فارسی (Persian)

Kiselo-lužnate otopine (HTML5) HTML محلول اسيد و باز (HTML5) Download Run now
- Java محلول اسيد و باز Download Run now
Alfa raspad Java واپاشی آلفا Download Run now
Graditelj površine (HTML5) HTML سازندۀ مساحت (HTML5) Download Run now
- HTML جبر مدل مساحت (HTML5) Download Run now
- HTML مدل مساحت اعشاری ها (HTML5) Download Run now
- HTML معرفی مدل مساحت (HTML5) Download Run now
- HTML ضرب مدل مساحت (HTML5) Download Run now
Aritmetika (HTML5) HTML علم حساب (HTML5) Download Run now
Aritmetika Flash حساب Download Run now
Interakcije između atoma (HTML5) HTML برهم کنش های اتمی (HTML5) Download Run now
Međudjelovanje atoma Java برهم کنش های اتمی Download Run now
Ravnoteža poluge (HTML5) HTML قانون گشتاورها (HTML5) Download Run now
- Java قانون گشتاورها Download Run now
Izjednačavanje kemijskih jednadžbi (HTML5) HTML موازنه ی معادله های شیمیایی (HTML5) Download Run now
- Java موازنه ی معادله های شیمیایی Download Run now
Statički elektricitet Java بادکنک و الکتریسته ی ساکن Download Run now
Plinski Zakoni Java بادکنک ها و شناوری Download Run now
Baloni i statički elektricitet (HTML5) HTML بادکنک و الکتریسته ی ساکن (HTML5) Download Run now
Struktura Vrpci Java ساختار نواری Download Run now
Jednostavni strujni krug Java مدار باتری - مقاومت Download Run now
Napon (elektromotorna sila) baterije Java واتاژ باتری Download Run now
- HTML آزمایش قانون بیر (HTML5) Download Run now
- Java قانون آزمایشگاهی بیز Download Run now
Lom svjetlosti (HTML5) HTML شکست نور (HTML5) Download Run now
- Java شکست نور Download Run now
Beta Decay Java واپاشی بتا Download Run now
Spektar crnog tijela (HTML5) HTML طیف جسم سیاه (HTML5) Download Run now
Zračenje crnog tijela Flash طیف جسم سیاه Download Run now
Vezana stanja (kvantnomehanički koncept) Java حالت های مقید کوانتومی Download Run now
Napravi razlomak (HTML5) HTML کسر بساز (HTML5) Download Run now
Složi razlomak Java كسر بسازيد Download Run now
sastavi molekulu Java یک مولکول بسازید Download Run now
Napravi atom (HTML5) HTML اتم بسازید (HTML5) Download Run now
Napravi atom Java اتم بسازید Download Run now
density-and-buoyancy Flash شناوری Download Run now
- Flash حساب ديفرانسيل و انتگرال Download Run now
Kondenzatori Java آزمایشگاه خازن Download Run now
- HTML آزمایشگاه مجازی خازن: مقدماتی (HTML5) Download Run now
- HTML بارها و میدان ها (HTML5) Download Run now
Naboj i Električno polje Flash بارها و میدان ها Download Run now
Dizajniranje srujnih krugova Java (AC+DC) کیت ساخت مدار Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java (AC+DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار Download Run now
Dizajniranje strujnih krugova (HTML5) HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
Dizajniranje srujnih krugova (samo DC) Java (DC) کیت ساخت مدار Download Run now
Dizajniranje strujnih krugova-virtualni laboratorij (HTML5) HTML آزمایشگاه مجازی مدار جریان مستقیم (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java (DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار Download Run now
- Flash آزمایشگاه برخورد Download Run now
Kako vidimo boje? (HTML5) HTML دید رنگی (HTML5) Download Run now
Kako vidimo boje? Java دید رنگی Download Run now
- HTML غلظت (HTML5) Download Run now
