فارسی (Persian)

Syre/base-løsning (HTML5) HTML محلول اسيد و باز (HTML5) Download Run now
Syre/base-løsning Java محلول اسيد و باز Download Run now
Alfanedbryting Java واپاشی آلفا Download Run now
- HTML علم حساب (HTML5) Download Run now
- Flash حساب Download Run now
Atomære vekselvirkninger (HTML5) HTML برهم کنش های اتمی (HTML5) Download Run now
Atominteraksjoner Java برهم کنش های اتمی Download Run now
- HTML قانون گشتاورها (HTML5) Download Run now
- Java قانون گشتاورها Download Run now
Balanser kjemiske ligninger (HTML5) HTML موازنه ی معادله های شیمیایی (HTML5) Download Run now
- Java موازنه ی معادله های شیمیایی Download Run now
Ballonger og statisk elektrisitet (HTML5) HTML بادکنک و الکتریسته ی ساکن (HTML5) Download Run now
Ballonger og statisk elektrisitet Java بادکنک و الکتریسته ی ساکن Download Run now
Ballonger og oppdrift Java بادکنک ها و شناوری Download Run now
- Java ساختار نواری Download Run now
- Java مدار باتری - مقاومت Download Run now
- Java واتاژ باتری Download Run now
Beers lov laboratorium (HTML5) HTML آزمایش قانون بیر (HTML5) Download Run now
Beer's lov laboratorium Java قانون آزمایشگاهی بیز Download Run now
Avbøyning av lys (HTML5) HTML شکست نور (HTML5) Download Run now
Avbøyning av lys Java شکست نور Download Run now
Betanedbryting Java واپاشی بتا Download Run now
- Flash طیف جسم سیاه Download Run now
- Java حالت های مقید کوانتومی Download Run now
- HTML کسر بساز (HTML5) Download Run now
- Java كسر بسازيد Download Run now
Bygg et molekyl Java یک مولکول بسازید Download Run now
Bygg et atom (HTML5) HTML اتم بسازید (HTML5) Download Run now
Bygg et atom Java اتم بسازید Download Run now
- Flash شناوری Download Run now
Calculus graf Flash حساب ديفرانسيل و انتگرال Download Run now
- Java آزمایشگاه خازن Download Run now
Kondensatorer - grunnleggende (HTML5) HTML آزمایشگاه مجازی خازن: مقدماتی (HTML5) Download Run now
Ladninger og Felt (HTML5) HTML بارها و میدان ها (HTML5) Download Run now
- Flash بارها و میدان ها Download Run now
Kretsbyggeren (likestrøm og vekselstrøm) Java (AC+DC) کیت ساخت مدار Download Run now
Kretsbyggeren (likestrøm og vekselstrøm), Virtuell lab Java (AC+DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار Download Run now
DC-Kretskonstruksjon (HTML5) HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
Kretsbyggeren (kun likestrøm) Java (DC) کیت ساخت مدار Download Run now
DC kretslaboratorium (HTML5) HTML آزمایشگاه مجازی مدار جریان مستقیم (HTML5) Download Run now
Kretsbyggeren (kun likestrøm), Virtuell lab Java (DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار Download Run now
Støt-laboratorium Flash آزمایشگاه برخورد Download Run now
Fargesyn (HTML5) HTML دید رنگی (HTML5) Download Run now
Fargesyn Java دید رنگی Download Run now
- HTML غلظت (HTML5) Download Run now
Konsentrasjon Java غلظت Download Run now
- Java رسانايي Download Run now
- Java پيوند کوالانسی و چاه دو تايي Download Run now
Kurvetilpasning Flash انطباق منحني Download Run now
- Java آزمایش دیویسون-گرمر: پراش الکترون Download Run now
- Flash چگالی Download Run now
Neonlys og andre gassutladningslamper Java لامپ های نئون و دیگر لامپ های تخليه ی الکتريکى Download Run now
- Java انرژی و شما Download Run now
- Java میدان الکتریکی Download Run now
Elektrisk landhockey Java هاكي روى چمن الكتريكي Download Run now
