فارسی (Persa)

Soluções Ácido-Base (HTML5) HTML محلول اسيد و باز (HTML5) Download Run now
Soluções ácido-base Java محلول اسيد و باز Download Run now
Decaimento Alfa Java واپاشی آلفا Download Run now
Aritmética (HTML5) HTML علم حساب (HTML5) Download Run now
Aritmética Flash حساب Download Run now
Interações Atômicas (HTML5) HTML برهم کنش های اتمی (HTML5) Download Run now
Interações Atômicas Java برهم کنش های اتمی Download Run now
Balançando (HTML5) HTML قانون گشتاورها (HTML5) Download Run now
Balançando Java قانون گشتاورها Download Run now
Balanceamento de Equações Químicas (HTML5) HTML موازنه ی معادله های شیمیایی (HTML5) Download Run now
Balanceamento de Equações Java موازنه ی معادله های شیمیایی Download Run now
Balões e Eletricidade Estática (HTML5) HTML بادکنک و الکتریسته ی ساکن (HTML5) Download Run now
Balões e eletricidade estática Java بادکنک و الکتریسته ی ساکن Download Run now
Balões e Empuxo Java بادکنک ها و شناوری Download Run now
Estrutura de Bandas Java ساختار نواری Download Run now
Circuito Bateria-Resistor Java مدار باتری - مقاومت Download Run now
Tensão de Bateria Java واتاژ باتری Download Run now
Kit Lei de Beer (HTML5) HTML آزمایش قانون بیر (HTML5) Download Run now
Lab Lei de Beer Java قانون آزمایشگاهی بیز Download Run now
Desvio da Luz (HTML5) HTML شکست نور (HTML5) Download Run now
Curvando a Luz Java شکست نور Download Run now
Decaimento Beta Java واپاشی بتا Download Run now
blackbody-spectrum Flash طیف جسم سیاه Download Run now
Estados Quânticos Ligados Java حالت های مقید کوانتومی Download Run now
Construir uma Fração (HTML5) HTML کسر بساز (HTML5) Download Run now
Monte uma Fração Java كسر بسازيد Download Run now
Construa uma Molécula Java یک مولکول بسازید Download Run now
Monte um Átomo (HTML5) HTML اتم بسازید (HTML5) Download Run now
Monte um Átomo Java اتم بسازید Download Run now
Flutuabilidade Flash شناوری Download Run now
Cálculo no Gráfico Flash حساب ديفرانسيل و انتگرال Download Run now
Capacitor Java آزمایشگاه خازن Download Run now
Laboratório do Capacitor: Básico (HTML5) HTML آزمایشگاه مجازی خازن: مقدماتی (HTML5) Download Run now
Cargas e Campos (HTML5) HTML بارها و میدان ها (HTML5) Download Run now
Cargas e Campos Flash بارها و میدان ها Download Run now
Kit de Construção de Circuito (AC+DC) Java (AC+DC) کیت ساخت مدار Download Run now
Kit de Construção de Circuito (AC+DC), Laboratório Virtual Java (AC+DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار Download Run now
Kit para Montar Circuito DC (HTML5) HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
Kit de Construção de Circuito (DC) Java (DC) کیت ساخت مدار Download Run now
Kit para Montar Circuito DC - Lab Virtual (HTML5) HTML آزمایشگاه مجازی مدار جریان مستقیم (HTML5) Download Run now
Kit de Construção de Circuito (DC), Laboratório Virtual Java (DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار Download Run now
Laboratório de Colisões Flash آزمایشگاه برخورد Download Run now
Visão de Cor (HTML5) HTML دید رنگی (HTML5) Download Run now
Visão de Cor Java دید رنگی Download Run now
Concentração (HTML5) HTML غلظت (HTML5) Download Run now
Concentração Java غلظت Download Run now
Condutividade Java رسانايي Download Run now
Poços Duplos e Ligações Covalentes Java پيوند کوالانسی و چاه دو تايي Download Run now
curve-fitting Flash انطباق منحني Download Run now
- Java آزمایش دیویسون-گرمر: پراش الکترون Download Run now
Densidade Flash چگالی Download Run now
Lâmpadas de neônio e outras lâmpadas de descarga Java لامپ های نئون و دیگر لامپ های تخليه ی الکتريکى Download Run now
Comer & Exercitar-se Java انرژی و شما Download Run now
Campo Elétrico dos Sonhos Java میدان الکتریکی Download Run now
Hóquei no Campo Elétrico Java هاكي روى چمن الكتريكي Download Run now
Formas de Energia e Transformações (HTML5) HTML شکل ها و تبدیل های انرژی (HTML5) Download Run now
Formas de Energia e Transformações Java شکل ها و تبدیل های انرژی Download Run now
