فارسی (Персиски)

КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ (HTML5) HTML محلول اسيد و باز (HTML5) Download Run now
КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ Java محلول اسيد و باز Download Run now
Алфа зрачење Java واپاشی آلفا Download Run now
- HTML سازندۀ مساحت (HTML5) Download Run now
- HTML جبر مدل مساحت (HTML5) Download Run now
- HTML مدل مساحت اعشاری ها (HTML5) Download Run now
- HTML معرفی مدل مساحت (HTML5) Download Run now
- HTML ضرب مدل مساحت (HTML5) Download Run now
- HTML علم حساب (HTML5) Download Run now
АРИТМЕТИКА Flash حساب Download Run now
- HTML برهم کنش های اتمی (HTML5) Download Run now
Интеракција меѓу атомите Java برهم کنش های اتمی Download Run now
Рамнотежа (HTML5) HTML قانون گشتاورها (HTML5) Download Run now
Рамнотежа Java قانون گشتاورها Download Run now
Изедначување на хемиски равенки (HTML5) HTML موازنه ی معادله های شیمیایی (HTML5) Download Run now
Изедначување на хемиски равенки Java موازنه ی معادله های شیمیایی Download Run now
Балони и статички електрицитет Java بادکنک و الکتریسته ی ساکن Download Run now
Закони на идеален гас Java بادکنک ها و شناوری Download Run now
Балони и статички електрицитет (HTML5) HTML بادکنک و الکتریسته ی ساکن (HTML5) Download Run now
Енергетски нивоа Java ساختار نواری Download Run now
Просто струјно коло (Батерија-Отпорник) Java مدار باتری - مقاومت Download Run now
Напон на батеријата Java واتاژ باتری Download Run now
Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) (HTML5) HTML آزمایش قانون بیر (HTML5) Download Run now
Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) Java قانون آزمایشگاهی بیز Download Run now
Bending Light (HTML5) HTML شکست نور (HTML5) Download Run now
Прекршување на светлината Java شکست نور Download Run now
Бета зрачење Java واپاشی بتا Download Run now
- HTML طیف جسم سیاه (HTML5) Download Run now
Зрачење на црно тело Flash طیف جسم سیاه Download Run now
Состојби на квантни врски Java حالت های مقید کوانتومی Download Run now
- HTML کسر بساز (HTML5) Download Run now
Направи дел Java كسر بسازيد Download Run now
Направи молекул Java یک مولکول بسازید Download Run now
Направи атом (HTML5) HTML اتم بسازید (HTML5) Download Run now
Направи атом Java اتم بسازید Download Run now
Потисок Flash شناوری Download Run now
Функции,изводи,интеграли Flash حساب ديفرانسيل و انتگرال Download Run now
Кондензатор Java آزمایشگاه خازن Download Run now
- HTML آزمایشگاه مجازی خازن: مقدماتی (HTML5) Download Run now
- HTML بارها و میدان ها (HTML5) Download Run now
Електрични полиња на точкести електрицитети Flash بارها و میدان ها Download Run now
Конструкција на струјно коло (AC+DC) Java (AC+DC) کیت ساخت مدار Download Run now
Конструкција на струјно коло-лабораторија (AC+DC) Java (AC+DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار Download Run now
- HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
Конструкција на струјно коло (едносмерна струја) Java (DC) کیت ساخت مدار Download Run now
- HTML آزمایشگاه مجازی مدار جریان مستقیم (HTML5) Download Run now
Конструкција на струјно коло-лабораторија (едносмерна струја) Java (DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار Download Run now
Судари во механиката Flash آزمایشگاه برخورد Download Run now
Како ги гледаме боите (HTML5) HTML دید رنگی (HTML5) Download Run now
