فارسی (波斯语)

酸碱溶液 (HTML5) HTML محلول اسيد و باز (HTML5) Download Run now
Acid-Base Solutions 酸碱溶液 Java محلول اسيد و باز Download Run now
Alpha衰变 Java واپاشی آلفا Download Run now
区域建造者 (HTML5) HTML سازندۀ مساحت (HTML5) Download Run now
面积模型代数 (HTML5) HTML جبر مدل مساحت (HTML5) Download Run now
面积模型:小数 (HTML5) HTML مدل مساحت اعشاری ها (HTML5) Download Run now
面积模型入门 (HTML5) HTML معرفی مدل مساحت (HTML5) Download Run now
面积模型乘法 (HTML5) HTML ضرب مدل مساحت (HTML5) Download Run now
四则运算 (HTML5) HTML علم حساب (HTML5) Download Run now
算术 Flash حساب Download Run now
原子的相互作用 (HTML5) HTML برهم کنش های اتمی (HTML5) Download Run now
原子间相互作用 Java برهم کنش های اتمی Download Run now
平衡探究实验 (HTML5) HTML قانون گشتاورها (HTML5) Download Run now
平衡探究实验 Java قانون گشتاورها Download Run now
配平化学方程式 (HTML5) HTML موازنه ی معادله های شیمیایی (HTML5) Download Run now
配平化学方程式 Java موازنه ی معادله های شیمیایی Download Run now
气球和静电 Java بادکنک و الکتریسته ی ساکن Download Run now
气球和浮力 Java بادکنک ها و شناوری Download Run now
气球和静电(摩擦起电) (HTML5) HTML بادکنک و الکتریسته ی ساکن (HTML5) Download Run now
能带结构 Java ساختار نواری Download Run now
电池-电阻电路 Java مدار باتری - مقاومت Download Run now
电池电压 Java واتاژ باتری Download Run now
比尔定律实验 (HTML5) HTML آزمایش قانون بیر (HTML5) Download Run now
比尔定律实验室 Java قانون آزمایشگاهی بیز Download Run now
光的折射 (HTML5) HTML شکست نور (HTML5) Download Run now
折射定律 Java شکست نور Download Run now
Beta衰变 Java واپاشی بتا Download Run now
黑体辐射 (HTML5) HTML طیف جسم سیاه (HTML5) Download Run now
黑体辐射 Flash طیف جسم سیاه Download Run now
量子束缚态 Java حالت های مقید کوانتومی Download Run now
构建一个分数 (HTML5) HTML کسر بساز (HTML5) Download Run now
建立一个分数 Java كسر بسازيد Download Run now
建立分子模型 Java یک مولکول بسازید Download Run now
原子模型 (HTML5) HTML اتم بسازید (HTML5) Download Run now
原子模型 Java اتم بسازید Download Run now
浮力 Flash شناوری Download Run now
积分 Flash حساب ديفرانسيل و انتگرال Download Run now
电容器实验 Java آزمایشگاه خازن Download Run now
电容器实验:基础 (HTML5) HTML آزمایشگاه مجازی خازن: مقدماتی (HTML5) Download Run now
电荷与电场 (HTML5) HTML بارها و میدان ها (HTML5) Download Run now
电荷与电场 Flash بارها و میدان ها Download Run now
电路实验(直流和交流) Java (AC+DC) کیت ساخت مدار Download Run now
交、直流电路虚拟实验室 Java (AC+DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار Download Run now
电路组建实验:直流 (HTML5) HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
电路实验(仅直流) Java (DC) کیت ساخت مدار Download Run now
电路组建实验:直流虚拟实验室 (HTML5) HTML آزمایشگاه مجازی مدار جریان مستقیم (HTML5) Download Run now
直流电路虚拟实验室 Java (DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار Download Run now
碰撞实验室 Flash آزمایشگاه برخورد Download Run now
光的混合 (HTML5) HTML دید رنگی (HTML5) Download Run now
光的混合 Java دید رنگی Download Run now
