HTML محلول اسيد و باز (HTML5) Download Run now
Solução ácido-base Java محلول اسيد و باز Download Run now
Radiação alfa Java واپاشی آلفا Download Run now
Construtor de Áreas (HTML5) HTML سازندۀ مساحت (HTML5) Download Run now
Modelo de Área: Álgebra (HTML5) HTML جبر مدل مساحت (HTML5) Download Run now
- HTML مدل مساحت اعشاری ها (HTML5) Download Run now
Modelo de Área: Introdução (HTML5) HTML معرفی مدل مساحت (HTML5) Download Run now
Modelo de Área: Multiplicação (HTML5) HTML ضرب مدل مساحت (HTML5) Download Run now
Aritmética (HTML5) HTML علم حساب (HTML5) Download Run now
- Flash حساب Download Run now
Interações Atómicas (HTML5) HTML برهم کنش های اتمی (HTML5) Download Run now
Interacções Atómicas Java برهم کنش های اتمی Download Run now
Balancing Act (HTML5) HTML قانون گشتاورها (HTML5) Download Run now
Balancing Act Java قانون گشتاورها Download Run now
- HTML موازنه ی معادله های شیمیایی (HTML5) Download Run now
Equilíbrar Java موازنه ی معادله های شیمیایی Download Run now
Balões e eletricidade estática Java بادکنک و الکتریسته ی ساکن Download Run now
Balões e Flutuação Java بادکنک ها و شناوری Download Run now
Balões e Eletricidade Estática (HTML5) HTML بادکنک و الکتریسته ی ساکن (HTML5) Download Run now
Estrutura de Bandas Java ساختار نواری Download Run now
Circuito Bateria-Resistor Java مدار باتری - مقاومت Download Run now
Voltagem de bateria Java واتاژ باتری Download Run now
Laboratório da Lei da Cerveja (HTML5) HTML آزمایش قانون بیر (HTML5) Download Run now
- Java قانون آزمایشگاهی بیز Download Run now
Bending Light (HTML5) HTML شکست نور (HTML5) Download Run now
Desviando Luz Java شکست نور Download Run now
Beta Decay Java واپاشی بتا Download Run now
Espectro do Corpo Negro (HTML5) HTML طیف جسم سیاه (HTML5) Download Run now
Radiação do Corpo Negro Flash طیف جسم سیاه Download Run now
Estados Quânticos Ligados Java حالت های مقید کوانتومی Download Run now
- HTML کسر بساز (HTML5) Download Run now
Construa uma Fracção Java كسر بسازيد Download Run now
Construir uma Molécula Java یک مولکول بسازید Download Run now
Constrói um átomo (HTML5) HTML اتم بسازید (HTML5) Download Run now
Constrói um átomo Java اتم بسازید Download Run now
Impulsão Flash شناوری Download Run now
- Flash حساب ديفرانسيل و انتگرال Download Run now
- Java آزمایشگاه خازن Download Run now
- HTML آزمایشگاه مجازی خازن: مقدماتی (HTML5) Download Run now
- HTML بارها و میدان ها (HTML5) Download Run now
- Flash بارها و میدان ها Download Run now
Circuitos AC/DC (DC e AC) Java (AC+DC) کیت ساخت مدار Download Run now
Kit de construção de circuitos Java (AC+DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار Download Run now
Kit de Construção de Circuitos: DC (HTML5) HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
Circuitos de Corrente Contínua (DC) Java (DC) کیت ساخت مدار Download Run now
Kit de Construção de Circuitos: DC - Virtual Lab (HTML5) HTML آزمایشگاه مجازی مدار جریان مستقیم (HTML5) Download Run now
Kit de construção de circuitos (Só DC), Laboratório virtual Java (DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار Download Run now
- Flash آزمایشگاه برخورد Download Run now
Percepção de cor (HTML5) HTML دید رنگی (HTML5) Download Run now
Percepção de cor Java دید رنگی Download Run now
Concentração (HTML5) HTML غلظت (HTML5) Download Run now
- Java غلظت Download Run now
Conductividade Java رسانايي Download Run now
- HTML قانون کولن (HTML5) Download Run now
Poços duplos e Ligações Covalentes Java پيوند کوالانسی و چاه دو تايي Download Run now
- HTML برازش منحنی (HTML5) Download Run now
- Flash انطباق منحني Download Run now
Experimento de Davisson-Germer Java آزمایش دیویسون-گرمر: پراش الکترون Download Run now
Densidade Flash چگالی Download Run now
- HTML پخش (HTML5) Download Run now
Neon Lights & Other Discharge Lamps Java لامپ های نئون و دیگر لامپ های تخليه ی الکتريکى Download Run now
- Java انرژی و شما Download Run now
campo-e Java میدان الکتریکی Download Run now
Hockey Elétrico Java هاكي روى چمن الكتريكي Download Run now
Formas e transformações de energia (HTML5) HTML شکل ها و تبدیل های انرژی (HTML5) Download Run now
