فارسی (Persian)

Syre-Bare-løysingar (HTML5) HTML محلول اسيد و باز (HTML5) Download Run now
- Java محلول اسيد و باز Download Run now
Alfanedbryting Java واپاشی آلفا Download Run now
Arealbyggar (HTML5) HTML سازندۀ مساحت (HTML5) Download Run now
- HTML جبر مدل مساحت (HTML5) Download Run now
- HTML مدل مساحت اعشاری ها (HTML5) Download Run now
- HTML معرفی مدل مساحت (HTML5) Download Run now
- HTML ضرب مدل مساحت (HTML5) Download Run now
Talforståing og talrekning (HTML5) HTML علم حساب (HTML5) Download Run now
- Flash حساب Download Run now
- HTML برهم کنش های اتمی (HTML5) Download Run now
- Java برهم کنش های اتمی Download Run now
- HTML قانون گشتاورها (HTML5) Download Run now
- Java قانون گشتاورها Download Run now
- HTML موازنه ی معادله های شیمیایی (HTML5) Download Run now
- Java موازنه ی معادله های شیمیایی Download Run now
- Java بادکنک و الکتریسته ی ساکن Download Run now
- Java بادکنک ها و شناوری Download Run now
- HTML بادکنک و الکتریسته ی ساکن (HTML5) Download Run now
- Java ساختار نواری Download Run now
- Java مدار باتری - مقاومت Download Run now
- Java واتاژ باتری Download Run now
- HTML آزمایش قانون بیر (HTML5) Download Run now
- Java قانون آزمایشگاهی بیز Download Run now
Bøying av lys (HTML5) HTML شکست نور (HTML5) Download Run now
- Java شکست نور Download Run now
Betanedbryting Java واپاشی بتا Download Run now
Sortlegemjespekter (HTML5) HTML طیف جسم سیاه (HTML5) Download Run now
- Flash طیف جسم سیاه Download Run now
- Java حالت های مقید کوانتومی Download Run now
- HTML کسر بساز (HTML5) Download Run now
- Java كسر بسازيد Download Run now
Bygg eit molekyl Java یک مولکول بسازید Download Run now
Bygg eit atom (HTML5) HTML اتم بسازید (HTML5) Download Run now
- Java اتم بسازید Download Run now
- Flash شناوری Download Run now
- Flash حساب ديفرانسيل و انتگرال Download Run now
- Java آزمایشگاه خازن Download Run now
- HTML آزمایشگاه مجازی خازن: مقدماتی (HTML5) Download Run now
- HTML بارها و میدان ها (HTML5) Download Run now
- Flash بارها و میدان ها Download Run now
Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum) Java (AC+DC) کیت ساخت مدار Download Run now
Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum), Virtuell lab Java (AC+DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار Download Run now
- HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
Krinsbyggjaren (kun likestraum) Java (DC) کیت ساخت مدار Download Run now
Krinsbyggar (likestraum) (HTML5) HTML آزمایشگاه مجازی مدار جریان مستقیم (HTML5) Download Run now
Krinsbyggjaren (kun likestraum), Virtuell lab Java (DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار Download Run now
- Flash آزمایشگاه برخورد Download Run now
- HTML دید رنگی (HTML5) Download Run now
- Java دید رنگی Download Run now
- HTML غلظت (HTML5) Download Run now
- Java غلظت Download Run now
- Java رسانايي Download Run now
- HTML قانون کولن (HTML5) Download Run now
- Java پيوند کوالانسی و چاه دو تايي Download Run now
- HTML برازش منحنی (HTML5) Download Run now
Kurvetilpassing Flash انطباق منحني Download Run now
- Java آزمایش دیویسون-گرمر: پراش الکترون Download Run now
- Flash چگالی Download Run now
- HTML پخش (HTML5) Download Run now
- Java لامپ های نئون و دیگر لامپ های تخليه ی الکتريکى Download Run now
- Java انرژی و شما Download Run now
- Java میدان الکتریکی Download Run now
- Java هاكي روى چمن الكتريكي Download Run now
Energiformer og overgangar (HTML5) HTML شکل ها و تبدیل های انرژی (HTML5) Download Run now
Energiformer og overgangar Java شکل ها و تبدیل های انرژی Download Run now