浓度 (HTML5) HTML غلظت (HTML5) Download Run now
浓度 Java غلظت Download Run now
物体导电性能实验 Java رسانايي Download Run now
库仑定律 (HTML5) HTML قانون کولن (HTML5) Download Run now
双井和共价键 Java پيوند کوالانسی و چاه دو تايي Download Run now
曲线拟合 (HTML5) HTML برازش منحنی (HTML5) Download Run now
曲线拟合 Flash انطباق منحني Download Run now
戴维森、杰默:电子衍射 Java آزمایش دیویسون-گرمر: پراش الکترون Download Run now
密度 Flash چگالی Download Run now
扩散 (HTML5) HTML پخش (HTML5) Download Run now
氖灯和其它霓虹灯原理 Java لامپ های نئون و دیگر لامپ های تخليه ی الکتريکى Download Run now
饮食与运动 Java انرژی و شما Download Run now
电场、电荷 Java میدان الکتریکی Download Run now
电荷曲棍球 Java هاكي روى چمن الكتريكي Download Run now
能量的形式和转换 (HTML5) HTML شکل ها و تبدیل های انرژی (HTML5) Download Run now
能量的形式和转换 Java شکل ها و تبدیل های انرژی Download Run now
能量滑板竞技场 Java انرژی پارک اسکیت Download Run now
能量滑板竞技场: 基础 (HTML5) HTML انرژی پارک اسکیت: مقدماتی (HTML5) Download Run now
能量滑板竞技场: 基础 Java انرژی پارک اسکیت: مقدماتی Download Run now
等式探索 (HTML5) HTML کاوشگر برابری (HTML5) Download Run now
等式探索:基础 (HTML5) HTML کاوشگر برابری: مقدمات (HTML5) Download Run now
等式探索:两个变量 (HTML5) HTML کاوشگر برابری: دو متغیر (HTML5) Download Run now
函数图像 Flash نمودار معادله درجه دوم Download Run now
估计 Flash تخمین Download Run now
表达式变换 (HTML5) HTML جابجایی عبارت ریاضی (HTML5) Download Run now
法拉第电磁感应实验 Java آزمایشگاه الکترومغناطیسی فارادی Download Run now
法拉第定律 (HTML5) HTML قانون فارادی (HTML5) Download Run now
法拉第电磁感应定律 Flash قانون فارادی Download Run now
液体的流动与压力 Java فشار مايع و شاره Download Run now
一维空间的作用力 Java نیرو در یک بعد Download Run now
力和运动 Java نیروها و حرکت Download Run now
力和运动:基础 (HTML5) HTML آشنايي با نيروها و حركت؛ اصول اولیه (HTML5) Download Run now
力和运动:基础 Java آشنايي با نيروها و حركت Download Run now
傅里叶:生成波 Java تولید موج ها Download Run now
分数配对 (HTML5) HTML بازی با کسرها (HTML5) Download Run now
分数匹配器 Java جوركردن كسر Download Run now
分数:等式 (HTML5) HTML کسرها: تساوی (HTML5) Download Run now
分数:入门 (HTML5) HTML کسرها: معرفی (HTML5) Download Run now
分数介绍 Java معرفي كسرها Download Run now
分数:带分数 (HTML5) HTML کسرها: اعداد کسری (HTML5) Download Run now
摩擦力 (HTML5) HTML اصطکاک (HTML5) Download Run now
摩擦力 Flash اصطکاک Download Run now
建立方程 (HTML5) HTML سازندۀ تابع (HTML5) Download Run now
函数构造器:基础 (HTML5) HTML سازندۀ تابع: مقدمات (HTML5) Download Run now
气体基础 (HTML5) HTML مقدمات گازها (HTML5) Download Run now
气体性质 (HTML5) HTML ویژگی های گاز (HTML5) Download Run now
气体属性 Java ویژگی های گاز Download Run now
基因表达基础 (HTML5) HTML بیان ژن - مبانی (HTML5) Download Run now
基因表达 - 基础入门 Java بیان ژن - مبانی Download Run now
基因合成机:乳糖操纵子 Java ماشين ژن:لاکتوز اپرون Download Run now
发电机 Java مولد برق Download Run now
几何光学 Flash نور هندسی Download Run now
冰川 Java يخچال طبيعي Download Run now