Formas de energia e transformações de energia Java شکل ها و تبدیل های انرژی Download Run now
Energia do Parque de Skate Java انرژی پارک اسکیت Download Run now
Energia do Parque de Skate: Básico (HTML5) HTML انرژی پارک اسکیت: مقدماتی (HTML5) Download Run now
Energia do Parque de Skate: Básico Java انرژی پارک اسکیت: مقدماتی Download Run now
Explorador de Igualdades (HTML5) HTML کاوشگر برابری (HTML5) Download Run now
Explorador de Igualdades: Noções Básicas (HTML5) HTML کاوشگر برابری: مقدمات (HTML5) Download Run now
Explorador de Igualdades. Duas Variáveis (HTML5) HTML کاوشگر برابری: دو متغیر (HTML5) Download Run now
- Flash نمودار معادله درجه دوم Download Run now
- Flash تخمین Download Run now
- HTML جابجایی عبارت ریاضی (HTML5) Download Run now
Laboratório de Eletromagnetismo Java آزمایشگاه الکترومغناطیسی فارادی Download Run now
Lei de Faraday (HTML5) HTML قانون فارادی (HTML5) Download Run now
Lei de Faraday Flash قانون فارادی Download Run now
- Java فشار مايع و شاره Download Run now
Aplicação de Forças em uma Dimensão Java نیرو در یک بعد Download Run now
Forças e Movimento Java نیروها و حرکت Download Run now
Forças e Movimento: Noções Básicas (HTML5) HTML آشنايي با نيروها و حركت؛ اصول اولیه (HTML5) Download Run now
- Java آشنايي با نيروها و حركت Download Run now
Séries de Fourier: Fazendo Ondas Java تولید موج ها Download Run now
- HTML بازی با کسرها (HTML5) Download Run now
Fracção Combinada Java جوركردن كسر Download Run now
- HTML کسرها: تساوی (HTML5) Download Run now
- HTML کسرها: معرفی (HTML5) Download Run now
Introdução a Fracções Java معرفي كسرها Download Run now
- HTML کسرها: اعداد کسری (HTML5) Download Run now
Atrito (HTML5) HTML اصطکاک (HTML5) Download Run now
Atrito Flash اصطکاک Download Run now
- HTML سازندۀ تابع (HTML5) Download Run now
- HTML سازندۀ تابع: مقدمات (HTML5) Download Run now
- HTML مقدمات گازها (HTML5) Download Run now
- HTML ویژگی های گاز (HTML5) Download Run now
Propriedades do gás Java ویژگی های گاز Download Run now
- HTML بیان ژن - مبانی (HTML5) Download Run now
- Java بیان ژن - مبانی Download Run now
- Java ماشين ژن:لاکتوز اپرون Download Run now
Generator Java مولد برق Download Run now
geometric-optics Flash نور هندسی Download Run now
- Java يخچال طبيعي Download Run now
- HTML رسم خطوط (HTML5) Download Run now
- Java رسم خطوط Download Run now
- HTML نمودار شیب - تقاطع (HTML5) Download Run now
Gravidade e Órbitas (HTML5) HTML گرانش و مدار (HTML5) Download Run now
Gravidade e Órbitas Java گرانش و مدار Download Run now
Laboratório de Força Gravítica (HTML5) HTML آزمایشگاه نیروی گرانش (HTML5) Download Run now
Laboratório de Força Gravítica Java آرمایشگاه نیروی گرانش Download Run now
- HTML آزمایشگاه نیروی گرانش: مقدمات (HTML5) Download Run now
O Efeito de Estufa Java اثر گلخانه ای Download Run now
- HTML قانون هوک (HTML5) Download Run now
Modelos do Átomo de Hidrogênio Java مدل های اتم هیدروژن Download Run now
- HTML ایزوتوپ ها و جرم اتمی (HTML5) Download Run now
Isótopos e Massa Atómica Java ایزوتوپ و جرم اتمی Download Run now
Travoltagem (HTML5) HTML ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن (HTML5) Download Run now
Movimento em 2D da Ladybug Java حركت كفش دوزك Download Run now
Lasers Java لیزر Download Run now
Módulo Lunar Flash فرود روی ماه Download Run now
Magnet and Compass Java آهنربا و قطب نما Download Run now
Magnets and Electromagnets Java آهنرباها و آهنرباهای الکتریکی Download Run now
- HTML یک ده بساز (HTML5) Download Run now
- HTML جرم ها و فنرها (HTML5) Download Run now
- HTML جرم ها و فنر ها: مقدمات (HTML5) Download Run now
- Flash جرم ها و فنرها Download Run now
Jogo do Labirinto Java بازي گيج كننده Download Run now
- Java کانال های غشاء Download Run now
Microondas Java میکروموج Download Run now
- HTML مولاریته (HTML5) Download Run now
- Java مولاریته Download Run now
Molecular Motors Java موتورهای مولکولی Download Run now
- HTML قطبيت مولكول (HTML5) Download Run now
- Java قطبيت مولكول Download Run now
Moléculas e Luz (HTML5) HTML مولکول ها و نور (HTML5) Download Run now
Moléculas e Luz Java مولکول ها و نور Download Run now
- HTML شکل های مولکول (HTML5) Download Run now
- Java شکل های مولکول Download Run now