- Java انرژی پارک اسکیت Download Run now
Energi i skateparken (HTML5) HTML انرژی پارک اسکیت: مقدماتی (HTML5) Download Run now
- Java انرژی پارک اسکیت: مقدماتی Download Run now
- HTML کاوشگر برابری (HTML5) Download Run now
- HTML کاوشگر برابری: مقدمات (HTML5) Download Run now
- HTML کاوشگر برابری: دو متغیر (HTML5) Download Run now
- Flash نمودار معادله درجه دوم Download Run now
- Flash تخمین Download Run now
- HTML جابجایی عبارت ریاضی (HTML5) Download Run now
- Java آزمایشگاه الکترومغناطیسی فارادی Download Run now
- HTML قانون فارادی (HTML5) Download Run now
- Flash قانون فارادی Download Run now
Fluidtrykk og gjennomstrøyming Java فشار مايع و شاره Download Run now
- Java نیرو در یک بعد Download Run now
- Java نیروها و حرکت Download Run now
- HTML آشنايي با نيروها و حركت؛ اصول اولیه (HTML5) Download Run now
- Java آشنايي با نيروها و حركت Download Run now
- Java تولید موج ها Download Run now
- HTML بازی با کسرها (HTML5) Download Run now
- Java جوركردن كسر Download Run now
- HTML کسرها: تساوی (HTML5) Download Run now
Brøk (HTML5) HTML کسرها: معرفی (HTML5) Download Run now
- Java معرفي كسرها Download Run now
- HTML کسرها: اعداد کسری (HTML5) Download Run now
- HTML اصطکاک (HTML5) Download Run now
- Flash اصطکاک Download Run now
- HTML سازندۀ تابع (HTML5) Download Run now
- HTML سازندۀ تابع: مقدمات (HTML5) Download Run now
- HTML مقدمات گازها (HTML5) Download Run now
- HTML ویژگی های گاز (HTML5) Download Run now
- Java ویژگی های گاز Download Run now
Genuttrykk (HTML5) HTML بیان ژن - مبانی (HTML5) Download Run now
Genuttrykk Java بیان ژن - مبانی Download Run now
- Java ماشين ژن:لاکتوز اپرون Download Run now
- Java مولد برق Download Run now
- Flash نور هندسی Download Run now
- Java يخچال طبيعي Download Run now
- HTML رسم خطوط (HTML5) Download Run now
Grafisk framstilling av rette linjer Java رسم خطوط Download Run now
- HTML نمودار شیب - تقاطع (HTML5) Download Run now
- HTML گرانش و مدار (HTML5) Download Run now
- Java گرانش و مدار Download Run now
Tyngdekraft (HTML5) HTML آزمایشگاه نیروی گرانش (HTML5) Download Run now
- Java آرمایشگاه نیروی گرانش Download Run now
- HTML آزمایشگاه نیروی گرانش: مقدمات (HTML5) Download Run now
- Java اثر گلخانه ای Download Run now
- HTML قانون هوک (HTML5) Download Run now
- Java مدل های اتم هیدروژن Download Run now
- HTML ایزوتوپ ها و جرم اتمی (HTML5) Download Run now
- Java ایزوتوپ و جرم اتمی Download Run now
- HTML ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن (HTML5) Download Run now
- Java حركت كفش دوزك Download Run now
- Java لیزر Download Run now
- Flash فرود روی ماه Download Run now
- Java آهنربا و قطب نما Download Run now
- Java آهنرباها و آهنرباهای الکتریکی Download Run now
- HTML یک ده بساز (HTML5) Download Run now
- HTML جرم ها و فنرها (HTML5) Download Run now
- HTML جرم ها و فنر ها: مقدمات (HTML5) Download Run now
Lodd og fjører Flash جرم ها و فنرها Download Run now
- Java بازي گيج كننده Download Run now
- Java کانال های غشاء Download Run now
- Java میکروموج Download Run now
- HTML مولاریته (HTML5) Download Run now
- Java مولاریته Download Run now
- Java موتورهای مولکولی Download Run now
Molekylpolaritet (HTML5) HTML قطبيت مولكول (HTML5) Download Run now
Molekylpolaritet Java قطبيت مولكول Download Run now
Molekyl og lys (HTML5) HTML مولکول ها و نور (HTML5) Download Run now
Molekyl og lys Java مولکول ها و نور Download Run now
Molekylformer (HTML5) HTML شکل های مولکول (HTML5) Download Run now
- Java شکل های مولکول Download Run now