- Java غلظت Download Run now
Vodljivost Java رسانايي Download Run now
Coulombov zakon (HTML5) HTML قانون کولن (HTML5) Download Run now
Dvostuka jama i kovalentna veza Java پيوند کوالانسی و چاه دو تايي Download Run now
Prilagodba krivulje (HTML5) HTML برازش منحنی (HTML5) Download Run now
Prilagodba podataka polinomom Flash انطباق منحني Download Run now
Eksperiment Davissona i Germera Java آزمایش دیویسون-گرمر: پراش الکترون Download Run now
Gustoća Flash چگالی Download Run now
- HTML پخش (HTML5) Download Run now
Neonsak svjetiljka & druge izbojne lampe Java لامپ های نئون و دیگر لامپ های تخليه ی الکتريکى Download Run now
- Java انرژی و شما Download Run now
Električno polje naboja Java میدان الکتریکی Download Run now
Električni hokej! Naboj umjesto paka! Java هاكي روى چمن الكتريكي Download Run now
Oblici energije i energetske promjene (HTML5) HTML شکل ها و تبدیل های انرژی (HTML5) Download Run now
Oblici energije i energetske promjene Java شکل ها و تبدیل های انرژی Download Run now
Zakon sačuvanja energije Java انرژی پارک اسکیت Download Run now
Energija u skejt parku: osnove (HTML5) HTML انرژی پارک اسکیت: مقدماتی (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java انرژی پارک اسکیت: مقدماتی Download Run now
Istraživanje jednadžbi (HTML5) HTML کاوشگر برابری (HTML5) Download Run now
Istraživanje jednadžbi: Osnove (HTML5) HTML کاوشگر برابری: مقدمات (HTML5) Download Run now
- HTML کاوشگر برابری: دو متغیر (HTML5) Download Run now
Kvadratna jednadžba Flash نمودار معادله درجه دوم Download Run now
Procjena Flash تخمین Download Run now
Algebarski izrazi (HTML5) HTML جابجایی عبارت ریاضی (HTML5) Download Run now
Faradayeva elektromagnetska indukcija Java آزمایشگاه الکترومغناطیسی فارادی Download Run now
Faradayev zakon (HTML5) HTML قانون فارادی (HTML5) Download Run now
Faradayev zakon indukcije Flash قانون فارادی Download Run now
- Java فشار مايع و شاره Download Run now
Koncept sile Java نیرو در یک بعد Download Run now
Forces and Motion Java نیروها و حرکت Download Run now
Sile i gibanje: Osnove (HTML5) HTML آشنايي با نيروها و حركت؛ اصول اولیه (HTML5) Download Run now
- Java آشنايي با نيروها و حركت Download Run now
Kompozicija valova (Fourierova sinteza) Java تولید موج ها Download Run now
Pridruži razlomke (HTML5) HTML بازی با کسرها (HTML5) Download Run now
Sparivanje razlomaka Java جوركردن كسر Download Run now
Razlomci: jednakosti (HTML5) HTML کسرها: تساوی (HTML5) Download Run now
Razlomci: Uvod (HTML5) HTML کسرها: معرفی (HTML5) Download Run now
Uvod u razlomke Java معرفي كسرها Download Run now
Razlomci: Mješoviti brojevi (HTML5) HTML کسرها: اعداد کسری (HTML5) Download Run now
Trenje (HTML5) HTML اصطکاک (HTML5) Download Run now
Trenje Flash اصطکاک Download Run now
Graditelj funkcija (HTML5) HTML سازندۀ تابع (HTML5) Download Run now
- HTML سازندۀ تابع: مقدمات (HTML5) Download Run now
Plinovi - uvod (HTML5) HTML مقدمات گازها (HTML5) Download Run now
- HTML ویژگی های گاز (HTML5) Download Run now
Svojstva Plinova Java ویژگی های گاز Download Run now
- HTML بیان ژن - مبانی (HTML5) Download Run now
- Java بیان ژن - مبانی Download Run now
- Java ماشين ژن:لاکتوز اپرون Download Run now
Generator Java مولد برق Download Run now
Optička Klupa Flash نور هندسی Download Run now