Како ги гледаме боите Java دید رنگی Download Run now
- HTML غلظت (HTML5) Download Run now
Концентрација Java غلظت Download Run now
Проводливост Java رسانايي Download Run now
- HTML قانون کولن (HTML5) Download Run now
Двојни јами и ковалентни врски Java پيوند کوالانسی و چاه دو تايي Download Run now
- HTML برازش منحنی (HTML5) Download Run now
Интерполација на податоци Flash انطباق منحني Download Run now
Давидсон-Гермер: Електронска дифракција Java آزمایش دیویسون-گرمر: پراش الکترون Download Run now
Густина Flash چگالی Download Run now
- HTML پخش (HTML5) Download Run now
Неонски ламби и други ламби на празнење Java لامپ های نئون و دیگر لامپ های تخليه ی الکتريکى Download Run now
ИСХРАНА И ВЕЖБАЊЕ Java انرژی و شما Download Run now
Електрично поле Java میدان الکتریکی Download Run now
Електричен хокеј Java هاكي روى چمن الكتريكي Download Run now
Видови облици на енергија (HTML5) HTML شکل ها و تبدیل های انرژی (HTML5) Download Run now
Видови облици на енергија Java شکل ها و تبدیل های انرژی Download Run now
Енергија во скејт-паркот Java انرژی پارک اسکیت Download Run now
Енергија во скејт-паркот: Основна верзија (HTML5) HTML انرژی پارک اسکیت: مقدماتی (HTML5) Download Run now
Енергија во скејт-паркот: Основна верзија Java انرژی پارک اسکیت: مقدماتی Download Run now
- HTML کاوشگر برابری (HTML5) Download Run now
- HTML کاوشگر برابری: مقدمات (HTML5) Download Run now
- HTML کاوشگر برابری: دو متغیر (HTML5) Download Run now
График на квадратна функција Flash نمودار معادله درجه دوم Download Run now
Процена Flash تخمین Download Run now
- HTML جابجایی عبارت ریاضی (HTML5) Download Run now
Фарадеева Електромагнетна лабораторија Java آزمایشگاه الکترومغناطیسی فارادی Download Run now
- HTML قانون فارادی (HTML5) Download Run now
Фарадеев закон за електромагнетна индукција Flash قانون فارادی Download Run now
Проток на флуиди и притисок Java فشار مايع و شاره Download Run now
Сила 1-D. II Њутнов закон Java نیرو در یک بعد Download Run now
Движења и сили Java نیروها و حرکت Download Run now
Сили и движење - Основи (HTML5) HTML آشنايي با نيروها و حركت؛ اصول اولیه (HTML5) Download Run now
Сили и движење - Основи Java آشنايي با نيروها و حركت Download Run now
ФУРИОВА СИНТЕЗА -ПРАВЕЊЕ НА БРАНОВИ Java تولید موج ها Download Run now
- HTML بازی با کسرها (HTML5) Download Run now
Сложување на делови Java جوركردن كسر Download Run now
- HTML کسرها: تساوی (HTML5) Download Run now
- HTML کسرها: معرفی (HTML5) Download Run now
Делови - Вовед Java معرفي كسرها Download Run now
- HTML کسرها: اعداد کسری (HTML5) Download Run now
Триење (HTML5) HTML اصطکاک (HTML5) Download Run now
Триење Flash اصطکاک Download Run now
- HTML سازندۀ تابع (HTML5) Download Run now
- HTML سازندۀ تابع: مقدمات (HTML5) Download Run now
- HTML مقدمات گازها (HTML5) Download Run now
- HTML ویژگی های گاز (HTML5) Download Run now
Особини на идеален гас Java ویژگی های گاز Download Run now
Особини на гените - Основи (HTML5) HTML بیان ژن - مبانی (HTML5) Download Run now
Особини на гените - Основи Java بیان ژن - مبانی Download Run now
РЕГУЛАЦИЈА НА ЛАКТОЗА - ГЕНСКИ МАШИНИ Gene Machine: The Lac Operon Java ماشين ژن:لاکتوز اپرون Download Run now
Генератор Java مولد برق Download Run now
Геометриска оптика Flash نور هندسی Download Run now
Глечери Java يخچال طبيعي Download Run now
