فارسی (ペルシャ語)

酸・塩基の水溶液と電離 (HTML5) HTML محلول اسيد و باز (HTML5) Download Run now
酸・塩基の水溶液と電離 Java محلول اسيد و باز Download Run now
α崩壊 Java واپاشی آلفا Download Run now
図形の面積 (HTML5) HTML سازندۀ مساحت (HTML5) Download Run now
面積と式の展開 (HTML5) HTML جبر مدل مساحت (HTML5) Download Run now
面積と式の展開(小数) (HTML5) HTML مدل مساحت اعشاری ها (HTML5) Download Run now
面積の基本 (HTML5) HTML معرفی مدل مساحت (HTML5) Download Run now
面積を求める (HTML5) HTML ضرب مدل مساحت (HTML5) Download Run now
算数の計算 (HTML5) HTML علم حساب (HTML5) Download Run now
計算 Flash حساب Download Run now
原子間相互作用 (HTML5) HTML برهم کنش های اتمی (HTML5) Download Run now
原子の相互作用 Java برهم کنش های اتمی Download Run now
シーソーバランス (HTML5) HTML قانون گشتاورها (HTML5) Download Run now
Balancing Act Java قانون گشتاورها Download Run now
化学反応式 (HTML5) HTML موازنه ی معادله های شیمیایی (HTML5) Download Run now
化学反応式 Java موازنه ی معادله های شیمیایی Download Run now
風船と静電気 Java بادکنک و الکتریسته ی ساکن Download Run now
風船と浮力 Java بادکنک ها و شناوری Download Run now
風船と静電気 (HTML5) HTML بادکنک و الکتریسته ی ساکن (HTML5) Download Run now
バンド構造 Java ساختار نواری Download Run now
電池と抵抗の回路(Battery-Resistor Circuit) Java مدار باتری - مقاومت Download Run now
電池の電圧 Java واتاژ باتری Download Run now
ベールの法則実験室 (HTML5) HTML آزمایش قانون بیر (HTML5) Download Run now
ベールの法則実験室 Java قانون آزمایشگاهی بیز Download Run now
光の屈折 (HTML5) HTML شکست نور (HTML5) Download Run now
光の屈折 Java شکست نور Download Run now
β崩壊 Java واپاشی بتا Download Run now
黒体スペクトル (HTML5) HTML طیف جسم سیاه (HTML5) Download Run now
黒体のスペクトル(Blackbody Spectrum) Flash طیف جسم سیاه Download Run now
量子の束縛状態 Java حالت های مقید کوانتومی Download Run now
分数の計算 (HTML5) HTML کسر بساز (HTML5) Download Run now
分数を作る Java كسر بسازيد Download Run now
分子の生成 Java یک مولکول بسازید Download Run now
原子の生成 (HTML5) HTML اتم بسازید (HTML5) Download Run now
原子を生成 Java اتم بسازید Download Run now
浮力 Flash شناوری Download Run now
微分積分グラフCalculus Grapher) Flash حساب ديفرانسيل و انتگرال Download Run now
コンデンサ実験室 Java آزمایشگاه خازن Download Run now
コンデンサー実験室: ベーシック (HTML5) HTML آزمایشگاه مجازی خازن: مقدماتی (HTML5) Download Run now
電荷と電場 (HTML5) HTML بارها و میدان ها (HTML5) Download Run now
点電荷と電界(Charges and Fields) Flash بارها و میدان ها Download Run now
直流・交流回路キット Java (AC+DC) کیت ساخت مدار Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java (AC+DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار Download Run now
直流回路キット (HTML5) HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
直流回路キット Java (DC) کیت ساخت مدار Download Run now
直流回路キット - 実験室 (HTML5) HTML آزمایشگاه مجازی مدار جریان مستقیم (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java (DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار Download Run now
衝突実験 Flash آزمایشگاه برخورد Download Run now
光の色(Color Vision) (HTML5) HTML دید رنگی (HTML5) Download Run now
光の色(Color Vision) Java دید رنگی Download Run now