Ledanjaci Java يخچال طبيعي Download Run now
- HTML رسم خطوط (HTML5) Download Run now
Crtanje pravaca Java رسم خطوط Download Run now
- HTML نمودار شیب - تقاطع (HTML5) Download Run now
Gravitacija i orbita (HTML5) HTML گرانش و مدار (HTML5) Download Run now
Gravitacija i Orbite Java گرانش و مدار Download Run now
Laboratorij gravitacijske sile (HTML5) HTML آزمایشگاه نیروی گرانش (HTML5) Download Run now
- Java آرمایشگاه نیروی گرانش Download Run now
Istraži gravitaciju: Osnove (HTML5) HTML آزمایشگاه نیروی گرانش: مقدمات (HTML5) Download Run now
Učinak staklenika Java اثر گلخانه ای Download Run now
Hookov zakon (HTML5) HTML قانون هوک (HTML5) Download Run now
Model Atoma Vodika Java مدل های اتم هیدروژن Download Run now
Izotopi i atomska masa (HTML5) HTML ایزوتوپ ها و جرم اتمی (HTML5) Download Run now
Izotopi i Atomska Masa Java ایزوتوپ و جرم اتمی Download Run now
Johntra Volta (HTML5) HTML ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن (HTML5) Download Run now
- Java حركت كفش دوزك Download Run now
Laseri Java لیزر Download Run now
Mjesečeva sonda Flash فرود روی ماه Download Run now
Magnet i Kompas Java آهنربا و قطب نما Download Run now
Magneti i Elektromagneti Java آهنرباها و آهنرباهای الکتریکی Download Run now
- HTML یک ده بساز (HTML5) Download Run now
Mase i opruge (HTML5) HTML جرم ها و فنرها (HTML5) Download Run now
Mase i opruge: Osnovno (HTML5) HTML جرم ها و فنر ها: مقدمات (HTML5) Download Run now
mass-spring-lab Flash جرم ها و فنرها Download Run now
Zanimacje s brzinom i akceleracijom Java بازي گيج كننده Download Run now
- Java کانال های غشاء Download Run now
Mikrovalovi Java میکروموج Download Run now
- HTML مولاریته (HTML5) Download Run now
- Java مولاریته Download Run now
Djelovanje enzima Java موتورهای مولکولی Download Run now
- HTML قطبيت مولكول (HTML5) Download Run now
- Java قطبيت مولكول Download Run now
Molecules and Light (HTML5) HTML مولکول ها و نور (HTML5) Download Run now
- Java مولکول ها و نور Download Run now
- HTML شکل های مولکول (HTML5) Download Run now
- Java شکل های مولکول Download Run now
- HTML شکل های مولکول: مقدمات (HTML5) Download Run now
- Java شکل های مولکول: مقدماتی Download Run now
Odnos brzine i akceleracije Java حرکت در دو بعد Download Run now
Gibanje Java مرد متحرک Download Run now
Shema MRI Java شبیه سازی ساده ای از ام آر آی Download Run now
Solarni sustavi Flash حرکت پرتابه Download Run now
- Java انتخاب طبيعي Download Run now
- HTML نورون (HTML5) Download Run now
- Java نورون Download Run now
- Flash مد طبيعي Download Run now
Nuklearna fisija Java شكافت هسته اى Download Run now
Brojevni pravac: cijeli brojevi (HTML5) HTML محور اعداد: اعداد صحیح (HTML5) Download Run now
Ohmov Zakon (HTML5) HTML قانون اهم (HTML5) Download Run now
Ohmov Zakon Flash حرکت پرتابه Download Run now
Kvantna optika Java اپتیکال کنترل کوانتومی Download Run now
Optička pinceta i primjene Java موچین نوری و نرم افزار Download Run now
Matematičko njihalo (HTML5) HTML آزمایشگاه آونگ (HTML5) Download Run now
pendulum-lab Flash آزمایشگاه آونگ Download Run now
Fotoelektrični efekt Java اثر فوتوالکتریک Download Run now
pH skala (HTML5) HTML pH مقیاس (HTML5) Download Run now
pH Java pH مقیاس Download Run now