- HTML رسم خطوط (HTML5) Download Run now
- Java رسم خطوط Download Run now
- HTML نمودار شیب - تقاطع (HTML5) Download Run now
Гравитација и орбити (HTML5) HTML گرانش و مدار (HTML5) Download Run now
Гравитација и орбити Java گرانش و مدار Download Run now
Лабораторија за гравитациона сила (HTML5) HTML آزمایشگاه نیروی گرانش (HTML5) Download Run now
Лабораторија за гравитациона сила Java آرمایشگاه نیروی گرانش Download Run now
- HTML آزمایشگاه نیروی گرانش: مقدمات (HTML5) Download Run now
Ефект на стаклена градина Java اثر گلخانه ای Download Run now
- HTML قانون هوک (HTML5) Download Run now
Модел на атомот на Водород Java مدل های اتم هیدروژن Download Run now
- HTML ایزوتوپ ها و جرم اتمی (HTML5) Download Run now
Изотопи и атомски маси Java ایزوتوپ و جرم اتمی Download Run now
Пренесување на електрицитет (HTML5) HTML ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن (HTML5) Download Run now
Движење на Буба мара 2D Java حركت كفش دوزك Download Run now
Ласери Java لیزر Download Run now
Месечева сонда Flash فرود روی ماه Download Run now
Магнет и компас Java آهنربا و قطب نما Download Run now
Магнети и Електромагнети Java آهنرباها و آهنرباهای الکتریکی Download Run now
- HTML یک ده بساز (HTML5) Download Run now
- HTML جرم ها و فنرها (HTML5) Download Run now
- HTML جرم ها و فنر ها: مقدمات (HTML5) Download Run now
ПРУЖИНИ & ТЕГОВИ Flash جرم ها و فنرها Download Run now
Лавиринт ( брзина-забрзување) Java بازي گيج كننده Download Run now
Транспортирање низ мембрана Java کانال های غشاء Download Run now
МИКРОБРАНОВИ Java میکروموج Download Run now
Моларност (HTML5) HTML مولاریته (HTML5) Download Run now
Моларност Java مولاریته Download Run now
Молекуларни мотори Java موتورهای مولکولی Download Run now
Поларност на молекули (HTML5) HTML قطبيت مولكول (HTML5) Download Run now
Поларност на молекули Java قطبيت مولكول Download Run now
Молекули и светлост (HTML5) HTML مولکول ها و نور (HTML5) Download Run now
Молекули и светлост Java مولکول ها و نور Download Run now
Облици на молекул (HTML5) HTML شکل های مولکول (HTML5) Download Run now
Облици на молекул Java شکل های مولکول Download Run now
- HTML شکل های مولکول: مقدمات (HTML5) Download Run now
Облици на молекул: Основи Java شکل های مولکول: مقدماتی Download Run now
Движење во 2-D Java حرکت در دو بعد Download Run now
Шетач (променливо праволиниско движење) Java مرد متحرک Download Run now
Едноставен МРИ Java شبیه سازی ساده ای از ام آر آی Download Run now
Мој Соларен систем Flash حرکت پرتابه Download Run now
Природна селекција Java انتخاب طبيعي Download Run now
НЕВРОН (HTML5) HTML نورون (HTML5) Download Run now
НЕВРОН Java نورون Download Run now
Нормални модови Flash مد طبيعي Download Run now
Нуклеарна фисија Java شكافت هسته اى Download Run now
- HTML محور اعداد: اعداد صحیح (HTML5) Download Run now
Омов закон (HTML5) HTML قانون اهم (HTML5) Download Run now
Омов закон Flash حرکت پرتابه Download Run now
КВАНТНА ОПТИКА Java اپتیکال کنترل کوانتومی Download Run now
Оптички пинцети и апликации Java موچین نوری و نرم افزار Download Run now
- HTML آزمایشگاه آونگ (HTML5) Download Run now
Нишало Flash آزمایشگاه آونگ Download Run now
Фотоелектричен ефект Java اثر فوتوالکتریک Download Run now
рН Скала (HTML5) HTML pH مقیاس (HTML5) Download Run now
рН Скала Java pH مقیاس Download Run now