濃度 (HTML5) HTML غلظت (HTML5) Download Run now
濃度 Java غلظت Download Run now
伝導率 Java رسانايي Download Run now
クーロンの法則 (HTML5) HTML قانون کولن (HTML5) Download Run now
二重井戸と共有結合 Java پيوند کوالانسی و چاه دو تايي Download Run now
曲線のグラフ (HTML5) HTML برازش منحنی (HTML5) Download Run now
曲線あてはめ Flash انطباق منحني Download Run now
デビッソン・ガーマー法 : 電子解説 Java آزمایش دیویسون-گرمر: پراش الکترون Download Run now
密度 Flash چگالی Download Run now
拡散 (HTML5) HTML پخش (HTML5) Download Run now
ネオンサインと放電ランプ Java لامپ های نئون و دیگر لامپ های تخليه ی الکتريکى Download Run now
運動と食事 Java انرژی و شما Download Run now
電場と電荷 Java میدان الکتریکی Download Run now
電界ホッケー(Electric Field Hockey) Java هاكي روى چمن الكتريكي Download Run now
エネルギーの形態と変換 (HTML5) HTML شکل ها و تبدیل های انرژی (HTML5) Download Run now
エネルギーの形と変化 Java شکل ها و تبدیل های انرژی Download Run now
スケートパーク(Energy Skate Park) Java انرژی پارک اسکیت Download Run now
力学的エネルギーの保存: ベーシック (HTML5) HTML انرژی پارک اسکیت: مقدماتی (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java انرژی پارک اسکیت: مقدماتی Download Run now
つり合いを作ろう (HTML5) HTML کاوشگر برابری (HTML5) Download Run now
つり合いを作ろう:ベーシック (HTML5) HTML کاوشگر برابری: مقدمات (HTML5) Download Run now
つり合いを作ろう: 2つの文字を用いて (HTML5) HTML کاوشگر برابری: دو متغیر (HTML5) Download Run now
2次式のグラフ Flash نمودار معادله درجه دوم Download Run now
推定ゲーム Flash تخمین Download Run now
代数式を作ろう (HTML5) HTML جابجایی عبارت ریاضی (HTML5) Download Run now
ファラデーの電磁石研究所 Java آزمایشگاه الکترومغناطیسی فارادی Download Run now
ファラデーの法則 (HTML5) HTML قانون فارادی (HTML5) Download Run now
ファラデーの法則 Flash قانون فارادی Download Run now
流圧と流速 Java فشار مايع و شاره Download Run now
一次元の力(Forces in 1 Dimension) Java نیرو در یک بعد Download Run now
力と運動 Java نیروها و حرکت Download Run now
力と運動: ベーシック (HTML5) HTML آشنايي با نيروها و حركت؛ اصول اولیه (HTML5) Download Run now
- Java آشنايي با نيروها و حركت Download Run now
フーリエ級数展開:波の合成 Java تولید موج ها Download Run now
分数を作ろう (HTML5) HTML بازی با کسرها (HTML5) Download Run now
分数で表そう Java جوركردن كسر Download Run now
分数:等式 (HTML5) HTML کسرها: تساوی (HTML5) Download Run now
分数:入門 (HTML5) HTML کسرها: معرفی (HTML5) Download Run now
分数の基本 Java معرفي كسرها Download Run now
分数:帯分数 (HTML5) HTML کسرها: اعداد کسری (HTML5) Download Run now
摩擦 (HTML5) HTML اصطکاک (HTML5) Download Run now
摩擦 Flash اصطکاک Download Run now
マジックスコープ (HTML5) HTML سازندۀ تابع (HTML5) Download Run now
マジックスコープ: ベーシック版 (HTML5) HTML سازندۀ تابع: مقدمات (HTML5) Download Run now
気体 (HTML5) HTML مقدمات گازها (HTML5) Download Run now
気体の性質 (HTML5) HTML ویژگی های گاز (HTML5) Download Run now
気体の性質 Java ویژگی های گاز Download Run now
遺伝子発現 - 基本 (HTML5) HTML بیان ژن - مبانی (HTML5) Download Run now
遺伝子発現 - 基本 Java بیان ژن - مبانی Download Run now
遺伝子装置 : ラクトースオペロン Java ماشين ژن:لاکتوز اپرون Download Run now
発電機 Java مولد برق Download Run now
幾何光学(Geometric Optics) Flash نور هندسی Download Run now