Energiformer og overganger (HTML5) HTML شکل ها و تبدیل های انرژی (HTML5) Download Run now
Energiformer og overganger Java شکل ها و تبدیل های انرژی Download Run now
Energiskatepark Java انرژی پارک اسکیت Download Run now
Energi i skateparken - Grunnleggende (HTML5) HTML انرژی پارک اسکیت: مقدماتی (HTML5) Download Run now
Energiskatepark: Grunnleggende Java انرژی پارک اسکیت: مقدماتی Download Run now
- Flash نمودار معادله درجه دوم Download Run now
Anslag/estimat Flash تخمین Download Run now
- Java آزمایشگاه الکترومغناطیسی فارادی Download Run now
Faradays lov (HTML5) HTML قانون فارادی (HTML5) Download Run now
- Flash قانون فارادی Download Run now
Fluidtrykk og gjennomstrømming Java فشار مايع و شاره Download Run now
- Java نیرو در یک بعد Download Run now
- Java نیروها و حرکت Download Run now
Krefter og bevegelse: Grunnleggende (HTML5) HTML آشنايي با نيروها و حركت؛ اصول اولیه (HTML5) Download Run now
- Java آشنايي با نيروها و حركت Download Run now
- Java تولید موج ها Download Run now
- HTML بازی با کسرها (HTML5) Download Run now
- Java جوركردن كسر Download Run now
- Java معرفي كسرها Download Run now
Friksjon (HTML5) HTML اصطکاک (HTML5) Download Run now
- Flash اصطکاک Download Run now
Gassegenskaper Java ویژگی های گاز Download Run now
Genuttrykk (HTML5) HTML بیان ژن - مبانی (HTML5) Download Run now
Genuttrykk Java بیان ژن - مبانی Download Run now
- Java ماشين ژن:لاکتوز اپرون Download Run now
- Java مولد برق Download Run now
- Flash نور هندسی Download Run now
Isbreer Java يخچال طبيعي Download Run now
Tegne Linjer (HTML5) HTML رسم خطوط (HTML5) Download Run now
Grafisk framstilling av rette linjer Java رسم خطوط Download Run now
- HTML نمودار شیب - تقاطع (HTML5) Download Run now
Gravitasjon og baner (HTML5) HTML گرانش و مدار (HTML5) Download Run now
- Java گرانش و مدار Download Run now
Gravitasjonskraftlab (HTML5) HTML آرمایشگاه نیروی گرانش (HTML5) Download Run now
Gravitasjonskraftlab Java آرمایشگاه نیروی گرانش Download Run now
Drivhuseffekten Java اثر گلخانه ای Download Run now
Hooks lov (HTML5) HTML قانون هوک (HTML5) Download Run now
Modeller av Hydrogenatomet Java مدل های اتم هیدروژن Download Run now
Isotoper og Atommasse (HTML5) HTML ایزوتوپ ها و جرم اتمی (HTML5) Download Run now
Isotoper og atommasse Java ایزوتوپ و جرم اتمی Download Run now
- HTML ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن (HTML5) Download Run now
- Java حركت كفش دوزك Download Run now
- Java لیزر Download Run now
- Flash فرود روی ماه Download Run now
- Java آهنربا و قطب نما Download Run now
- Java آهنرباها و آهنرباهای الکتریکی Download Run now
Lodd og fjær (HTML5) HTML نوسان جرم و فنر (HTML5) Download Run now
Lodd og fjærer Flash جرم ها و فنرها Download Run now
- Java بازي گيج كننده Download Run now
- Java کانال های غشاء Download Run now
- Java میکروموج Download Run now
Molaritet (HTML5) HTML مولاریته (HTML5) Download Run now
- Java مولاریته Download Run now
- Java موتورهای مولکولی Download Run now
Molekylpolaritet (HTML5) HTML قطبيت مولكول (HTML5) Download Run now
Molekylpolaritet Java قطبيت مولكول Download Run now
Molekyler og lys (HTML5) HTML مولکول ها و نور (HTML5) Download Run now
Molekyler og lys Java مولکول ها و نور Download Run now
Molekylform (HTML5) HTML شکل های مولکول (HTML5) Download Run now
- Java شکل های مولکول Download Run now
- Java شکل های مولکول: مقدماتی Download Run now