Parque Energético para Skatistas Java انرژی پارک اسکیت Download Run now
Energia na Pista de Skate (HTML5) HTML انرژی پارک اسکیت: مقدماتی (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java انرژی پارک اسکیت: مقدماتی Download Run now
equation-grapher Flash نمودار معادله درجه دوم Download Run now
estimation Flash تخمین Download Run now
Laboratório de Eletromagnetismo de Faraday Java آزمایشگاه الکترومغناطیسی فارادی Download Run now
Lei de Faraday (HTML5) HTML قانون فارادی (HTML5) Download Run now
Lei de Faraday Flash قانون فارادی Download Run now
Pressão do Fluido e Fluxo Java فشار مايع و شاره Download Run now
Forças em Uma Dimensão Java نیرو در یک بعد Download Run now
Forças e Movimento Java نیروها و حرکت Download Run now
Forças e Movimento: Noções Básicas (HTML5) HTML آشنايي با نيروها و حركت؛ اصول اولیه (HTML5) Download Run now
Forças e Movimentos: Noções Básicas Java آشنايي با نيروها و حركت Download Run now
Fourier: Criando Ondas Java تولید موج ها Download Run now
Associe Frações (HTML5) HTML بازی با کسرها (HTML5) Download Run now
Fração Legal Java جوركردن كسر Download Run now
Intro a Frações Java معرفي كسرها Download Run now
Atrito (HTML5) HTML اصطکاک (HTML5) Download Run now
Atrito Flash اصطکاک Download Run now
Propriedades dos Gases Java ویژگی های گاز Download Run now
Fundamentos da Expressão Genética (HTML5) HTML بیان ژن - مبانی (HTML5) Download Run now
Expressão Genética - Fundamentos Java بیان ژن - مبانی Download Run now
Gene Machine: The Lac Operon Java ماشين ژن:لاکتوز اپرون Download Run now
Gerador Java مولد برق Download Run now
Ótica Geométrica Flash نور هندسی Download Run now
Geleiras Java يخچال طبيعي Download Run now
Traçando Retas (HTML5) HTML رسم خطوط (HTML5) Download Run now
Traçando Retas Java رسم خطوط Download Run now
Inclinação e Intersecção (HTML5) HTML نمودار شیب - تقاطع (HTML5) Download Run now
Gravidade e Órbitas (HTML5) HTML گرانش و مدار (HTML5) Download Run now
Gravidade e Órbitas Java گرانش و مدار Download Run now
Laboratório de Força Gravítica (HTML5) HTML آرمایشگاه نیروی گرانش (HTML5) Download Run now
Laboratório de Força Gravítica Java آرمایشگاه نیروی گرانش Download Run now
O Efeito Estufa Java اثر گلخانه ای Download Run now
Lei de Hooke (HTML5) HTML قانون هوک (HTML5) Download Run now
Modelos do Átomo de Hidrogênio Java مدل های اتم هیدروژن Download Run now
Isótopos e Massa Atômica (HTML5) HTML ایزوتوپ ها و جرم اتمی (HTML5) Download Run now
Isótopos e Massa Atômica Java ایزوتوپ و جرم اتمی Download Run now
John Travoltagem (HTML5) HTML ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن (HTML5) Download Run now
Giro 2D da Joaninha Java حركت كفش دوزك Download Run now
Lasers Java لیزر Download Run now
Módulo de Pouso Lunar Flash فرود روی ماه Download Run now
Ímã e Bússola Java آهنربا و قطب نما Download Run now
Ímãs e Eletroímãs Java آهنرباها و آهنرباهای الکتریکی Download Run now
Massas e Molas (HTML5) HTML نوسان جرم و فنر (HTML5) Download Run now
Massas e Molas Flash جرم ها و فنرها Download Run now
- Java بازي گيج كننده Download Run now
Canais da Membrana Java کانال های غشاء Download Run now
Micro-Ondas Java میکروموج Download Run now
Molaridade (HTML5) HTML مولاریته (HTML5) Download Run now
Molaridade Java مولاریته Download Run now
Motores Moleculares Java موتورهای مولکولی Download Run now
Polaridade da Molécula (HTML5) HTML قطبيت مولكول (HTML5) Download Run now
Polaridade da Molécula Java قطبيت مولكول Download Run now
Moléculas e Luz (HTML5) HTML مولکول ها و نور (HTML5) Download Run now
Moléculas e Luz Java مولکول ها و نور Download Run now
Geometria Molecular (HTML5) HTML شکل های مولکول (HTML5) Download Run now
Forma da molécula Java شکل های مولکول Download Run now
Forma da molécula: Fundamentos Java شکل های مولکول: مقدماتی Download Run now
Movimento em 2D Java حرکت در دو بعد Download Run now