- HTML مقیاس pH: مقدمات (HTML5) Download Run now
Тектонски плочи Java زمین ساخت ورقه ای Download Run now
- HTML احتمال پلینکو (HTML5) Download Run now
Распределба на веројатност Flash احتمال بازش پلینکو Download Run now
- HTML حرکت پرتابه (HTML5) Download Run now
Движење на проектил Flash حرکت پرتابه Download Run now
- HTML زمین بازی نسبت (HTML5) Download Run now
Квантно тунелирање и Бранови пакети Java تونل زنی کوانتومی و بسته های موج Download Run now
Интерференција на квантни бранови Java تداخل موج کوانتومی Download Run now
Зрачење на електрицитети во движење Flash بار در حال تابش Download Run now
Датирање со помош на радиоактивност-игра Java بازى زمان پرتوزا Download Run now
Радио бранови & Електромагнетни полиња Java موج های رادیویی و میدان های الکترومغناطیسی Download Run now
Рампа: Движења и сили Java سطح شیبدار: نیروها و حرکت Download Run now
Реактанти,продукти на реакцијата и вишкови (HTML5) HTML واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها (HTML5) Download Run now
Реактанти,продукти на реакцијата и вишкови Java واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها Download Run now
ХЕМИСКИ РЕАКЦИИ И ПРОМЕНИ Java واكنش ها و سرعت ها Download Run now
Отпорност на жица (HTML5) HTML مقاومت یک سیم (HTML5) Download Run now
Отпорност на жица Flash مقاومت درون سیم Download Run now
Резонанса Flash تشديد Download Run now
Повратни (реверзибилни) процеси Java واکنش های برگشت پذیر Download Run now
БУБАМАРА НА РИНГИШПИЛ Java دوران کفشدوزک Download Run now
Рутерфордово расејување (HTML5) HTML پراکندگی رادرفورد (HTML5) Download Run now
Рутерфордово расејување Java پراکندگی رادرفورد Download Run now
Модел на самодвижечки честички Java مدل ذره انباشته شده Download Run now
Полупроводници Java نيم رسانا ها Download Run now
Сигнал и проводник Java مدار جریان Download Run now
Соли & растварање Java نمک ها وانحلال پذيرى Download Run now
Звучни бранови Java صوت Download Run now
- HTML حالت های ماده (HTML5) Download Run now
Состојба на материјата Java حالت های ماده Download Run now
- HTML حالت های ماده: مقدماتی (HTML5) Download Run now
Состојба на материјата: Основи Java حالت های ماده: مقدماتی Download Run now
Штерн-Герлахов експеримент Flash آزمایش اشترن - گرلاخ Download Run now
Исправување на DNA Java کشش دی ان ای Download Run now
Раствори шеќер и сол Java حل شدن شکر و نمک Download Run now
Тело на косина Java سطح شیبدار Download Run now
МОМЕНТ НА СИЛАТА Java گشتاور Download Run now
Пренесување на електрицитет Java ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن Download Run now
- HTML دایره واحد (HTML5) Download Run now
Хидростатички притисок (HTML5) HTML تحت فشار (HTML5) Download Run now
Хидростатички притисок Java تحت فشار Download Run now
- HTML نرخ واحد (HTML5) Download Run now
- HTML جمع برداری (HTML5) Download Run now
Собирање на вектори Flash جمع بردار Download Run now
- HTML جمع بردار: معادلات (HTML5) Download Run now
- HTML تداخل امواج (HTML5) Download Run now
Интерференција на бранови Java تداخل امواج Download Run now
Бранови на жица (HTML5) HTML موج در ریسمان (HTML5) Download Run now
Бранови на жица Flash موج در ریسمان Download Run now
- HTML امواج (مقدماتی) (HTML5) Download Run now

Непреведени симулации

Преостанатите симулации може да бидат преведени користејки PhET Програма за преведување.