氷河 Java يخچال طبيعي Download Run now
一次関数のグラフ (HTML5) HTML رسم خطوط (HTML5) Download Run now
- Java رسم خطوط Download Run now
一次関数の傾きと切片 (HTML5) HTML نمودار شیب - تقاطع (HTML5) Download Run now
重力と軌道 (HTML5) HTML گرانش و مدار (HTML5) Download Run now
重力と軌道 Java گرانش و مدار Download Run now
キャベンディッシュの実験室 (HTML5) HTML آزمایشگاه نیروی گرانش (HTML5) Download Run now
重力実験室 Java آرمایشگاه نیروی گرانش Download Run now
キャベンディッシュの実験室:ベーシック (HTML5) HTML آزمایشگاه نیروی گرانش: مقدمات (HTML5) Download Run now
大気の温室効果 Java اثر گلخانه ای Download Run now
フックの法則 (HTML5) HTML قانون هوک (HTML5) Download Run now
水素原子モデル。 Java مدل های اتم هیدروژن Download Run now
同位体と原子量 (HTML5) HTML ایزوتوپ ها و جرم اتمی (HTML5) Download Run now
同位体と原子の質量 Java ایزوتوپ و جرم اتمی Download Run now
静電気とカーペット (HTML5) HTML ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن (HTML5) Download Run now
テントウムシの二次元移動(Ladybug Motion 2D) Java حركت كفش دوزك Download Run now
レーザーlasers Java لیزر Download Run now
月面着陸船 Flash فرود روی ماه Download Run now
磁石と方位磁針 Java آهنربا و قطب نما Download Run now
磁石と電磁石 Java آهنرباها و آهنرباهای الکتریکی Download Run now
10を作ろう (HTML5) HTML یک ده بساز (HTML5) Download Run now
おもりとばね (HTML5) HTML جرم ها و فنرها (HTML5) Download Run now
おもりとばね:ベーシック (HTML5) HTML جرم ها و فنر ها: مقدمات (HTML5) Download Run now
重りとバネ(Masses & Springs ) Flash جرم ها و فنرها Download Run now
迷路ゲーム Java بازي گيج كننده Download Run now
膜チャネル Java کانال های غشاء Download Run now
電子レンジの加熱 Java میکروموج Download Run now
モル濃度 (HTML5) HTML مولاریته (HTML5) Download Run now
モル濃度 Java مولاریته Download Run now
分子モーター Java موتورهای مولکولی Download Run now
分子の分極 (HTML5) HTML قطبيت مولكول (HTML5) Download Run now
分子の分極 Java قطبيت مولكول Download Run now
分子と光 (HTML5) HTML مولکول ها و نور (HTML5) Download Run now
分子と光 Java مولکول ها و نور Download Run now
分子の形 (HTML5) HTML شکل های مولکول (HTML5) Download Run now
分子の形 Java شکل های مولکول Download Run now
分子の形: ベーシック (HTML5) HTML شکل های مولکول: مقدمات (HTML5) Download Run now
分子の形:基本 Java شکل های مولکول: مقدماتی Download Run now
2次元の運動(Motion in 2D) Java حرکت در دو بعد Download Run now
移動する人 Java مرد متحرک Download Run now
MRI(磁気共鳴画像装置) Java شبیه سازی ساده ای از ام آر آی Download Run now
太陽系(My Solar System) Flash حرکت پرتابه Download Run now
自然選択 Java انتخاب طبيعي Download Run now
ニューロン (HTML5) HTML نورون (HTML5) Download Run now
ニューロン Java نورون Download Run now
基準振動(モード) Flash مد طبيعي Download Run now
核分裂 Java شكافت هسته اى Download Run now
- HTML محور اعداد: اعداد صحیح (HTML5) Download Run now
オームの法則 (HTML5) HTML قانون اهم (HTML5) Download Run now
オームの法則 Flash حرکت پرتابه Download Run now
光学的量子制御 Java اپتیکال کنترل کوانتومی Download Run now
光ピンセットとその応用 Java موچین نوری و نرم افزار Download Run now
振り子の実験 (HTML5) HTML آزمایشگاه آونگ (HTML5) Download Run now
振り子の実験 Flash آزمایشگاه آونگ Download Run now
光電効果 Java اثر فوتوالکتریک Download Run now
pHの測定 (HTML5) HTML pH مقیاس (HTML5) Download Run now
