Συγκέντρωση διαλύματος


Download 所有文件都是以 zip 的格式进行压缩


标题 Συγκέντρωση διαλύματος
描述 Μετά τη χρήση της προσομοίωσης στο τέλος της διδακτικής ώρας οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: - Συνδέουν τη συγκέντρωση με την ποσότητα mol και τον όγκο του διαλύματος - Να εξάγουν το μαθηματικό τύπο c=n/V
科目 化学
等级 高中
类型 实验室, 家庭作业, 指导活动, 示范
持续时间 60 分钟
是否包含答案
语言 希腊语
关键词 Διάλυμα, Συγκέντρωση, Χημεία
仿真程序 浓度


作者 Konstantina Malamou
学校/组织 Protypo Gymnasio Zosimaia School
提交日期 17-11-16
更新日期 17-11-16