- HTML شکل های مولکول: مقدمات (HTML5) Download Run now
- Java شکل های مولکول: مقدماتی Download Run now
Movimento em 2D Java حرکت در دو بعد Download Run now
Movimento Java مرد متحرک Download Run now
MRI Simplificada Java شبیه سازی ساده ای از ام آر آی Download Run now
- Flash حرکت پرتابه Download Run now
- Java انتخاب طبيعي Download Run now
- HTML نورون (HTML5) Download Run now
- Java نورون Download Run now
- Flash مد طبيعي Download Run now
Fissão nuclear Java شكافت هسته اى Download Run now
- HTML محور اعداد: اعداد صحیح (HTML5) Download Run now
Lei de Ohm (HTML5) HTML قانون اهم (HTML5) Download Run now
Lei de Ohm Flash حرکت پرتابه Download Run now
Controle Quântico-Óptico Java اپتیکال کنترل کوانتومی Download Run now
Pinça Óptica Java موچین نوری و نرم افزار Download Run now
- HTML آزمایشگاه آونگ (HTML5) Download Run now
- Flash آزمایشگاه آونگ Download Run now
O Efeito Fotoeléctrico Java اثر فوتوالکتریک Download Run now
Escala de pH (HTML5) HTML pH مقیاس (HTML5) Download Run now
Escala de pH Java pH مقیاس Download Run now
- HTML مقیاس pH: مقدمات (HTML5) Download Run now
- Java زمین ساخت ورقه ای Download Run now
- HTML احتمال پلینکو (HTML5) Download Run now
- Flash احتمال بازش پلینکو Download Run now
- HTML حرکت پرتابه (HTML5) Download Run now
Lançamento de Projéteis Flash حرکت پرتابه Download Run now
- HTML زمین بازی نسبت (HTML5) Download Run now
Tunelamento Quântico Java تونل زنی کوانتومی و بسته های موج Download Run now
Interferência Quântica Java تداخل موج کوانتومی Download Run now
- Flash بار در حال تابش Download Run now
Radioactive Dating Game Java بازى زمان پرتوزا Download Run now
Ondas de Rádio Java موج های رادیویی و میدان های الکترومغناطیسی Download Run now
Plano Inclinado: Forças e Movimento Java سطح شیبدار: نیروها و حرکت Download Run now
Reagentes, Produtos e Reagentes em Excesso (HTML5) HTML واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها (HTML5) Download Run now
Reagentes, Produtos e Reagentes em Excesso Java واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها Download Run now
Reações & taxas Java واكنش ها و سرعت ها Download Run now
Resistência num condutor (HTML5) HTML مقاومت یک سیم (HTML5) Download Run now
Resistência num condutor Flash مقاومت درون سیم Download Run now
- Flash تشديد Download Run now
Reações reversíveis Java واکنش های برگشت پذیر Download Run now
Revolução da Joaninha Java دوران کفشدوزک Download Run now
Dispersão de Rutherford (HTML5) HTML پراکندگی رادرفورد (HTML5) Download Run now
Dispersão de Rutherford Java پراکندگی رادرفورد Download Run now
Modelo de auto-impulso da partícula Java مدل ذره انباشته شده Download Run now
Semicondutores Java نيم رسانا ها Download Run now
Sinais de circuito Java مدار جریان Download Run now
Sais e Solubilidade Java نمک ها وانحلال پذيرى Download Run now
Ondas Sonoras Java صوت Download Run now
States of Matter (HTML5) HTML حالت های ماده (HTML5) Download Run now
Estados da matéria Java حالت های ماده Download Run now
- HTML حالت های ماده: مقدماتی (HTML5) Download Run now
States of Matter: Basics Java حالت های ماده: مقدماتی Download Run now
- Flash آزمایش اشترن - گرلاخ Download Run now
Stretching DNA Java کشش دی ان ای Download Run now
- Java حل شدن شکر و نمک Download Run now
- Java سطح شیبدار Download Run now
Momento Java گشتاور Download Run now
Travoltagem Java ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن Download Run now
- HTML دایره واحد (HTML5) Download Run now
- HTML تحت فشار (HTML5) Download Run now
- Java تحت فشار Download Run now
- HTML نرخ واحد (HTML5) Download Run now
- HTML جمع برداری (HTML5) Download Run now
- Flash جمع بردار Download Run now
- HTML جمع بردار: معادلات (HTML5) Download Run now
- HTML تداخل امواج (HTML5) Download Run now
Interferência de Onda Java تداخل امواج Download Run now
Simulador de Onda numa Corda (HTML5) HTML موج در ریسمان (HTML5) Download Run now
Simulador de Onda numa Corda Flash موج در ریسمان Download Run now
- HTML امواج (مقدماتی) (HTML5) Download Run now

Simulações ainda não traduzidas para Persian

As simulações remanescentes podem ser traduzidas utilizando o Utilitário de Tradução PhET.