直线图形 (HTML5) HTML رسم خطوط (HTML5) Download Run now
直线图形 Java رسم خطوط Download Run now
绘图:斜率与截距 (HTML5) HTML نمودار شیب - تقاطع (HTML5) Download Run now
重力和轨道 (HTML5) HTML گرانش و مدار (HTML5) Download Run now
重力和轨道 Java گرانش و مدار Download Run now
万有引力实验 (HTML5) HTML آزمایشگاه نیروی گرانش (HTML5) Download Run now
万有引力实验 Java آرمایشگاه نیروی گرانش Download Run now
引力实验室:基础 (HTML5) HTML آزمایشگاه نیروی گرانش: مقدمات (HTML5) Download Run now
温室效应 Java اثر گلخانه ای Download Run now
胡克定律 (HTML5) HTML قانون هوک (HTML5) Download Run now
氢原子模型 Java مدل های اتم هیدروژن Download Run now
同位素和原子的质量 (HTML5) HTML ایزوتوپ ها و جرم اتمی (HTML5) Download Run now
同位素原子质量数 Java ایزوتوپ و جرم اتمی Download Run now
静电电压 (HTML5) HTML ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن (HTML5) Download Run now
瓢虫在平面上运动 Java حركت كفش دوزك Download Run now
激光器 Java لیزر Download Run now
月球登陆器 Flash فرود روی ماه Download Run now
磁体和指南针 Java آهنربا و قطب نما Download Run now
磁场和电流磁效应 Java آهنرباها و آهنرباهای الکتریکی Download Run now
获得一个10 (HTML5) HTML یک ده بساز (HTML5) Download Run now
质量和弹簧 (HTML5) HTML جرم ها و فنرها (HTML5) Download Run now
质量与弹簧:基础 (HTML5) HTML جرم ها و فنر ها: مقدمات (HTML5) Download Run now
重物和弹簧 Flash جرم ها و فنرها Download Run now
迷宫小游戏 Java بازي گيج كننده Download Run now
膜通道 Java کانال های غشاء Download Run now
微波 Java میکروموج Download Run now
摩尔浓度 (HTML5) HTML مولاریته (HTML5) Download Run now
摩尔浓度 Java مولاریته Download Run now
分子马达 Java موتورهای مولکولی Download Run now
分子极性 (HTML5) HTML قطبيت مولكول (HTML5) Download Run now
分子极性 Java قطبيت مولكول Download Run now
分子与光 (HTML5) HTML مولکول ها و نور (HTML5) Download Run now
分子和光 Java مولکول ها و نور Download Run now
分子形状 (HTML5) HTML شکل های مولکول (HTML5) Download Run now
分子形状 Java شکل های مولکول Download Run now
分子形状:基础 (HTML5) HTML شکل های مولکول: مقدمات (HTML5) Download Run now
分子形状:基本要素 Java شکل های مولکول: مقدماتی Download Run now
平面运动 Java حرکت در دو بعد Download Run now
运动图像 Java مرد متحرک Download Run now
简化的核磁共振NMR Java شبیه سازی ساده ای از ام آر آی Download Run now
太阳系系统 Flash حرکت پرتابه Download Run now
自然选择(物竞天择) Java انتخاب طبيعي Download Run now
神经元 (HTML5) HTML نورون (HTML5) Download Run now
神经元 Java نورون Download Run now
标准振荡 Flash مد طبيعي Download Run now
核裂变 Java شكافت هسته اى Download Run now
- HTML محور اعداد: اعداد صحیح (HTML5) Download Run now
部分电路欧姆定律 (HTML5) HTML قانون اهم (HTML5) Download Run now
部分电路欧姆定律 Flash حرکت پرتابه Download Run now
光量子控制 Java اپتیکال کنترل کوانتومی Download Run now
光学镊子与应用 Java موچین نوری و نرم افزار Download Run now
钟摆实验 (HTML5) HTML آزمایشگاه آونگ (HTML5) Download Run now
单摆实验 Flash آزمایشگاه آونگ Download Run now
光电效应 Java اثر فوتوالکتریک Download Run now