Bevegelse i 2D Java حرکت در دو بعد Download Run now
Mannen som går Java مرد متحرک Download Run now
- Java شبیه سازی ساده ای از ام آر آی Download Run now
Mitt solsystem Flash حرکت پرتابه Download Run now
Naturlig seleksjon Java انتخاب طبيعي Download Run now
- HTML نورون (HTML5) Download Run now
- Java نورون Download Run now
- Flash مد طبيعي Download Run now
Fisjon Java شكافت هسته اى Download Run now
Ohms lov (HTML5) HTML قانون اهم (HTML5) Download Run now
ohms-law Flash حرکت پرتابه Download Run now
- Java اپتیکال کنترل کوانتومی Download Run now
- Java موچین نوری و نرم افزار Download Run now
Pendellaboratorium (HTML5) HTML آزمایشگاه آونگ (HTML5) Download Run now
Pendel-laboratorium Flash آزمایشگاه آونگ Download Run now
Fotoelektrisk Effekt Java اثر فوتوالکتریک Download Run now
pH-skala (HTML5) HTML pH مقیاس (HTML5) Download Run now
pH-skala Java pH مقیاس Download Run now
- Java زمین ساخت ورقه ای Download Run now
- Flash احتمال بازش پلینکو Download Run now
Prosjektilbevegelse (HTML5) HTML حرکت پرتابه (HTML5) Download Run now
- Flash حرکت پرتابه Download Run now
- Java تونل زنی کوانتومی و بسته های موج Download Run now
- Java تداخل موج کوانتومی Download Run now
- Flash بار در حال تابش Download Run now
Spill om radioaktiv datering Java بازى زمان پرتوزا Download Run now
- Java موج های رادیویی و میدان های الکترومغناطیسی Download Run now
- Java سطح شیبدار: نیروها و حرکت Download Run now
Reaktanter, produkter og overskudd (HTML5) HTML واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها (HTML5) Download Run now
Reaktanter, produkter og rester Java واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها Download Run now
- Java واكنش ها و سرعت ها Download Run now
Motstand i lederen (HTML5) HTML مقاومت یک سیم (HTML5) Download Run now
- Flash مقاومت درون سیم Download Run now
- Flash تشديد Download Run now
Reversible reaksjoner Java واکنش های برگشت پذیر Download Run now
- Java دوران کفشدوزک Download Run now
Rutherfordavbøynig (HTML5) HTML پراکندگی رادرفورد (HTML5) Download Run now
- Java پراکندگی رادرفورد Download Run now
- Java مدل ذره انباشته شده Download Run now
- Java نيم رسانا ها Download Run now
- Java مدار جریان Download Run now
Salter og Løselighet Java نمک ها وانحلال پذيرى Download Run now
Lyd Java صوت Download Run now
Aggregattilstander (HTML5) HTML حالت های ماده (HTML5) Download Run now
Aggregattilstander Java حالت های ماده Download Run now
- HTML حالت های ماده: مقدماتی (HTML5) Download Run now
States of Matter: Basics Java حالت های ماده: مقدماتی Download Run now
- Flash آزمایش اشترن - گرلاخ Download Run now
- Java کشش دی ان ای Download Run now
- Java حل شدن شکر و نمک Download Run now
Rampa Java سطح شیبدار Download Run now
- Java گشتاور Download Run now
- Java ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن Download Run now
- HTML تحت فشار (HTML5) Download Run now
Under trykk Java تحت فشار Download Run now
- HTML نرخ واحد (HTML5) Download Run now
Vektoraddisjon Flash جمع بردار Download Run now
- HTML تداخل امواج (HTML5) Download Run now
Bølgeinterferens(forstyrrelser) Java تداخل امواج Download Run now
Bølge på en tråd (HTML5) HTML موج در ریسمان (HTML5) Download Run now
Bølge på en tråd Flash موج در ریسمان Download Run now

Simuleringer som ennå ikke er oversatt til Persian

De gjenstående simuleringene kan oversettes med PhET oversettelsesverktøy.