- HTML شکل های مولکول: مقدمات (HTML5) Download Run now
- Java شکل های مولکول: مقدماتی Download Run now
- Java حرکت در دو بعد Download Run now
- Java مرد متحرک Download Run now
- Java شبیه سازی ساده ای از ام آر آی Download Run now
- Flash حرکت پرتابه Download Run now
Naturleg utval Java انتخاب طبيعي Download Run now
- HTML نورون (HTML5) Download Run now
- Java نورون Download Run now
- Flash مد طبيعي Download Run now
Fisjon Java شكافت هسته اى Download Run now
- HTML محور اعداد: اعداد صحیح (HTML5) Download Run now
- HTML قانون اهم (HTML5) Download Run now
- Flash حرکت پرتابه Download Run now
- Java اپتیکال کنترل کوانتومی Download Run now
- Java موچین نوری و نرم افزار Download Run now
Pendelforsøk (HTML5) HTML آزمایشگاه آونگ (HTML5) Download Run now
- Flash آزمایشگاه آونگ Download Run now
- Java اثر فوتوالکتریک Download Run now
pH-skala (HTML5) HTML pH مقیاس (HTML5) Download Run now
- Java pH مقیاس Download Run now
- HTML مقیاس pH: مقدمات (HTML5) Download Run now
- Java زمین ساخت ورقه ای Download Run now
- HTML احتمال پلینکو (HTML5) Download Run now
- Flash احتمال بازش پلینکو Download Run now
- HTML حرکت پرتابه (HTML5) Download Run now
- Flash حرکت پرتابه Download Run now
- HTML زمین بازی نسبت (HTML5) Download Run now
- Java تونل زنی کوانتومی و بسته های موج Download Run now
- Java تداخل موج کوانتومی Download Run now
- Flash بار در حال تابش Download Run now
Spel om radioaktiv tidfesting Java بازى زمان پرتوزا Download Run now
- Java موج های رادیویی و میدان های الکترومغناطیسی Download Run now
- Java سطح شیبدار: نیروها و حرکت Download Run now
- HTML واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها (HTML5) Download Run now
- Java واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها Download Run now
- Java واكنش ها و سرعت ها Download Run now
- HTML مقاومت یک سیم (HTML5) Download Run now
- Flash مقاومت درون سیم Download Run now
- Flash تشديد Download Run now
- Java واکنش های برگشت پذیر Download Run now
- Java دوران کفشدوزک Download Run now
- HTML پراکندگی رادرفورد (HTML5) Download Run now
- Java پراکندگی رادرفورد Download Run now
- Java مدل ذره انباشته شده Download Run now
- Java نيم رسانا ها Download Run now
- Java مدار جریان Download Run now
- Java نمک ها وانحلال پذيرى Download Run now
- Java صوت Download Run now
Aggregattilstandar (HTML5) HTML حالت های ماده (HTML5) Download Run now
- Java حالت های ماده Download Run now
Aggregattilstandar (HTML5) HTML حالت های ماده: مقدماتی (HTML5) Download Run now
- Java حالت های ماده: مقدماتی Download Run now
- Flash آزمایش اشترن - گرلاخ Download Run now
- Java کشش دی ان ای Download Run now
- Java حل شدن شکر و نمک Download Run now
- Java سطح شیبدار Download Run now
- Java گشتاور Download Run now
- Java ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن Download Run now
- HTML دایره واحد (HTML5) Download Run now
- HTML تحت فشار (HTML5) Download Run now
Under trykk Java تحت فشار Download Run now
- HTML نرخ واحد (HTML5) Download Run now
- HTML جمع برداری (HTML5) Download Run now
Addisjon av vektorar Flash جمع بردار Download Run now
- HTML جمع بردار: معادلات (HTML5) Download Run now
Bølgjeinterferens (HTML5) HTML تداخل امواج (HTML5) Download Run now
- Java تداخل امواج Download Run now
Bølgje på ein tråd (HTML5) HTML موج در ریسمان (HTML5) Download Run now
- Flash موج در ریسمان Download Run now
Bølger - innleing (HTML5) HTML امواج (مقدماتی) (HTML5) Download Run now

Simuleringar som enno ikkje er omsette til Persian

Dei simuleringane som er att kan omsetjast med PhET omsetjingsverktøy.