فارسی (Persian)

- HTML محلول اسيد و باز (HTML5) Download Run now
Soluții acido-bazice Java محلول اسيد و باز Download Run now
Dezintegrare alfa Java واپاشی آلفا Download Run now
- HTML سازندۀ مساحت (HTML5) Download Run now
- HTML جبر مدل مساحت (HTML5) Download Run now
- HTML مدل مساحت اعشاری ها (HTML5) Download Run now
- HTML معرفی مدل مساحت (HTML5) Download Run now
- HTML ضرب مدل مساحت (HTML5) Download Run now
- HTML علم حساب (HTML5) Download Run now
Aritmetica Flash حساب Download Run now
- HTML برهم کنش های اتمی (HTML5) Download Run now
Interacţiuni atomice Java برهم کنش های اتمی Download Run now
Echilibrul (HTML5) HTML قانون گشتاورها (HTML5) Download Run now
Echilibrul Java قانون گشتاورها Download Run now
- HTML موازنه ی معادله های شیمیایی (HTML5) Download Run now
- Java موازنه ی معادله های شیمیایی Download Run now
Baloanele si Electricitatea Statica Java بادکنک و الکتریسته ی ساکن Download Run now
Baloane şi plutirea Java بادکنک ها و شناوری Download Run now
Baloanele si Electricitatea Statica (HTML5) HTML بادکنک و الکتریسته ی ساکن (HTML5) Download Run now
Structură de benzi Java ساختار نواری Download Run now
Battery-Resistor Circuit Java مدار باتری - مقاومت Download Run now
Voltaj Baterie Java واتاژ باتری Download Run now
- HTML آزمایش قانون بیر (HTML5) Download Run now
- Java قانون آزمایشگاهی بیز Download Run now
Refracția luminii (HTML5) HTML شکست نور (HTML5) Download Run now
Refracţia luminii Java شکست نور Download Run now
Dezintegrare beta Java واپاشی بتا Download Run now
- HTML طیف جسم سیاه (HTML5) Download Run now
- Flash طیف جسم سیاه Download Run now
Stare cuantică legată Java حالت های مقید کوانتومی Download Run now
- HTML کسر بساز (HTML5) Download Run now
- Java كسر بسازيد Download Run now
- Java یک مولکول بسازید Download Run now
- HTML اتم بسازید (HTML5) Download Run now
Construieste-ti un ATOM Java اتم بسازید Download Run now
Flotabilitate Flash شناوری Download Run now
- Flash حساب ديفرانسيل و انتگرال Download Run now
Laboratorul cu condensatoare Java آزمایشگاه خازن Download Run now
- HTML آزمایشگاه مجازی خازن: مقدماتی (HTML5) Download Run now
- HTML بارها و میدان ها (HTML5) Download Run now
Sarcini si Campuri Electrice Flash بارها و میدان ها Download Run now
Trusa de Constructie Circuite (DC si AC) Java (AC+DC) کیت ساخت مدار Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java (AC+DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار Download Run now
- HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
Trusa de Constructie Circuite (doar DC) Java (DC) کیت ساخت مدار Download Run now
- HTML آزمایشگاه مجازی مدار جریان مستقیم (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java (DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار Download Run now
- Flash آزمایشگاه برخورد Download Run now
Vederea în culori (HTML5) HTML دید رنگی (HTML5) Download Run now
Vederea în culori Java دید رنگی Download Run now
- HTML غلظت (HTML5) Download Run now
- Java غلظت Download Run now
Conductivitate Java رسانايي Download Run now
- HTML قانون کولن (HTML5) Download Run now
Groapa dublă şi banda covalentă Java پيوند کوالانسی و چاه دو تايي Download Run now
- HTML برازش منحنی (HTML5) Download Run now
- Flash انطباق منحني Download Run now
- Java آزمایش دیویسون-گرمر: پراش الکترون Download Run now
Densitate Flash چگالی Download Run now
- HTML پخش (HTML5) Download Run now
- Java لامپ های نئون و دیگر لامپ های تخليه ی الکتريکى Download Run now
- Java انرژی و شما Download Run now
camp e Java میدان الکتریکی Download Run now
Hockey Electric Java هاكي روى چمن الكتريكي Download Run now
Formele energiei si schimbarile sale (HTML5) HTML شکل ها و تبدیل های انرژی (HTML5) Download Run now