O Homem em Movimento Java مرد متحرک Download Run now
IRM Simplificada Java شبیه سازی ساده ای از ام آر آی Download Run now
Meu Sistema Solar Flash حرکت پرتابه Download Run now
Seleção Natural Java انتخاب طبيعي Download Run now
Neurônio (HTML5) HTML نورون (HTML5) Download Run now
Neurônio Java نورون Download Run now
Modos Normais Flash مد طبيعي Download Run now
Fissão Nuclear Java شكافت هسته اى Download Run now
Lei de Ohm (HTML5) HTML قانون اهم (HTML5) Download Run now
Lei de Ohm Flash حرکت پرتابه Download Run now
Controle Quântico Ótico Java اپتیکال کنترل کوانتومی Download Run now
Pinças Ópticas e aplicações Java موچین نوری و نرم افزار Download Run now
Laboratório do Pêndulo (HTML5) HTML آزمایشگاه آونگ (HTML5) Download Run now
Laboratório de Pêndulos Flash آزمایشگاه آونگ Download Run now
Efeito Fotoelétrico Java اثر فوتوالکتریک Download Run now
Escala de pH (HTML5) HTML pH مقیاس (HTML5) Download Run now
Escala de pH Java pH مقیاس Download Run now
Placas tectônicas Java زمین ساخت ورقه ای Download Run now
Probabilidade Plinko Flash احتمال بازش پلینکو Download Run now
Movimento de Projétil (HTML5) HTML حرکت پرتابه (HTML5) Download Run now
Movimento de Projéteis Flash حرکت پرتابه Download Run now
Pacotes de Onda e Tunelamento Quântico Java تونل زنی کوانتومی و بسته های موج Download Run now
- Java تداخل موج کوانتومی Download Run now
Irradiando Carga Flash بار در حال تابش Download Run now
Jogo da Datação Radiativa Java بازى زمان پرتوزا Download Run now
Ondas de Rádio e Campos Eletromagnéticos Java موج های رادیویی و میدان های الکترومغناطیسی Download Run now
Rampa: Forças e Movimento Java سطح شیبدار: نیروها و حرکت Download Run now
Reagentes, Produtos e Excesso (HTML5) HTML واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها (HTML5) Download Run now
Reagentes, Produtos e excesso Java واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها Download Run now
Reações e Taxas Java واكنش ها و سرعت ها Download Run now
Resistência em um Fio (HTML5) HTML مقاومت یک سیم (HTML5) Download Run now
Resistência em um Fio Flash مقاومت درون سیم Download Run now
Ressonância Flash تشديد Download Run now
Reações Reversíveis Java واکنش های برگشت پذیر Download Run now
Rotação da Joaninha Java دوران کفشدوزک Download Run now
Espalhamento de Rutherford (HTML5) HTML پراکندگی رادرفورد (HTML5) Download Run now
Espalhamento de Rutherford Java پراکندگی رادرفورد Download Run now
Modelo de auto-impulso da partícula Java مدل ذره انباشته شده Download Run now
Semicondutores Java نيم رسانا ها Download Run now
Sinal de Circuito Java مدار جریان Download Run now
Sais e Solubilidade Java نمک ها وانحلال پذيرى Download Run now
Som Java صوت Download Run now
Estados da Matéria (HTML5) HTML حالت های ماده (HTML5) Download Run now
Estados da Matéria Java حالت های ماده Download Run now
Estados da Matéria: Básico (HTML5) HTML حالت های ماده: مقدماتی (HTML5) Download Run now
Estados da Matéria: Básico Java حالت های ماده: مقدماتی Download Run now
Experimento de Stern-Gerlach Flash آزمایش اشترن - گرلاخ Download Run now
Alongamento DNA Java کشش دی ان ای Download Run now
Soluções de Açúcar e Sal Java حل شدن شکر و نمک Download Run now
A RAMPA Java سطح شیبدار Download Run now
Torque Java گشتاور Download Run now
John Travoltagem Java ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن Download Run now
Sob Pressão (HTML5) HTML تحت فشار (HTML5) Download Run now
Sob Pressão Java تحت فشار Download Run now
Taxas Unitárias (HTML5) HTML نرخ واحد (HTML5) Download Run now
Adição de Vetores Flash جمع بردار Download Run now
Interferência de Onda (HTML5) HTML تداخل امواج (HTML5) Download Run now
Interferência de Ondas Java تداخل امواج Download Run now
Onda em Corda (HTML5) HTML موج در ریسمان (HTML5) Download Run now
Onda em Corda Flash موج در ریسمان Download Run now

Simulações a traduzir para Persa

As simulações restantes podem ser traduzidas com o Tradutor PhET.