PH值 (HTML5) HTML pH مقیاس (HTML5) Download Run now
PH值 Java pH مقیاس Download Run now
pH值:基础 (HTML5) HTML مقیاس pH: مقدمات (HTML5) Download Run now
板块构造论 Java زمین ساخت ورقه ای Download Run now
二项分布弹珠台几率 (HTML5) HTML احتمال پلینکو (HTML5) Download Run now
二项分布弹珠台机率 Flash احتمال بازش پلینکو Download Run now
斜抛运动 (HTML5) HTML حرکت پرتابه (HTML5) Download Run now
抛体运动 Flash حرکت پرتابه Download Run now
比例游乐场 (HTML5) HTML زمین بازی نسبت (HTML5) Download Run now
量子隧道与波包 Java تونل زنی کوانتومی و بسته های موج Download Run now
量子波干涉 Java تداخل موج کوانتومی Download Run now
电荷辐射 Flash بار در حال تابش Download Run now
放射线定年游戏 Java بازى زمان پرتوزا Download Run now
无线电波与电磁场 Java موج های رادیویی و میدان های الکترومغناطیسی Download Run now
斜坡:力与运动 Java سطح شیبدار: نیروها و حرکت Download Run now
反应物,生成物及未反应物 (HTML5) HTML واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها (HTML5) Download Run now
反应物,生成物及未反应物 Java واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها Download Run now
化学反应平衡 Java واكنش ها و سرعت ها Download Run now
电线的电阻 (HTML5) HTML مقاومت یک سیم (HTML5) Download Run now
电线的电阻 Flash مقاومت درون سیم Download Run now
共振 Flash تشديد Download Run now
可逆反应 Java واکنش های برگشت پذیر Download Run now
旋转的瓢虫 Java دوران کفشدوزک Download Run now
卢瑟福散射 (HTML5) HTML پراکندگی رادرفورد (HTML5) Download Run now
卢瑟福散射 Java پراکندگی رادرفورد Download Run now
自驱式粒子模型 Java مدل ذره انباشته شده Download Run now
半导体 Java نيم رسانا ها Download Run now
信号电路 Java مدار جریان Download Run now
盐类和溶解度 Java نمک ها وانحلال پذيرى Download Run now
声音 Java صوت Download Run now
物质状态 (HTML5) HTML حالت های ماده (HTML5) Download Run now
物质状态 Java حالت های ماده Download Run now
物质状态:基础 (HTML5) HTML حالت های ماده: مقدماتی (HTML5) Download Run now
物质的基本形态 Java حالت های ماده: مقدماتی Download Run now
(自旋量子化)实验 Flash آزمایش اشترن - گرلاخ Download Run now
拉伸DNA Java کشش دی ان ای Download Run now
糖和盐溶液 Java حل شدن شکر و نمک Download Run now
斜面 Java سطح شیبدار Download Run now
力矩 Java گشتاور Download Run now
静电电压 Java ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن Download Run now
三角函数之旅 (HTML5) HTML دایره واحد (HTML5) Download Run now
受到压力 (HTML5) HTML تحت فشار (HTML5) Download Run now
减压 Java تحت فشار Download Run now
单位价格 (HTML5) HTML نرخ واحد (HTML5) Download Run now
向量相加 (HTML5) HTML جمع برداری (HTML5) Download Run now
矢量叠加 Flash جمع بردار Download Run now
向量的和:等式 (HTML5) HTML جمع بردار: معادلات (HTML5) Download Run now
波的干涉 (HTML5) HTML تداخل امواج (HTML5) Download Run now
水波干涉 Java تداخل امواج Download Run now
绳波 (HTML5) HTML موج در ریسمان (HTML5) Download Run now
绳波 Flash موج در ریسمان Download Run now
波动入门 (HTML5) HTML امواج (مقدماتی) (HTML5) Download Run now

模拟程序还没有被翻译成 波斯语

剩余程序可用 PhET Translation Utility进行翻译.