Formele energiei si schimbarile sale Java شکل ها و تبدیل های انرژی Download Run now
Energia parcului de Skate Java انرژی پارک اسکیت Download Run now
Energia pe terenul de skate. Baze teoretice (HTML5) HTML انرژی پارک اسکیت: مقدماتی (HTML5) Download Run now
Energia parcului de Skate: Baza Java انرژی پارک اسکیت: مقدماتی Download Run now
- HTML کاوشگر برابری (HTML5) Download Run now
- HTML کاوشگر برابری: مقدمات (HTML5) Download Run now
- HTML کاوشگر برابری: دو متغیر (HTML5) Download Run now
- Flash نمودار معادله درجه دوم Download Run now
- Flash تخمین Download Run now
- HTML جابجایی عبارت ریاضی (HTML5) Download Run now
Laboratorul Electromagnetic al lui Faraday Java آزمایشگاه الکترومغناطیسی فارادی Download Run now
Legea lui Faraday (HTML5) HTML قانون فارادی (HTML5) Download Run now
Legea lui Faraday Flash قانون فارادی Download Run now
- Java فشار مايع و شاره Download Run now
- Java نیرو در یک بعد Download Run now
Mişcarea cu frecare Java نیروها و حرکت Download Run now
- HTML آشنايي با نيروها و حركت؛ اصول اولیه (HTML5) Download Run now
Forța și Mișcarea: Elementar Java آشنايي با نيروها و حركت Download Run now
- Java تولید موج ها Download Run now
- HTML بازی با کسرها (HTML5) Download Run now
- Java جوركردن كسر Download Run now
- HTML کسرها: تساوی (HTML5) Download Run now
- HTML کسرها: معرفی (HTML5) Download Run now
- Java معرفي كسرها Download Run now
- HTML کسرها: اعداد کسری (HTML5) Download Run now
Frecarea (HTML5) HTML اصطکاک (HTML5) Download Run now
- Flash اصطکاک Download Run now
- HTML سازندۀ تابع (HTML5) Download Run now
- HTML سازندۀ تابع: مقدمات (HTML5) Download Run now
- HTML مقدمات گازها (HTML5) Download Run now
- HTML ویژگی های گاز (HTML5) Download Run now
Proprietăţile gazului Java ویژگی های گاز Download Run now
- HTML بیان ژن - مبانی (HTML5) Download Run now
- Java بیان ژن - مبانی Download Run now
- Java ماشين ژن:لاکتوز اپرون Download Run now
Generator Java مولد برق Download Run now
Optica Geometrică Flash نور هندسی Download Run now
- Java يخچال طبيعي Download Run now
- HTML رسم خطوط (HTML5) Download Run now
- Java رسم خطوط Download Run now
- HTML نمودار شیب - تقاطع (HTML5) Download Run now
Gravitatia si Orbitele (HTML5) HTML گرانش و مدار (HTML5) Download Run now
Gravitatia si Orbitele Java گرانش و مدار Download Run now
- HTML آزمایشگاه نیروی گرانش (HTML5) Download Run now
- Java آرمایشگاه نیروی گرانش Download Run now
- HTML آزمایشگاه نیروی گرانش: مقدمات (HTML5) Download Run now
- Java اثر گلخانه ای Download Run now
Legea lui Hooke (HTML5) HTML قانون هوک (HTML5) Download Run now
- Java مدل های اتم هیدروژن Download Run now
- HTML ایزوتوپ ها و جرم اتمی (HTML5) Download Run now
Izotopi si masa atomica Java ایزوتوپ و جرم اتمی Download Run now
Travoltaj (HTML5) HTML ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن (HTML5) Download Run now
- Java حركت كفش دوزك Download Run now
- Java لیزر Download Run now
- Flash فرود روی ماه Download Run now
Magnet si Busola Java آهنربا و قطب نما Download Run now
Magneti si Electromagneti Java آهنرباها و آهنرباهای الکتریکی Download Run now
- HTML یک ده بساز (HTML5) Download Run now
- HTML جرم ها و فنرها (HTML5) Download Run now
- HTML جرم ها و فنر ها: مقدمات (HTML5) Download Run now
- Flash جرم ها و فنرها Download Run now
- Java بازي گيج كننده Download Run now
- Java کانال های غشاء Download Run now
- Java میکروموج Download Run now
- HTML مولاریته (HTML5) Download Run now
- Java مولاریته Download Run now
- Java موتورهای مولکولی Download Run now
- HTML قطبيت مولكول (HTML5) Download Run now
- Java قطبيت مولكول Download Run now
Moleculele și lumina (HTML5) HTML مولکول ها و نور (HTML5) Download Run now
- Java مولکول ها و نور Download Run now