- HTML مقیاس pH: مقدمات (HTML5) Download Run now
- Java زمین ساخت ورقه ای Download Run now
- HTML احتمال پلینکو (HTML5) Download Run now
Pascalov trokut Flash احتمال بازش پلینکو Download Run now
Gibanje projektila (HTML5) HTML حرکت پرتابه (HTML5) Download Run now
Gibanje projektila Flash حرکت پرتابه Download Run now
Igralište proporcija (HTML5) HTML زمین بازی نسبت (HTML5) Download Run now
Kvantno tuneliranje i valni paketi Java تونل زنی کوانتومی و بسته های موج Download Run now
Kvantna interferencija valova Java تداخل موج کوانتومی Download Run now
- Flash بار در حال تابش Download Run now
Radioactive Dating Game Java بازى زمان پرتوزا Download Run now
Radio Valovi Java موج های رادیویی و میدان های الکترومغناطیسی Download Run now
Ramp: Forces and Motion Java سطح شیبدار: نیروها و حرکت Download Run now
- HTML واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها (HTML5) Download Run now
- Java واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها Download Run now
Brzina reakcija Java واكنش ها و سرعت ها Download Run now
Električna otpornost vodiča (HTML5) HTML مقاومت یک سیم (HTML5) Download Run now
Otpor vodiča Flash مقاومت درون سیم Download Run now
- Flash تشديد Download Run now
Reverzibilan proces Java واکنش های برگشت پذیر Download Run now
Luna park za bube i žohare Java دوران کفشدوزک Download Run now
Rutherfordovo raspršenje (HTML5) HTML پراکندگی رادرفورد (HTML5) Download Run now
Rutherfordovo raspršenje Java پراکندگی رادرفورد Download Run now
- Java مدل ذره انباشته شده Download Run now
Poluvodiči Java نيم رسانا ها Download Run now
Struja i signal Java مدار جریان Download Run now
Soli i njihova topljivost Java نمک ها وانحلال پذيرى Download Run now
Zvuk Java صوت Download Run now
Agregatna stanja (HTML5) HTML حالت های ماده (HTML5) Download Run now
Agragatna stanja tvari Java حالت های ماده Download Run now
Agregatna stanja:osnove (HTML5) HTML حالت های ماده: مقدماتی (HTML5) Download Run now
Stanje materije: osnovno Java حالت های ماده: مقدماتی Download Run now
Stern-Gerlachov eksperiment Flash آزمایش اشترن - گرلاخ Download Run now
Ispravljanje DNA Java کشش دی ان ای Download Run now
Otopine šećera i soli Java حل شدن شکر و نمک Download Run now
Tijelo na kosini Java سطح شیبدار Download Run now
Moment sile Java گشتاور Download Run now
Johntra Volta Java ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن Download Run now
Trig Tour (HTML5) HTML دایره واحد (HTML5) Download Run now
Pod tlakom (HTML5) HTML تحت فشار (HTML5) Download Run now
- Java تحت فشار Download Run now
Jedinične cijene (HTML5) HTML نرخ واحد (HTML5) Download Run now
Zbrajanje vektora (HTML5) HTML جمع برداری (HTML5) Download Run now
Zbrajanje vektora Flash جمع بردار Download Run now
Zbrajanje vektora: jednadžbe (HTML5) HTML جمع بردار: معادلات (HTML5) Download Run now
Wave Interference (HTML5) HTML تداخل امواج (HTML5) Download Run now
Interferencija valova Java تداخل امواج Download Run now
Valovi na užetu (HTML5) HTML موج در ریسمان (HTML5) Download Run now
Valovi na žici Flash موج در ریسمان Download Run now
Valovi - uvod (HTML5) HTML امواج (مقدماتی) (HTML5) Download Run now

Simulacije koje još nisu prevedene na Persian

Preostale simulacije mogu biti prevedene koristeći PhET prevoditeljski alat.