pH スケール Java pH مقیاس Download Run now
pHの測定: ベーシック (HTML5) HTML مقیاس pH: مقدمات (HTML5) Download Run now
プレートテクトニクス Java زمین ساخت ورقه ای Download Run now
確率分布を作る (HTML5) HTML احتمال پلینکو (HTML5) Download Run now
パチンコ玉の落下分布 Flash احتمال بازش پلینکو Download Run now
放物運動 (HTML5) HTML حرکت پرتابه (HTML5) Download Run now
放物運動(Projectile Motion) Flash حرکت پرتابه Download Run now
数と割合 (HTML5) HTML زمین بازی نسبت (HTML5) Download Run now
量子トンネル現象と波束 Java تونل زنی کوانتومی و بسته های موج Download Run now
量子波の干渉 Java تداخل موج کوانتومی Download Run now
電荷の放射 Flash بار در حال تابش Download Run now
放射線年代測定ゲーム Java بازى زمان پرتوزا Download Run now
電波と電磁波 Java موج های رادیویی و میدان های الکترومغناطیسی Download Run now
斜面:力と運動 Java سطح شیبدار: نیروها و حرکت Download Run now
化学反応 (HTML5) HTML واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها (HTML5) Download Run now
反応物、生成物とその残り Java واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها Download Run now
反応と速度 Java واكنش ها و سرعت ها Download Run now
導線の電気抵抗 (HTML5) HTML مقاومت یک سیم (HTML5) Download Run now
電線の電気抵抗(Resistance in a Wire) Flash مقاومت درون سیم Download Run now
共振 Flash تشديد Download Run now
可逆反応 Java واکنش های برگشت پذیر Download Run now
テントウムシと回転(Ladybug and Revolution) Java دوران کفشدوزک Download Run now
ラザフォード散乱 (HTML5) HTML پراکندگی رادرفورد (HTML5) Download Run now
ラザフォード散乱 Java پراکندگی رادرفورد Download Run now
自己駆動粒子モデル Java مدل ذره انباشته شده Download Run now
半導体 Java نيم رسانا ها Download Run now
信号回路 Java مدار جریان Download Run now
塩と溶解度 Java نمک ها وانحلال پذيرى Download Run now
Java صوت Download Run now
物質の三態 (HTML5) HTML حالت های ماده (HTML5) Download Run now
物質の状態(States of Matter) Java حالت های ماده Download Run now
物質の三態: ベーシック (HTML5) HTML حالت های ماده: مقدماتی (HTML5) Download Run now
States of Matter: Basics Java حالت های ماده: مقدماتی Download Run now
シュテルン-ゲルラッハの実験 Flash آزمایش اشترن - گرلاخ Download Run now
DNAの引き伸ばし Java کشش دی ان ای Download Run now
糖と塩の水溶液 Java حل شدن شکر و نمک Download Run now
傾斜台(The Ramp) Java سطح شیبدار Download Run now
トルク Java گشتاور Download Run now
静電気とカーペット Java ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن Download Run now
三角関数 (HTML5) HTML دایره واحد (HTML5) Download Run now
圧力 (HTML5) HTML تحت فشار (HTML5) Download Run now
圧力下 Java تحت فشار Download Run now
単位当たりの割合 (HTML5) HTML نرخ واحد (HTML5) Download Run now
ベクトル加算 (HTML5) HTML جمع برداری (HTML5) Download Run now
ベクトルの加算 Flash جمع بردار Download Run now
ベクトル加算:方程式 (HTML5) HTML جمع بردار: معادلات (HTML5) Download Run now
波の干渉 (HTML5) HTML تداخل امواج (HTML5) Download Run now
干渉(Wave Interference) Java تداخل امواج Download Run now
弦を伝わる波 (HTML5) HTML موج در ریسمان (HTML5) Download Run now
弦を伝わる波 Flash موج در ریسمان Download Run now
波 (HTML5) HTML امواج (مقدماتی) (HTML5) Download Run now

まだペルシャ語に翻訳されていないシミュレーション

未翻訳のシミュレーションは、PhET翻訳ユーティリティを使って翻訳できます。