- HTML شکل های مولکول (HTML5) Download Run now
- Java شکل های مولکول Download Run now
- HTML شکل های مولکول: مقدمات (HTML5) Download Run now
- Java شکل های مولکول: مقدماتی Download Run now
- Java حرکت در دو بعد Download Run now
- Java مرد متحرک Download Run now
- Java شبیه سازی ساده ای از ام آر آی Download Run now
Sistemul meu Solar Flash حرکت پرتابه Download Run now
- Java انتخاب طبيعي Download Run now
- HTML نورون (HTML5) Download Run now
- Java نورون Download Run now
- Flash مد طبيعي Download Run now
Fisiune nucleară Java شكافت هسته اى Download Run now
- HTML محور اعداد: اعداد صحیح (HTML5) Download Run now
Legea lui Ohm (HTML5) HTML قانون اهم (HTML5) Download Run now
Legea lui Ohm Flash حرکت پرتابه Download Run now
- Java اپتیکال کنترل کوانتومی Download Run now
- Java موچین نوری و نرم افزار Download Run now
- HTML آزمایشگاه آونگ (HTML5) Download Run now
- Flash آزمایشگاه آونگ Download Run now
Efectul fotoelectric Java اثر فوتوالکتریک Download Run now
- HTML pH مقیاس (HTML5) Download Run now
- Java pH مقیاس Download Run now
- HTML مقیاس pH: مقدمات (HTML5) Download Run now
- Java زمین ساخت ورقه ای Download Run now
- HTML احتمال پلینکو (HTML5) Download Run now
- Flash احتمال بازش پلینکو Download Run now
- HTML حرکت پرتابه (HTML5) Download Run now
- Flash حرکت پرتابه Download Run now
- HTML زمین بازی نسبت (HTML5) Download Run now
- Java تونل زنی کوانتومی و بسته های موج Download Run now
- Java تداخل موج کوانتومی Download Run now
- Flash بار در حال تابش Download Run now
Joc de datare radioactivă Java بازى زمان پرتوزا Download Run now
Undele Radio Java موج های رادیویی و میدان های الکترومغناطیسی Download Run now
Mişcarea pe planul înclinat Java سطح شیبدار: نیروها و حرکت Download Run now
- HTML واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها (HTML5) Download Run now
- Java واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها Download Run now
- Java واكنش ها و سرعت ها Download Run now
Rezistenta intr-un cablu (HTML5) HTML مقاومت یک سیم (HTML5) Download Run now
Rezistenta intr-un cablu Flash مقاومت درون سیم Download Run now
- Flash تشديد Download Run now
Reacţie reversibilă Java واکنش های برگشت پذیر Download Run now
- Java دوران کفشدوزک Download Run now
- HTML پراکندگی رادرفورد (HTML5) Download Run now
- Java پراکندگی رادرفورد Download Run now
- Java مدل ذره انباشته شده Download Run now
Semiconductori Java نيم رسانا ها Download Run now
Semnal Circuit Java مدار جریان Download Run now
- Java نمک ها وانحلال پذيرى Download Run now
- Java صوت Download Run now
- HTML حالت های ماده (HTML5) Download Run now
Stări de agregare Java حالت های ماده Download Run now
- HTML حالت های ماده: مقدماتی (HTML5) Download Run now
Stări de agregare - Introducere Java حالت های ماده: مقدماتی Download Run now
- Flash آزمایش اشترن - گرلاخ Download Run now
- Java کشش دی ان ای Download Run now
- Java حل شدن شکر و نمک Download Run now
Planul înclinat Java سطح شیبدار Download Run now
- Java گشتاور Download Run now
Travoltaj Java ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن Download Run now
- HTML دایره واحد (HTML5) Download Run now
- HTML تحت فشار (HTML5) Download Run now
- Java تحت فشار Download Run now
- HTML نرخ واحد (HTML5) Download Run now
- HTML جمع برداری (HTML5) Download Run now
- Flash جمع بردار Download Run now
- HTML جمع بردار: معادلات (HTML5) Download Run now
- HTML تداخل امواج (HTML5) Download Run now
- Java تداخل امواج Download Run now
Unde in fire (HTML5) HTML موج در ریسمان (HTML5) Download Run now
- Flash موج در ریسمان Download Run now
- HTML امواج (مقدماتی) (HTML5) Download Run now

Simulări netraduse în Persian

Urmatoarele simulări pot fi traduse cu ajutorul utilitarului PhET Translation Utility.